Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Dan toch paroxetine in Sierre?

  Posted on July 15th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Dan toch paroxetine in Sierre?

  Blijft enkel nog de vraag naar de aansprakelijkelijkheid.

  Zelf hoop ik dat nu recht zal kunnen geschieden.

  Omwille van discretie kunnen hier geen details, maar met deze stap vooruit, is juridisch van kapitaal belang dat vanaf dit punt beide overblijvende mogelijkheden verder onderzocht worden.

  Mij verrast deze reconstructie helemaal niet.

  Maar, uit het krantenbericht leid ik af dat aan de reconstructie slechts 1 interpretatie wordt gegeven van de twee mogelijkheden die zich hadden kunnen voordoen.
  Verkeerdelijk steunt men hierbij alleen op de vermeende deskundigheid van een arts, terwijl pas enkele dagen geleden nog is gebleken (via de gezondheidsraad – NB808 – 11 juli 2014) dat deze vakgroep compleet onbekend is met de farmacologie van psychotica.

  De andere interpretatie, is volgens mij even goed mogelijk, maar kan aan een eventuele juridische aansprakelijkheid een totaal verschillende wending geven.

  Jammer genoeg evolueerde de maatschappij de laatste 25-30 jaren in die zin, dat het medisch establishment niet meer over de vereiste kennis beschikt om zich kritisch te kunnen opstellen tegenover de (evidentie)dogma’s die worden opgelegd door pamperende farmaceutische bedrijven.

  Ik citeer wat ik ongeveer drie maanden geleden als ‘andere’ interpretatie voor ogen had, bij een door mij verwachte uitslag van deze reconstructie.

  Misschien was op dit moment het aanvoelen van een ‘flauwte’ , of iemand dichtbij, die iets had opgemerkt, maar net te laat ter hulp is gekomen.
  Op dat vlak mis ik wel de deskundigheid, maar er zijn gevallen bekend waar slachtoffers, vlak voor het doodvallen nog iets kunnen zeggen over de ijlheid – het leeg aanvoelen in het hoofd. “

  De geregistreerde stuurbeweging kon in dat geval net zo goed een tussenkomst geweest zijn van een persoon die ‘in paniek’ ter hulp had willen komen.

  Vandaar … zelfmoord of het plotse doodvallen achter het stuur, het zijn de accidenten die kunnen voorvallen bij het gebruik van chemicaliën die dosis per dosis het zenuwstelsel kapotmaken.

  Als de farmaceutische bedrijven eens de moed konden opbrengen om medisch verantwoordelijken in te lichten over deze risico’s, dan zou de wereld op slag heel wat veiliger kunnen gemaakt worden.

  Maar medisch verantwoordelijken zonder kennis en alleen maar positieve evidenties (FIF-based-medicine) zorgen voor het in stand houden van heel wat ‘commerciële’ vooruitgang.

  Nu adviseren artsen onder meer de overheid dat psychotica veilig kunnen gebruikt worden in het verkeer omdat de farmacologie en de werking ervan als onbekend is uitgeroepen en de ongevallen ermee als niet-zorggerelateerd in de statistieken komen.

  Vandaar dan ook dat farmaceutische bedrijven al fluitend recordbedragen verkiezen op te hoesten om rechtszaken te vermijden, die zouden uitmonden in het bekend maken van achtergehouden ‘kennis’.

  Naar mijn bescheiden oordeel is ook de buschauffeur hier het slachtoffer geworden van een pervers systeem waarbij chemische giganten zelfs het artsenberoep als marionet gebruiken om veel macht en invloed te verwerven.

  Quid met de politiek, die laat begaan.

  Niet onbelangrijk

  Verhoogd CV risico in kinderen met ADHD behandeld met psychostimulantia

  2-7-2014 • Dalsgaard S, J Child Adolesc Psychopharmacol. 2014

  Cardiovascular Safety of Stimulants in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Nationwide Prospective Cohort Study

  Dalsgaard S, Kvist AP, Leckman JF, et al.
  J Child Adolesc Psychopharmacol. 2014 Jun 23. [Epub ahead of print]

  Achtergrond

  Er bestaan zorgen rondom de cardiovasculaire (CV) veiligheid van psychostimulantia die aan kinderen en adolescenten met attention-deficit/hyperactivity-disorder (ADHD) worden gegeven [1,2]. Stimulantia verhogen de bloeddruk en de hartslag in patiënten met ADHD [3,4]. Een overzichtsartikel uit 2012 concludeerde dat één van zeven studies in kinderen en adolescenten en twee van de drie in volwassenen een associatie vond tussen stimulantia en CV risico [5]. Als gevolg van methodologische beperkingen, is de interpretatie van deze resultaten lastig.
  In lijn met de suggesties voor noodzakelijke toekomstige studies in het overzichtsartikel, is dit de eerste landelijke cohortstudie met veel kinderen en jongeren met een diagnose ADHD. Er werd gebruik gemaakt van harde gegevens uit de Deense nationale gezondheidsregisters, over meting van blootstelling, voorspellers, mogelijke confounders, effectmodificatoren en uitkomsten. Kinderen die werden gediagnosticeerd met ADHD na vijfjarige leeftijd, tussen 1990 en 1999 werden geïncludeerd (n=8300, totaal cohort: n=7.14258). Analyses werden gecorrigeerd voor een aantal demografische en socio-economische achtergrondvariabelen, net als vroege metingen van perinatale gezondheid en gezondheid als kind, en comorbide psychiatrische aandoeningen, alsmede psychiatrische diagnoses in ouders.

  Belangrijkste resultaten

  • Tijdens gemiddeld 9.5 jaar observatie, maakten 5734 individuen een CV event door, resulterend in 84 events per 100.000 persoonsjaren. Stimulantiagebruikers lieten een verhoogd risico op enig CV event zien ten opzichte van niet-gebruikers, in de algemene populatie (adjusted HR: 1.83, 95%CI: 1.10-3.04).
  • Onder kinderen met ADHD, werden 111 CV events gezien (170 events per 100.000 persoonsjaren). In deze kinderen, was gebruik van stimulantia geassocieerd met een hoger risico op een CV event dan niet-gebruik (adjHR: 2.34, 95%CI: 1.15-4.75).
  • In 57% van de stimulantia-behandelde kinderen met ADHD, was de stimulantiadosering verlaagd in de 12 maanden voorafgaand aan het CV event, terwijl dit het geval was in slechts 30% van de kinderen zonder event.
  • Een dosis-respons relatie werd gezien in aangepaste survival analyses. Met name kinderen die 12 maanden voor een event >30 mg methylphenidate per dag kregen hadden een hoger risico dan kinderen die geen behandeling kregen (adj HR: 2.24, 95%CI: 1.20-4.20).
   Wanneer de dosering ten tijde van het event werd beschouwd, werd een omgekeerd verband gezien tussen CV events en huidige dosering, met het hoogste risico in kinderen die de laagste dosering kregen voorgeschreven.

  Conclusie

  Deze grote nationale cohortstudie laat zien dat behandeling met psychostimulantia is geassocieerd met verhoogd risico op CV events, zowel in de totale populatie als in een subgroep van kinderen en jongeren met ADHD. Een dosis-responsrelatie werd gezien voor deze associatie, met kinderen die eerder met een hoge dosis werden behandeld een meer dan verdubbeld risico hebben. Het risico op CV events was echter omgekeerd gerelateerd aan huidige dosering, en met name het krijgen van een lage dosis methylphenidate na eerder gebruik van een hoge dosering lijkt bij te dragen aan een hoger langetermijnrisico.
  Hoewel CV events zeldzaam waren, had de algemene bevolking er 1.8 keer zoveel kans op en kinderen en jongeren met ADHD 2.2 keer zoveel kans op CV events na behandeling met stimulantia.Klik door naar dit artikel op Pubmed

  References

  1. Jiao X, Velez S, Ringstad J, et al.: Myocardial infarction associated with adderall XR and alcohol use in a young man. J Am Board Fam Med 22:197–201, 2009.
  2. Ruwald MH, Ruwald AC, Tonder N: Methylphenidate induced ST elevation acute myocardial infarction [in Danish]. Ugeskr Laeger 174:647–648, 2012.
  3. Findling RL, Short EJ, Manos MJ: Short-term cardiovascular effects of methylphenidate and Adderall. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 40:525–529, 2001.
  4. Mick E, McManus DD, Goldberg RJ: Meta–analysis of increased heart rate and blood pressure associated with CNS stimulant treatment of ADHD in adults. Eur Neuropsychopharmacol 23:534–
  541, 2013.
  5. Westover AN, Halm EA: Do prescription stimulants increase the risk of adverse cardiovascular events? A systematic review. BMC Cardiovasc Disord 12:41, 2012.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Rilatine helpt tegen alles

  Posted on July 3rd, 2014 Fernand Haesbrouck 1 comment

  Journalistiek en wetenschappelijk gaan de krant en de professor hier zwaar in de fout.

  Even herinneren hoe het allemaal begon.

  Nu schijnt er evidentie te bestaan dat Rilatine ook bij het stotteren zou werken.

  Want Rilatine werkt zelfs bij het behandelen van pedagogische onmacht, bij moeders met een maatje meer, bij het sporten of om bij party’s performant te blijven fuiven.

  Net zoals Cymbalta helpt bij koude tenen, Efexor bij menopauze.
  Depakine als moodstabilisator en zogezegd anti-epilepticum.
  SSRI’s bij Post Traumatisch Stress Syndroom en om het doodvallen, het zelfmoorden en de anti-psychotica op gang te houden.
  Of om een winstgevende vasculaire Alzheimer ermee op gang te brengen.

  Amfetamine-analogen en psychotica veroorzaken een therapeutische mindcontrol door de bouwstenen van het zenuwstelsel dosis per dosis kapot te maken.

  Van een professor aan de universiteit mag de maatschappij verwachten dat zijn uitspraken op kennis zijn gebaseerd.

  Helemaal niets daarvan hier.

  De professor verzuimt om uit te leggen hoe het stotteren tot stand komt en hoe Rilatine daaraan iets verhelpt.

  De professor verzuimt te verklaren hoe Rilatine niet alleen bij het stotteren helpt, maar ook helpt bij gewoon alles waarvoor het gebruikt wordt.

  Dirk Devroey… die werking van Rilatine IS WEL BEKEND.
  Waarom verzwijgt U dit aan de journaliste en de maatschappij?

  Veerle Beel… die werking van Rilatine IS WEL BEKEND.

  Waarom verzwijgt U dit aan de lezers van de krant?

  En kom niet voor de dag met ‘vermoedens’ van werking.
  Geen van die vermoedelijke werkingen zijn tot op heden bevestigd.
  Sinds 1955 bestonden geen therapeutische indicaties voor methylphenidaat omdat de werking ervan wel bekend was.

  Toen op het einde van de zeventiger jaren de geneeskunde het hebben van kennis overboord heeft gegooid, opende wagenwijd een ruime horizon van wel therapeutische mogelijkheden voor ‘presumed’ en zelfs voor nieuw te catalogeren aandoeningen, gebaseerd op gedrag.
  Het stotteren is daar nu bijgekomen.

  Als FDA en overheden niet financieel aan de farmaceutische macht zouden gebonden zijn, zou alle medicatie met ‘werking onbekend’ verboden zijn.

  Een werking, die evident blijkt, is nooit onbekend.
  Kennis erover werd overboord gegooid.
  Een fabel die men verzint en als ‘presumed’ uitroept, dient om de echte werking te verbergen.

  Dit is bedrog op grote schaal.

  En het gaat hier om bedrog die de gezondheid aangaat.

  Klein detail, bij wijze van ‘in cauda venenum’.

  Kunnen de professor en de journaliste ook uitleggen waarom hier in doseringen van 20mg werd gewerkt en waarom niet met 5 of 10 mg?
  Bestaan stotter-resultaten bij gebruik van die meer courante doseringen?

  Dit bij wijze van een klein examen-vraagje, van mij dan aan de geleerde professor.

  Om te testen op ‘kennis’.

  Ik vraag zelfs niet of die personen weten dat Rilatine internationaal onder klasse II is gereglementeerd, omdat dit wel kennis veronderstelt.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Antidepressiva zouden gevaarlijk zijn voor de jeugd

  Posted on May 1st, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Ik stijger.

  Leren ‘evidenties’ dit aan domoren die helemaal geen ‘kennis’ willen hebben over de farmacologie van deze psychotica?

  Door in deze mededeling ‘lage doseringen’ aan te prijzen gaan ze plat op de buik voor de industrie die ze betaalt om de bevolking te blijven vergiftigen.

  Domoren honen farmacologische KENNIS als niet-wetenschappelijk weg.
  Die domoren zijn criminelen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Werking psychotica onbekend houden is misdaad tegen de menselijkheid

  Posted on April 22nd, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Unknown pharmacology of psychotics is a crime against humanity.

  Early in 2013, on the official website of the U.S. Defense Department, officials announced a startling statistic: The number of military suicides in 2012 had far exceeded the total number of personnel killed in action, or an average of nearly one per day.’Epidemic’A month later, an even more startling — and sobering — figure was released by the Department of Veterans Affairs: Veteran suicide was running at about 22 per day, or around 8,000 a year.The figures were so dire that the U.S. Secretary of Defense labeled suicide in the military an “epidemic.”There have been some who are claiming that the dramatic uptick in military suicide rates are due to the stresses of war — and indeed, with no draft, many of the same personnel, over the course of several years, have been forced to deploy to Iraq, Afghanistan or both, many times.But in digging further, investigators discovered that around 85 percent of military suicides had never seen combat; 52 percent had never even deployed to a war zone.

  These figures begged the question, then: What unsuspecting factor was leading to so many military suicides?

  The new documentary explains: All the evidence points in one direction — the soaring rates of psychiatric drugs that have been prescribed, mostly by military psychiatric personnel, since 2003.

  “All the evidence points in one direction”.

  Maar “Evidence”, in wat ooit een medische wetenschap was, is intussen door “FIF” vervangen.
  “F*** Inconvenient Facts”.

  Ik verwijs hierbij nog even naar de nieuwste “leer” van FAGG.

  Het Belgisch federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten uit NB785 van 15 april 2014.

  Hoelang nog veinzen overheden de strijd tegen het zelfmoorden?

  Hoelang nog beoefenen kwakzalvers geneeskunde met een brevet van onbekwaamheid?

  Wanneer zal de bevolking inzien dat ‘trop’ inderdaad ook ‘teveel’ ofwel ‘genoeg’ is geweest?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Epidemie van zware depressies bij jonge kinderen

  Posted on February 24th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Psychiater Lieve Swinnen hoort het nu in Keulen donderen.
  Ze moest zich schamen.
  “Wir haben es nicht gewusst”.

  Beluister de dame in het VRT-Radionieuws op 24/02/2014 om 13uur.

  Het FIF-syndroom van evidence-based-medicine leert aan de slimsten op deze aardbol dat psychotica als Rilatine en Strattera veilige medicatie zijn.
  Vooral en zelfs bij kinderen.

  En waarom zo veilig?
  Omdat niemand wil of mag weten hoe die harddrugs werken.

  Terwijl, wie die werking TOCH bekend maakt, meteen in de ban vliegt.

  Misschien begint de tijd nu stilaan rijp te worden.

  Uitgebreide verklaring voor de zware depressies bij kinderen publiceerde ik begin dit jaar in dit document, maar als artsen zelfs dit niet duidelijk genoeg vinden, dan is er nog het ‘oude gedichtje’ van Truus, uit haar bundel: ‘Ontmoedering’.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Geen zelfmoord, wel uitbehandeld

  Posted on November 10th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  De exacte wetenschap waarop EvidenceBasedMedicine gedijt, steunt op twee pilaren, het medisch dogma “werking onbekend” en het onbehandelbare FIF-syndroom.

  Op een hypocriete manier kent niemand het begrip psychoticum, wat perfect logisch een gevolg is van de leer die farmacologische onkunde voorschrijft bij chemicaliën, die psychotisch maken.

  Zo hoeft ook niemand uit te leggen op welke manier het psychotisch gedrag therapeutisch tot stand komt.

  Over het FIF-syndroom komt nu wat meer uitleg.

  Geneeskunde is een succesmaterie en zo hoort het ook te blijven, niets krijgt die bovennatuurlijke waan kapot.

  Uit nieuwsbrief 513

  Zoals het doodvallen op voetbalvelden, zijn de zelfmoorden onder Champix (varenicline) of Zyban en Wellbutrin (bupropion) GEEN zorggerelateerde calamiteiten, worden de zelfmoorden onder de uitbehandelden gerangschikt en voeden ze daarmee de schitterende statistieken die de successtory over een lucratieve healthcare in stand houden.

  Daarbij spijtig dat het grote publiek geen weet heeft van de persoonlijke drama’s die WEL gebeuren en dat door FIF, daarmee een oogverblindende en succesvolle farma-industrie wordt tot stand gebracht.

  Ik illustreer met een hoofdstuk uit mijn eerste boek: “ADHD-MEDICATIE: MEDISCHE MEGABLUNDER- 2007 (ISBN: 978-909021709-3)”, over zelfmoord onder invloed van bupropiongebruik (Zyban).

  De reden dat ik u schrijf is deze : kan men zelfmoord plegen door het innemen van zyban?
  Na tevergeefse pogingen om te stoppen met roken, probeerde mijn man J. te stoppen met roken met zyban.
  In … nam hij zyban om te stoppen met roken. Hij had een gegronde reden hiervoor en dat was het overlijden van mijn mama.
  Zij had afgezien met haar ziekte: ze had kanker. Hij wou ons dit niet aandoen en hij wilde echt beter worden.
  Drie weken nadat hij dit medicament had ingenomen kreeg hij huiduitslag op zijn lichaam en armen.
  Hij stopte onmiddellijk met zyban!
  Ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn man een regelmatige drinker was : hij had ‘s avonds toch zeker 2à 3 pintjes nodig om zich te ontspannen…
  Hij veranderde : van een positief, goedlachse persoon werd hij introverter… Hij was zo geliefd door iedereen! Hij zag zijn twee kinderen zo graag!!!
  Wat er lichamelijk met hem gebeurde was het volgende:
  ‘s morgens was hij misselijk, ‘s middags was hij dwangmatig bezig : hij moest altijd koken voor ons.
  Hij had last van slapeloosheid en als hij toch ging slapen dan waren de lakens in een mum van tijd helemaal nat van zijn zweet…
  Ik heb meerdere malen tegen hem gezegd of het niet beter was dat we terug naar de dokter gingen, maar hij bleef me maar geruststellen dat hij zich wel beter zou voelen, dat dit maar een tijdelijke fase was…
  Op …… pleegde hij zelfmoord door ophanging…
  Mijn huisarts heeft me nooit verwittigd wat de gevolgen konden zijn, anders had ik WEL ingegrepen! Anders had ik hem WEL in het oog gehouden en de dokter verwittigd…
  Nu is het te laat en kan ik niks meer doen. Ik loop al heel lang met schuldgevoelens rond,omdat ik toen mijn man de niet de juiste hulp heb aangeboden…
  Mijn schoonfamilie lijdt er ook enorm onder : we zagen allemaal dat hij er zo moe uitzag en ook gezwollen…
  Ik wil alleen maar weten of zyban de oorzaak hiervan kan zijn, zodat ik mijn familie kan duidelijk maken dat J. dit nooit uit zichzelf had gedaan, maar dat dit een fatale chemische reactie is geweest…
  Kan u mij helpen, want ik weet echt niet waar ik me moet richten?

  Met vriendelijke groeten,
  ———————————————–
  Je vraagt: kan men zelfmoord plegen door Zyban in te nemen?
  Mijn antwoord daarop is duidelijk : ja.
  Ik weet niet of je al mijn bijdragen hebt gelezen , maar ik wil de stelling even in ‘t kort samenvatten.
  1) amfetamines zijn phenylethylamines, die fake neurotransmitters zijn, die in het organisme in competitie gaan met de normale vitale zenuwprikkelregelende amines, die ook phenylethylamines zijn, maar dan amines die we nodig hebben.

  Door het verstoren van de normale evenwichten in de verhoudingen van die amines ontstaat een aanval op het zenuwstelsel , dat van sympaticomimetische aard is.

  Wat betekent dat ?
  In ‘t kort : bloedvaten vernauwen : zodat een normale bloedtoevoer in de hersenen verstoord wordt .
  Bij kinderen in volle groei heeft zoiets als gevolg dat hersencellen helemaal afsterven.
  De vernauwing van de bloedvaten heeft ook gevolgen op het hart: zie daarover ook uitgebreid mijn bijdragen.
  Maar die werking op het zenuwstelsel heeft ook een stimulerende invloed : je komt in een fight or flight toestand.
  Je concentreert je fenomenaal goed op … zelfs de kleinste dingen: je concentreert je … dwangmatig.

  Adrenalinestoten zorgen ervoor , dat je elke vorm van vermoeidheid helemaal niet voelt , en dus heel erg goed kunt functioneren met weinig slaap.

  Precies omdat die stoffen phenylethylamines zo gevaarlijk zijn, staan ze op de lijst van de verdovende middelen.
  In de bijdrage die je las en waarop je schijnbaar reageerde , legde ik uit … hoe de farmaceutische industrie met alle mogelijke middelen probeert om zoveel mogelijk winsten te maken met zelfs gevaarlijke producten.

  Professoren aan universiteiten en deskundigen in de registratiecommissies zijn teveel afhankelijk van sponsoring door die farmaceutische industrie om nog objectief te kunnen oordelen.

  2) afgeleiden of derivaten van de phenylethylamines, zijn de phenylpropylamines : de nieuwere SSRI’s ( antidepressiva).
  Noteer dat amfetamine de moeder is van alle nieuwere antidepressiva.
  En daarover wijs ik even op de waarschuwing van de minister van 5 januari 2005 aan de dokters:
  De waarschuwing komt erop neer dat op basis van de beschikbare gegevens, er een signaal is voor een verhoging van zelfmoordgedrag, met inbegrip van zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten en/of hiermee samenhangend gedrag als zelfpijniging, vijandelijkheid en labiliteit in de gemoedstoestand bij kinderen en adolescenten die behandeld worden met SSRI’s en SNRI’s.

  SSRI’s zijn serotonine heropnameremmers en SNRI’s zijn noradrenalineheropnameremmers.
  Die twee groepen zijn antidepressiva met een actieve phenylpropylaminekern, die de receptoren van neurotransmitters uitschakelen.

  Zyban , is zoals nu blijkt , een stof , die veel sterker actief is dan de phenylpropylamines , waarvoor de minister waarschuwt.


  3 ) Het optreden van meer zelfmoordgedrag komt vooral doordat die medicatie bij inname een super goed gevoel teweegbrengt, en bovendien merk je dat je tot (bijna) alles in staat zijt.
  Maar dan zijn er de ogenblikken waar de bloedspiegel daalt , dan wordt je weer ‘mens’ om zo te zeggen en alles wat vanzelf ging terwijl jij je God voelde , is nu een reden geworden om je heel slecht te gaan voelen.

  Bovendien is ook een normale zenuwprikkelgeleiding zodanig irreversibel gestoord , waardoor een mens meer moeite moet doen, om ‘een normaal gedrag’ beter onder controle te kunnen houden.
  Al die stoffen zijn bovendien psychotisch makende stoffen.
  Bij hogere doseringen of bij chronisch gebruik , moeten de dokters meestal dan ook corrigerende antipsychotica voorschrijven.

  Die psychotische nevenwerkingen uiten zich dan vooral onder de vormen van : hallucinaties , wanen, angst …. en ook zelfmoordgedrag.
  Ik hoop dat ik daarmee een beetje een antwoord heb kunnen geven op hetgeen je vroeg.
  Aarzel niet om te mailen , als je meer duidelijkheid wil.
  Is voor mij nogal moeilijk om die complexe materie in een paar zinnen te resumeren.
  Mijn overtuiging is alvast dat de geneeskunde op dat vlak … heel erg aan het blunderen is en het spijtige daarbij is , dat de meeste dokters helemaal niets weten, maar vooral dat ze veel te erg afhankelijk gemaakt zijn van een farmaceutische industrie … die echt over lijken aan het gaan is.
  ————————
  Precies omdat ik in de woestijn predik, laat ik ook graag het woord aan anderen, die veel slimmer zijn dan ikzelf.
  Bupropion (Wellbutrin, Zyban) is chemically related to cathinone, the amphetamine ingredient of the botanical stimulant known as Khat or qat. As a substituted beta-ketoamphetamine,bupropion may trigger positive results on urine screens for illicit drug use.”
  Buproprion’s pharmacological effects include stimulation of the sympathetic nervous system (increase in heart rate and blood pressure), presumably via the modulation of catecholamines. Its usefulness in smoking cessation has historically been attributed to dopamine. However, more recent research has suggested a role for bupropion in blocking or antagonizing specific subtypes of cholinergic, nicotinic receptors on neurons.
  Like other amphetamine compounds, bupropion’s behavioral effects include anorexia,insomnia, arousal, agitation, mania, and psychosis.

  Khat of qat valt onder de opiumreglementering.
  Zyban , is bij ons niet eens een giftig product., waardoor dokters die het willen voorschrijven de stof als absoluut veilig aanzien.
  Gelukkig toch voor zij die willen stoppen met roken en met … leven.

  Noteer ook deze gelijkenis ( zie elders in het boek):

  mCPP valt onder de opiumwetgeving en mCPP in een Trazolan-verpakking is net als Zyban, niet eens een giftige stof, waardoor dokters die mCPP willen dealen de drug als absoluut veilig aanzien.

  Of … een Overheid die door het wegvallen van de interne remmingen, noodgedwongen externe remmingen als regelgeving moet uitvaardigen, waarbij ervoor moet gezorgd worden dat er geen regeling gemaakt wordt dat als algemeen belang kan aangezien worden.

  Immers, de voordelen van het wegvallen van de interne remmingen bij eenieder mogen niet geschaad worden door een algemeen belang dat psychotica voor iedereen aan banden zou leggen.

  Drugs uit de apotheek zijn daardoor juridisch niet giftig, dezelfde drugs op de dansvloer zijn taboe.

  En je gelooft het of niet, omdat er, door wat voorafgaat, geen statistisch materiaal over calamiteiten beschikbaar is, verschijnt nog bijna dagelijks onder een wetenschappelijke noemer, commerciële informatie om verstarde geesten blijvend verstard te houden.

  Noteer in het bijgaand stukje de truc met statistiek-gegevens waarmee internationaal relevante zorggerelateerde calamiteiten plegen achter gehouden te worden.

  Ik citeer:

  In de nationale huisartsendatabase, met gegevens van zo’n 8,5% van de Britten, vonden ze bij de 349 praktijken die ook aan de ziekenhuis- en overlijdensdatabases gekoppeld waren 6741 nieuwe gebruikers van bupropion en 31.260 van varenicline. Als controlegroep gebruikten ze de 81.454 gebruikers van nicotinevervangers, omdat deze middelen al veel langer gebruikt worden en veilig worden geacht.”

  Bemerk tevens dat het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde het in deze materie zelfs onnodig acht om een farmacologische toelichting te verschaffen over deze stoffen.

  Iets wat het kwakzalversgehalte van dit tijdschrift nog eens extra in de verf zet.

  Gepubliceerd op: 06-11-2013 (in print verschenen in week 45 2013)

  Citeer dit artikel als:

  Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1940

  Nieuws

  Geen zelfmoord door hulp bij stoppen met roken

  Lucas Maillette de Buy Wenniger

  Een grote Britse databasestudie onderzocht de claim dat de populaire hulpmiddelen bij het stoppen met roken, varenicline en bupropion, het risico op depressie en zelfbeschadiging zouden verhogen. In een zo goed mogelijk gecontroleerd onderzoek onder 119.546 Engelsen vonden Kyla Thomas (University of Bristol) et al. hier geen enkele aanwijzingen voor (BMJ. 2013;347:f5704).

  Varenicline en bupropion worden gebruikt als ondersteuning voor mensen die hun nicotine-abusus willen beteugelen. Door incidentmeldingen was echter het idee ontstaan dat hun gebruik van deze middelen kan leiden tot een verhoogd zelfdodings- en depressierisico. Dat risico is bij rokers echter sowieso al 2 tot 2 keer hoger dan in de algemene bevolking en bovendien waren de tot nog toe beschikbare cohorten te klein om betrouwbare uitspraken te doen.

  De epidemiologen verzamelden daarom alle informatie over mensen die in een stoppen-met-rokentraject varenicline of bupropion voorgeschreven kregen. In de nationale huisartsendatabase, met gegevens van zo’n 8,5% van de Britten, vonden ze bij de 349 praktijken die ook aan de ziekenhuis- en overlijdensdatabases gekoppeld waren 6741 nieuwe gebruikers van bupropion en 31.260 van varenicline. Als controlegroep gebruikten ze de 81.454 gebruikers van nicotinevervangers, omdat deze middelen al veel langer gebruikt worden en veilig worden geacht.

  De onderzoekers onderwierpen hun data aan allerlei controles en aanvullende analyses, maar steeds bleek dat de gebruikers van varenicline en bupropion geen significant ander risico liepen op depressie, zelfbeschadiging of zelfmoord. Voor beide middelen liepen de gebruikers systematisch minder grote risico’s dan mensen die nicotinevervangers gebruikten.

  In BMJ stellen de auteurs dat ze geen aanwijzingen hebben dat varenicline en bupropion het zelfmoordpercentage verhogen. Gezien de goed gedocumenteerde gezondheidsvoordelen van stoppen met roken zien ze dan ook geen reden om ze nicotineverslaafden te onthouden.

  Daarbij geen toeval dat de laatste dagen (7 november 2013) aan een universiteit in Nederland zelfs al iemand promoveerde met een thesis over … ja hoor … varenicline (Champix).

  Hoe laat je puberratten comazuipen?”

  Moet er geen zand zijn?

  PS: Niet mijn gewoonte om heel erg persoonlijk te zijn, maar vrijdagavond brak ik door een ongelukkige val mijn linkerschouder en steekt mijn linkerhand daardoor in een dwangbuis. Iets wat voor mijn omgeving meteen een aanleiding is om mij aan te zetten het tempo wat te laten zakken.
  Een signaal, zogezegd.
  Maar een toetsenbord met maar 1 vingertje bespelen is wel contra-productief.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Jonathan Jacob was niet de enige

  Posted on February 22nd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Ik verwijs hierbij naar mijn nieuwsbrief 189 van 13 april 2010, waarbij ik de vrijheid neem om deze hier integraal te herhalen.

   

  Artsen vordert men wanneer een oorlog tegen burgers niet met geweld kan gewonnen worden.Zelfs al waren de overheden op de hoogte dat Jonathan Jacob platspuiten geen optie was, toch koos men voor geweld en de spuit.Misschien had die dubbele optie een reden.Maar zelf vraag ik mij af….Werd de dubbele dosis Haldol toegediend voor de gemaskerde en gewapende aanval op een geboeide en opgesloten arrestant?

  Arrestant die toen al door dystonie, met ademhalingsproblemen had moeten kampen.

  Of werd de dubbele dosis Haldol toegediend na de eerste KO, om te vermijden dat een tweede rondje zou moeten gevochten worden?

  Kon de arts in paniek nog niet meteen de dood vaststellen door de toegebrachte inwendige kneuzingen, die de doodsoorzaak blijken te zijn?

  Zal het nieuwe onderzoek hier duidelijkheid over brengen?

  In de nacht van 8 augustus 2009 werd een 17-jarige bij een politiecontrole opgepakt, toen hij met vrienden, per fiets terugkeerde van een fuif.

  De jongeren, onder invloed, raakten door het kalmerend optreden van de politie danig opgehitst dat ze afgevoerd werden naar het politiekantoor.

  Waar niemand kalm kon blijven, een arts werd opgeroepen, die Dormicum inspoot en de jongen alleen in een cel achterliet.

  Na enige tijd vond men hem zieltogend en ensceneerde snel een zelfmoordpoging met het koordje van de kap van het witte truitje dat hij nog aanhad.

  De lijkschouwing maakte geen melding van sporen van verhanging.

  Toen hij naar de spoed werd afgevoerd leefde hij nog, en werd hij in het ziekenhuis nog tot 11 augustus in een coma gehouden.

  Healthcare verkoopt graag medicatie, zodat alles wat men te koop aanbiedt steeds als veilig wordt aangeprezen.

  Nu is het zo dat men beter geen Dormicum inspuit zonder het toezicht van een anesthesist en zonder reanimatieapparatuur in de directe nabijheid.

  Vooral onder invloed van alcohol kunnen zich dramatische fatale en onvoorspelbare ongevallen voordoen.

  Wat dan ook gebeurde.

  Maar waarom een zelfmoordpoging in scene zetten?

  Waarbij de linkshandige jongen een rechtse knoop zou hebben gemaakt.

  Apotheker Fernand Haesbrouck, 13 april 2010

  Als ik op 1 november 2009 niet had gewaarschuwd dat het parket op een zelfmoord van KDG zit te wachten om de zaak opgelost te krijgen, dan was hij een drietal dagen later, net als Patrick Haemers ooit, allang begraven geweest.

  Op 4 november 2009 werd KimDG van de gevangenis van Dendermonde verplaatst naar die van Brugge.
  Het parket ontkent dat hij een dag eerder een zelfmoordpoging heeft ondernomen.

  Overheid en media bedriegen de maatschappij op een manier dat het niet mooi meer is.

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Iatrogene agressie, moord en zelfmoord

  Posted on December 13th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  De maatschappij en de geneeskunde organiseren geweld, moord en zelfmoord.

  Met schijnheilige onkunde als voorwendsel: “Wir haben es nicht gewusst”.
  Werking onbekend.

  Psychotisch makende stoffen bestaan zogezegd niet, vandaar dat ze ook niet ‘psychotica’ mogen noemen.
  Iets wat bovendien commercieel niet erg handig zou zijn.

  En omdat een politiek establishment mee geniet van de goed draaiende zaakjes gedogen institutionele machten iatrogene agressies, moorden en zelfmoorden.
  Bij deze dus, even solidair met het medisch onvermogen om klaarheid te scheppen in de farmacologie van succesmedicatie.

  Maar Big Pharma zit met een Big Probleem.
  Leugens zouden circuleren over de medische wetenschap die men wetenschappelijk noemt omdat men de wetenschap alleen maar vermoedt, en omdat die veronderstelde kennis gebaseerd is op het Malign Professioneel Interpretatie Syndroom van lieden die zouden lijden aan een genetisch overdraagbaar FIF-syndroom.

  Deze twee laatste aandoeningen zullen binnenkort door de nieuwe DSM-V bekend gemaakt worden, en daarom tast Big Pharma op vandaag heel erg in het duister.

  De leugens van de apotheker zijn vanzelfsprekend leugens, omdat zijn stelling niet onderbouwd zou zijn.
  Immers, het wetenschappelijk karakter van de huidige geneeskunde steunt op het van elkaar afschrijven van veronderstelde vertelsels, die in de loop van de jaren tot wetenschap zijn uitgegroeid, omdat niemand ooit met iets beters voor de dag durfde of mocht komen.

  Maar hoe weerleg je nu een leugen?
  Met de waarheid, natuurlijk.

  En hier wringt het schoentje.

  Als wetenschap geldt nu al sinds vele jaren, dat de waarheid over het behandelen van succesvolle veronderstelde ziekten onbekend is.
  Werking onbekend, zoals de geleerde instanties fier plegen te publiceren.

  Welnu, Big Pharma corrigeert psychotica (stoffen, die psychotisch maken) met anti-psychotica.
  Een evidentie zo groot als het Atomium.

  Maar Big Pharma kent geen psychotica.

  Big Pharma kent wel dure anti-psychotica.
  Ook de Nederlandse taal kent het woordje psychoticum niet eens.

  Wie op Wikipedia ‘psychotica’ of ‘psychoticum’ intikt, komt meteen op anti-psychoticum terecht.
  Niet meteen taalkundig of wetenschappelijk correct.
  Er wordt niet eens gevraagd “Bedoelde U soms anti-psychotica?”

  Bovendien gaat Wikipedia er alleen van uit dat psychose een ziekte is, terwijl bij de uitleg over ADHD wordt achtergehouden (FIF-syndroom?) dat het chemisch behandelen van normale gedragscriteria, die aan de veronderstelde aandoening worden toegeschreven, steunt op het dwangmatig psychotisch maken met hoge doseringen van sterk psychotisch makende stoffen (psychotica).
  Wat eigenlijk achtergehouden wordt, precies omdat niemand dit mag weten en ook omdat er zogezegd geen psychotica bestaan.
  Medisch niet en taalkundig niet.

  Een vaststaand feit daarbij is dat in bijna alle gevallen het chronisch psychotica-gebruik wordt gecorrigeerd met de antipsychotica, die iedereen dan wel wil kennen.

  Als het ontstane psychotisch gedrag door ADHD of door droefheid te behandelen, een comorbiditeit van de ziekte zou zijn, dan moet dit als een diagnose-criterium gepubliceerd worden.
  Wat om onduidelijke redenen niet gebeurt (MPIS-syndroom?).

  Maar stel nu nog dat psychotisch gedrag bij ADHD of bij droefheid wel een echte comorbiditeit zou zijn.
  Waarom behandelt men dan door nog meer psychotisch te maken met psychotica?

  Momenteel loopt bij mij een wetenschappelijk experiment waarmee feilloos enkele nieuwe DSM-V-aandoeningen kunnen aangetoond worden, met name: het MPIS- en het FIF-syndroom, binnenkort ook beter bekend bij Wikipedia.

  De echte wetenschappelijke kennis over de aandoeningen zal in die zin revolutionair zijn, dat van de nieuwe aandoeningen wel diagnosecriteria zullen bestaan en dat de ziekten niet verzonnen hoeven te worden bij wijze van een stemming bij handopsteking.
  En van nog veel groter belang: die syndromen MOGEN niet medisch behandeld worden.

  Want dan komt de omerta over de leugen van de apotheker in gevaar.
  Immers, de waarheid blijft onbekend.

  En als de waarheid niet bestaat, bestaat nog veel minder een leugen over die waarheid.
  Laat ons pronken met deze wetenschap.

  En dan te bedenken dat agressie, moord en zelfmoord, of zelfs psychotisch gedrag gelukkig heel zelden voorkomen in deze maatschappij en dat als het ooit toch eens gebeurt, dit dan jammer genoeg tot onnatuurlijke dimensies wordt opgeblazen.

  De echte realiteitszin daarover komt vanzelfsprekend weer uit een medische hoek: we hebben hier te maken met geen zorggerelateerde calamiteiten (Inspectie Volksgezondheid, Nederland, mei 2012).
  So what?
  Een variante op werking onbekend.

  Onkunde klinkt zo dom.

  PS (=PostScriptum, voor alle duidelijkheid):

  Deze morgen kwam per mail een URL binnen naar Natural News, met een bijdrage over : Psychiatry goes insane: Nearly every human emotion now labeled a “mental disorder”

  http://www.naturalnews.com/038322_DSM-5_psychiatry_false_diagnosis.html

  Ik citeer daarbij de afzender:

  DE GRAAIERS van de psychiatrie slaan onverbiddelijk toe en hanteren een soort van PLUK-ZE-KAAL methode.

  Of we wel of niet ziek zijn doet er niet toe, want een definitie van GEZOND-ZIJN bestaat niet. Zelfs de WHO zegt dat je alleen gezond bent als je vrij bent van klachten maar met zo’n definitie blijft er vrijwel geen levend wezen gezond.

  mvg

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Overheid veinst strijd tegen zelfmoord

  Posted on October 6th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Government feigns fight against suicide

  Media voeren een mekkerende minister op die veinst dat er iets zou moeten gebeuren tegen de grote aantallen zelfmoorden.
  Als de minister daar niets kan of wil aan doen, zwijgt hij beter.
  Want wat zijn de feiten?

  Overheden roepen het werkingsmechanisme van psychotica uit als zijnde onbekend.

  Terwijl wel bekend is dat psychotica veel geld opbrengen, zeer geliefd zijn bij de bevolking, maar ook dat ze een maatschappij in staat stellen zichzelf te extermineren.

  Iets waarvoor men vroeger gaskamers gebruikte en … ook psychiaters.

  Waarom staat op de verpakkingen met tabak dat het gebruik ervan dodelijk kan zijn?
  Waarom staat dit niet op de verpakkingen met psychotica?

  Waarom gedoogt de minister een federale overheid die psychotica bij kinderen promoot en daarbovenop een regeringspartij verrijkt met illegale invoer van harddrugs?

  Had deze minister ooit kunnen vermijden dat die regeringspartij vandaag in staat is om de ziekteverzekering te pluimen waarmee zwijggelden en corruptie kan betaald worden in verband met de huidige  pedofiele eerste-minister?

  Deze minister hoeft helemaal niet te mekkeren over de zelfmoorden.
  Tenzij die nummertjes een ander doel dienen.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Kleine toelichting bij iatrogene zelfmoorden.

  Posted on November 19th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Ter info : uit mijn antwoord aan iemand die vraagt: Lijkt het je een aanvaardbare combinatie of zou dit slikken ( hetgeen ik uiteraard niet van plan ben) ernstige gevolgen hebben? Mij gaat het vooral om het feit dat er 2 antidepressiva lijken te worden gecombineerd.”

   

  Van: Jan Vanhaelen [mailto:jan.vanhaelen@skynet.be]
  Verzonden: zaterdag 19 november 2011 12:06
  Aan: x

  Onderwerp: RE: kleine toelichting

  Paroxetine (oa Seroxat), SSRI : “ …dat sinds 1991 internationaal op de markt is. Sinds de introductie op de internationale markt hebben ongeveer twintig miljoenmensen het middel gebruikt.Het middel werd in 2005 in verband gebracht met een toename van het aantal zelfmoordpogingen door volwassenen. Uit een onderzoek onder meer dan 1500patiënten bleken 7zelfmoordpogingen plaats te vinden bij personen die paroxetine gebruikten. In de controlegroep, die een placebo toegediend kreeg, vond slechts één suïcidepoging plaats. Ook bleek het middel te leiden tot meer suïcidale gedachten”(Wikipedia)

  Je mag dus stellen: op 20 jaar 80.000 (tachtigduizend) zelfmoordpogingenméér dan wanneer dit middel niet op de markt zou geweest zijn.

  En er wordt op Wikipedia niet vermeld hoeveel “gelukte” zelfmoordpogingen, dus doden, er waren. gemiddeld met SSRI’s mag men rekenen op 1 “gelukte” zelfmoord op 5 pogingen. Dus mag je voor Paroxetine alleen al tot nu toe officieel minstens16.000 doden tellen. Dat zijn de officieel via studies op een doelgroepje aangetoonde cijfers, maar iedereen weet dat de reële cijfers 3 tot 4 keer zo hoog liggen. En dat is dus ong. 60.000 dodente vééldan wanneer dat middel niet zou bestaan hebben. En dit is maar één van de hele gamma ssri’s en maar een fractie van alle middelen die zelfmoord (en andere vernietigende werking) veroorzaken.

  Een aantal vroegere studies gaven zelfs nog veel ergere resultaten (studies 1997): bv. mét Serzone (ssri) 9 zelfmoorden tegenover 0 zonder en 12 pogingen tegenover 1 zonder ( op 3496 proefpersonen). Met het meer gekende Effexor (ssri) 7 zelfmoorden mét tegenover 1 zonder en 36 pogingen mét tegenover 2 zonder (op 3082 proefpersonen)… (artikel in Deviant juni 1998 Nr.17) Om een goed idee te hebben van wat er zoal gebeurt, zou je het hele artikel aandachtig moeten lezen en bestuderen, maar de conclusie is duidelijk: criminele activiteiten van de farma voor geldgewin.

  In België kom ik, zoals je weet, op basis van statistieken en getuigenissen en ingevolge wat ik las en vernam, tot meer dan 50.000 onnodige doden door toedoen van het bestaan van psychiatrie en van psychofarmaca in de jongste 50 jaar, maar ook hier mag je 3 tot 4 keer zoveel tellen, dus tot 200.000. Op het miljard mensen in onze ‘Westerse beschaving’ betekent dat dus ( x 100) ongeveer minstens 20.000.000 (20 miljoen) op 50 jaar! (natuurlijk een “peulschil” in vgl tot het aantal doden door oorlogen in de tweede wereldoorlog op één tiende van die tijd + geografisch en naar leeftijd en sociale klasse vrij gelijkmatig verspreid over die 50 jaar en precies daardoor “aanvaardbaar” voor de overheden en de media).

  Van Mirtazapine (Remeron, tetracyclisch AD) heb ik niet gaan opzoeken, maar het toedienen van 2 AD’s van gelijk welke soort tegelijkertijd is dus nooit professioneel te verantwoorden, maar (bijna?) iedereen doet het toch maar (soms zelfs combinaties met 1 tot 3 ad’s + 1 tot 3 neuroleptica + 1 tot 3 slaapmiddelen + 1 tot 3 kalmeermiddelen en dan nog andere niet-psycho farmaceutische middelen).

  Ik heb in de voorbije 20 jaar heel de pers en de media en alle verantwoordelijken gewezen op al die toestanden en op de totale onwetenschappelijke en daardoor dus criminele manier (met onschatbaarveel duizenden onnodige doden ieder jaar) van doen van héél de sector van de psychiatrische en van de (psycho)farmaceutische industrie, maar (op enkele uitzonderingen van journalisten en kleine vissen onder de parlementariërs, die al snel wisten dat ze er ook niet tegenop konden) wordt de waarheid over al die dingen gewoon stilgehouden enkel en alleen omwille van het vele geld dat ze eraan verdienen.

  In het Nederlandse taalgebied zijn ENKEL en VOORAL Fernand Haesbrouck en Frank Van Meerendonk en enkele van hun vrienden wetenschappers en professoren bekwaam om over deze toestanden te spreken of te publiceren.

  Al de rest is ofwel corrupt ofwel onbekwaam, onwetend (of opzettelijk blind).

  Ze zijn echter wel zeer bekwaam in het bedriegen en zelfs doden van mensen en in het geld verdienen, wat nu eenmaal het belangrijkste lijkt in onze maatschappij.

  Groetjes,

  Jan

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us