Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Controle kwijt over farmacologisch gestuurde criminaliteit

  Posted on October 17th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  In Nederland dolen overheid en justitie in verwarring rond, over de rol van psychisch helende medicatie bij zware feiten.

  Immers, noch bij medici, noch bij ‘gespecialiseerde’ overheidsinstanties en zeker niet bij universiteiten kan iemand terecht om duidelijkheid te krijgen over hoe de farmacie patiënten zogezegd geneest zonder hen en de maatschappij schade toe te brengen.

  Gespecialiseerde overheidsinstanties eten ook uit de hand van de farmaceutische bedrijven.
  En die publiceren ofwel dat niemand de werking van de gebruikte chemicaliën kent, ofwel verzinsels, waarvan niemand kan aantonen hoe ze een aandoening behandelen.

  Academische medische opleidingen worden gesponsord door de industrie, die vanzelfsprekend ook verzuimt om scheikundige en farmacologische duidelijkheid te verschaffen.

  In hun opleiding leren artsen daardoor alleen de indicatie, waarvoor een en ander verzonnen werd (DSM), om de industrie draaiende te houden maar vooral om geen voeding te geven aan mogelijke gewetensbezwaren (‘do not harm’ en Hippocrates).

  Trust me, I know what I’m doing.

  Vandaar…

  Duidelijk de controle kwijt over een belangrijke materie.

  De bekend gemaakte resultaten zullen quasi zeker de mist rond die materie niet doen optrekken.

  Met bovendien de bedoeling om de financiële belangen te vrijwaren van een establishment dat liever de waarheid over psychotisch makende stoffen achterhoudt.

  Nu is het zo dat een maand geleden opmerkingen werden geformuleerd aan de resultaten die bij de Tweede Kamer werden bekend gemaakt.
  Met grote voldoening stel ik vast dat de gemaakte opmerkingen (worden die bijgevolg ook publiek bekend gemaakt?) aan de vraagstellers, de overheidsinstanties en de ministers, al blijk geven van een grotere nuchterheid en een correctere medisch wetenschappelijke instelling.

  Maar ik mis wel een farmacologische benadering.

  Zelf sloof ik mij nu al elf jaar uit om de werking van die stoffen in de geneeskunde openbaar te maken.

  (http://www.megablunder.net/werking)
  Iets wat mij heel wat ellende heeft bijgebracht.
  De hardnekkigheid waarmee ik in persoon wordt aangevallen, toont aan dat kost wat kost de (farmacologische) werking onbekend moet blijven.

  Terwijl elementaire scheikundige en fysiologische kennis op een eenvoudige manier het controleverlies over gedrag en zelfs heel wat meer, kan verklaren.

  Het zijn immers Nederlandse professoren, die – jaren voor mij – al een aanzet tot mijn theorie hadden gegeven, maar door de omstandigheden van toen ofwel werden tegengewerkt (David DeWied -1974) ofwel in de vergeethoek zijn beland (1998 – Pennings).

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Een nieuwe wind komt eraan

  Posted on July 9th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Met lede ogen kijk ik nu al 10 jaar gefrustreerd toe hoe een maatschappij zichzelf en de komende generaties chemisch vergiftigt om (therapeutisch) een mindcontrol tot stand te brengen.

  Mijn enige voldoening bestond erin dat geen kat tot nu mijn zogenoemde ketterijen heeft weerlegd.
  Al meermaals gaf ik toe, niet over het persoonlijk gezag te beschikken om een numerieke overmacht van geneeskunde, overheid en media te trotseren met alleen maar wat ikzelf als een waarheid beschouw.

  En die waarheid past vanzelfsprekend niet in de wereld van geneeskunde, overheid en media.
  De macht ligt bij hen en zij gebruiken die dan ook.

  Vandaar mijn hoop, dat een en ander uiteindelijk van het volk zelf zal komen.

  Niet zonder trots kondig ik dan ook dit aan:

  Zoals ik aan u enige tijd geleden telefonisch al heb gemeld ,overweeg ik ook om via het OM een aangifte tav de therapeuten in te dienen. Namelijk op de volgende gronden : misleiding, misbruik van omstandigheden,onzorgvuldig handelen en het toebrengen van lichamelijk letsel.
  Ik weet dat dit een zware dobber kan worden maar gelukkig heb ik enkele bewijsstukken in handen. Nu nog het OM zien te overtuigen om de zaak aanhangig te maken.

  Nogmaals wil ik u bedanken voor de moeite die u heeft willen nemen om uw verklaring met bijlagen aan mij te sturen.
  Ik prijs uw gedrevenheid en ik hoop dan ook dat het tot meer en meer mensen,met name ouders, zal doordringen dat zij niet zomaar op de adviezen en het aandringen van de psychiater moeten afgaan.
  Helaas hebben nog te veel mensen een te hoge achting van de man in z’n lange witte jas. “

  Meneerke Menno voelde al een buitje hangen, enkele dagen geleden.

  Stilaan beginnen ook jonge dementen te beseffen dat voor hen geen heil te verwachten valt bij deze geneeskunde, overheid en media.

  Zal ik nu eens heel ijdel zijn en voorspellen dat in dat koninkrijkje van ons, heel binnenkort een nieuwe onverwachte abdicatie als een donderslag bij heldere hemel zal plaats grijpen?

  Stevige paniek probeert alvast een zwelgend moeras te omzeilen.
  Ben zeer benieuwd.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Parket verzuimt strafonderzoek tegen overheid en artsen

  Posted on May 29th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Overheid en artsen houden sinds jaren een handeltje in stand van sterk gereglementeerde verboden stoffen bij het publiek en vooral bij kinderen op basis van een verzonnen aandoening, met als enig doel het geldgewin en een verzonnen vermeend pedagogisch comfort.

  Artikel 2 van de wet van 24 februari 1921 in België bepaalt:

  24 FEBRUARI 1921. – [Wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen.] <Opschrift vervangen door W 2003-05-03/46, art. 2>
  (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 21-10-1994 en tekstbijwerking tot 29-03-2013)
  Artikel 1.<W 2003-05-03/46, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 02-06-2003> De Koning kan [2 ...]2 in het belang van de hygiëne, de openbare gezondheid, de invoer, de uitvoer, de doorvoer, de vervaardiging, de bewaring, dit wil zeggen de opslag onder de vereiste voorwaarden, de etikettering, het vervoer, het bezit, de makelarij, de verkoop en het te koop stellen, het afleveren of het aanschaffen, tegen betaling of kosteloos, van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsmiddelen en antiseptica alsook de teelt van planten waaruit deze stoffen kunnen worden getrokken, regelen en daarover toezicht houden.
  De Koning kan [
  2 ...]2 dezelfde bevoegdheden uitoefenen ten aanzien van andere psychotrope stoffen dan verdovende middelen en slaapmiddelen, die afhankelijkheid kunnen teweegbrengen.
  De Koning kan [
  2 ...]2 bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, eveneens dezelfde bevoegdheden uitoefenen ten aanzien van stoffen die gebruikt kunnen worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen.
  (Met het oog op het opsporen van geneesmiddelengebonden problemen, kan de Koning bovendien, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, regels stellen aangaande de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid van patiënten. Deze regels voorzien garanties met betrekking tot de toestemming van de patiënt, de informatie aan de patiënt, de beperkte doorgifte en de maximale bewaringstermijn van deze gegevens overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.) <W 2008-12-22/33, art. 105, 013;
  Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  [
  1 De Koning kan strengere maatregelen van toezicht voorzien dan die vereist bij het verdrag inzake psychotrope stoffen en van bijlagen, opgemaakt te Wenen op 21 februari 1971 en bekrachtigd bij wet van 25 juni 1992 houdende instemming met het Verdrag inzake psychotrope stoffen en van de Bijlagen, opgemaakt te Wenen op 21 februari 1971 en dit in toepassing van artikel 23 van dit verdrag.]1Art. 2. <W 1994-07-14/57, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 31-10-1994> De overtredingen van de bepalingen van de krachtens deze wet uitgevaardigde koninklijke besluiten met betrekking tot de giftstoffen, ontsmettingsstoffen of antiseptica worden gestraft :
  1° met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van honderd tot drieduizend (EUR) of met één van die straffen alleen, wanneer deze overtredingen betrekking hebben op de bewaring en de aflevering van deze stoffen; <W 2003-05-03/46, art. 6, 007;
  Inwerkingtreding : 02-06-2003>
  2° met gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met geldboete van drieduizend tot honderdduizend (EUR) of met één van die straffen alleen, wanneer deze overtredingen betrekking hebben op de invoer, de uitvoer, de vervaardiging, het vervoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen en het aanschaffen onder bezwarende titel of om niet. <W 2003-05-03/46, art. 6, 007;
  Inwerkingtreding : 02-06-2003>
  Art. 2bis. <W 09-07-1975, art. 2> § 1. (Overtreding van de bepalingen van de krachtens deze wet uitgevaardigde koninklijke besluiten met betrekking tot de slaapmiddelen, verdovende middelen en de andere psychotrope stoffen die afhankelijkheid kunnen teweegbrengen en waarvan de lijst door de Koning wordt vastgesteld alsmede met betrekking tot de verbouw van planten waaruit deze stoffen kunnen worden getrokken, wordt gestraft (naar gelang van het onderscheid gemaakt in het tweede lid en van de categorieën vastgesteld door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad,) met gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met geldboete van duizend tot honderdduizend (EUR), (…).) <W 1994-07-14/57, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 31-10-1994> <W 2003-05-03/46, art. 7 007; Inwerkingtreding : 02-06-2003>
  (De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een onderscheid maken tussen de stoffen opgesomd in de lijst bedoeld in het eerste lid.) <W 2003-05-03/46, art. 7, 007;
  Inwerkingtreding : 02-06-2003>
  § 2. De misdrijven bedoeld in § 1 worden gestraft met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar) : <W 2003-01-23/42, art. 107, 006;
  Inwerkingtreding : 13-03-2003>
  a) indien ze worden gepleegd ten aanzien van een minderjarige boven de volle leeftijd van 16 jaar;
  b) indien het gebruik dat van de onder § 1 bepaalde stoffen ten gevolge van de misdrijven is gemaakt, bij een ander hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking heeft veroorzaakt.
  § 3. De misdrijven bedoeld in § 1 worden gestraft met (opsluiting) tot tien tot vijftien jaar : <W 2003-01-23/42, art. 107, 006;
  Inwerkingtreding : 13-03-2003>
  a) indien ze worden gepleegd ten aanzien van een minderjarige die meer dan volle twaalf jaar en minder dan volle zestien jaar oud is;
  b) indien ze daden zijn van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging;
  c) indien het gebruik dat ten gevolge van de misdrijven van de in § 1 bepaalde stoffen is gemaakt, de dood heeft veroorzaakt.
  § 4. De misdrijven bedoeld in § 1 worden gestraft met (opsluiting) van vijftien tot twintig jaar : <W 2003-01-23/42, art. 107, 006;
  Inwerkingtreding : 13-03-2003>
  a) indien ze worden gepleegd ten aanzien van een kind dat geen volle twaalf jaar oud is;
  b) indien ze daden zijn van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, in de hoedanigheid van leidend persoon.
  § 5. In gevallen als bedoeld in de §§ 2, 3 en 4 kan bovendien een geldboete van 1 000 tot 100 000 (EUR) worden opgelegd. <W 2003-05-03/46, art. 7, 007;
  Inwerkingtreding : 02-06-2003>
  <Nota : Artikel 9 van de wet van 09-07-1975 bepaalt : ” Een ieder die de in artikel 2bis, § 1, genoemde stoffen in groepsverband gebruikt, of op onwettige wijze met het oog op eigen gebruik vervaardigt, verkrijgt of onder zich heeft, kan in aanmerking komen voor toepassing van de bepalingen van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, zelfs indien hij niet voldoet aan de bij de artikelen 3 en 8 van laatstgenoemde wet gestelde voorwaarden met betrekking tot de vroegere veroordelingen die hij mocht hebben ondergaan. “>
  Art. 2ter. <Ingevoegd bij W 2003-04-04/90, art. 2; Inwerkingtreding : 02-06-2003> De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, naargelang van het onderscheid en van de categorieën die Hij overeenkomstig artikel 2bis, § 1, eerste lid, vaststelt, de misdrijven bepalen die, in afwijking van de straffen bepaald in artikel 2bis, worden gestraft met :
  1° geldboete van 15 tot 25 EUR voor de eerste overtreding;
  2° geldboete van 26 tot 50 EUR in geval van herhaling binnen een jaar na de eerste veroordeling;
  3° gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en geldboete van 50 tot 100 EUR in geval van nieuwe herhaling binnen een jaar na de tweede veroordeling;
  4° met gevangenisstraf van drie maanden tot één jaar en met geldboete van 1.000 tot 100.000 EUR, of met één van die straffen alleen.
  Naast de misdrijven die met de in het eerste lid, 4°, bedoelde straffen worden gestraft en in afwijking van artikel 137 van het Wetboek van strafvordering, nemen de correctionele rechtbanken kennis van de in het eerste lid, 1° tot 3° bedoelde misdrijven.
  Art. 2quater. <ingevoegd bij W 2003-05-03/46, art. 8; Inwerkingtreding : 02-06-2003> Overtredingen van de bepalingen van (de Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december inzake drugsprecursoren en de Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren) en van de ter uitvoering ervan uitgevaardigde verordeningen, alsook de overtredingen op de bepalingen van deze wet en van de krachtens deze wet uitgevaardigde koninklijke besluiten met betrekking tot de stoffen die gebruikt kunnen worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, worden gestraft : <W 2006-12-13/35, art. 88, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  1° overeenkomstig de artikelen 231, 249 tot 253 en 263 tot 284 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, wanneer het misdrijf of de poging tot misdrijf gepleegd wordt bij het plaatsen van goederen onder een douaneregeling of bij wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap zoals bedoeld in artikel 4, 15, van het Communautair Douanewetboek vastgesteld bij verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992. Onder poging tot misdrijf wordt verstaan het verzenden, het transport of het houden van stoffen met het kennelijke doel ze onder een douaneregeling te plaatsen of ze weder uit te voeren uit het douanegebied van de Gemeenschap;
  2° met geldboete van 26 tot 500 EUR wanneer deze misdrijven de etikettering en de regels vastgesteld op grond van artikel 1bis, betreffen;
  3° met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van 1.000 tot 5.000 EUR of met één van die straffen alleen, wanneer het misdrijf het niet invullen of bijhouden van documenten of registers betreft, het onvolledig of onjuist opstellen, het niet voldoende lang bijhouden en het aanvaarden van onvolledig of onjuist ingevulde documenten, andere dan douanedocumenten;
  4° met gevangenisstraf van twee tot vijf jaar en met geldboete van 3.000 tot 10.000 EUR of met een van die straffen alleen, wanneer het misdrijf betrekking heeft op :
  - het verrichten van activiteiten die betrekking hebben op de vervaardiging, het gebruik, het opslaan, de makelarij, het in de handel brengen, de handel, de invoer, de uitvoer of de doorvoer zonder daartoe de erkenning of de vergunning te hebben verkregen of zonder kennisgeving te hebben gedaan of één van deze activiteiten te hebben verricht zonder dat zij opgenomen zijn in de vergunning of de erkenning of waarvoor er geen kennisgeving is gedaan, met uitzondering van de misdrijven bedoeld onder 1°;
  - (de verkoop of het verzenden zonder op correcte wijze de Minister bevoegd voor de Volksgezondheid, ervan verwittigd te hebben, in de gevallen bepaald door de Koning. De Koning bepaalt de wijze waarop deze verwittiging dient te geschieden.) <W 2006-12-13/35, art. 88, 012;
  Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  - het ter beschikking stellen van stoffen aan andere personen dan degenen aan wie ze ter beschikking mogen worden gesteld.

  Nu blijkt dat zuiver medisch geen enkele aanleiding bestaat om stoffen, die onder deze reglementering vallen, voor te schrijven en te dealen.
  Waarbij intussen een systeem is tot stand gekomen dat grondig in overtreding is met deze wetsbepalingen.

  Methylphenidaat en amfetamine vallen onder deze wetsbepalingen.

  Lees daarover mijn vorig bericht.

  Artsen die een onbestaande aandoening voorwenden om te dealen, overtreden deze wetsbepalingen.

  Bovendien organiseerde de uitvoerende macht in België zelfs een constructie waarbij sinds 2004 een illegaal circuit met invoer (van methylphenidaat), gefinancierd door de staatskas, tot stand is gekomen met de bedoeling om met het witwassen van de inkomsten ervan, de kas van een regeringspartij aan te dikken.

  Uit de nieuwsbrief 371 van 18 juli 2011:

  Net als de vorige jaren verzwijgt de overheid al sinds 2004 het cijfermateriaal over het echte methylphenidaat-gebruik in België.

  De constructie daaromtrent beschreef ik in de nieuwsbrieven 268 (12/11/2010) en 279 (04/12/2010).

  Ik weet dat de zaak toen grondig werd uitgespit.
  Door journalisten, die dit als een ‘bom’ beschreven.

  Die bom baarde een muis en uiteindelijk gebeurde niets.

  Achteraf vertelde een politicus, dat elke politieke partij afhangt van dit soort constructies en zoiets nooit de openbaarheid zal halen.

  Gelukkig voor de kindjes die zich – tijdelijk toch – goed zullen kunnen concentreren.


  In 2004 kwamen overheid en de invoerder van methylphenidaat overeen, dat met de toen zeer goedkope stof Rilatine een formidabel zaakje kon
  opgezet worden.


  Het medisch establishment had de werking ervan als onbekend uitgeroepen, waardoor niets nog een reusachtig commercieel experiment in de weg
  kon staan.


  Werking onbekend, staat voor een absolute veiligheid en de uitgevonden aandoeningen konden door iedereen, en zelfs door artsen zelfs
  blindelings gediagnosticeerd worden.Precies omdat daar nooit echte medische criteria voor bestaan hebben.


  Omdat methylphenidaat (Rilatine-Concerta) internationaal onder een opiumwetgeving valt, maakte dat zaakje in 2004 nog eens dubbel zo
  interessant.


  De toenmalige minister van zowel Sociale Voorzorg als van Volksgezondheid kwam in de kabinetsraad overeen met die van economische zaken
  om de prijs van de zeer goedkope stof praktisch te verdriedubbelen, waarop in 2004 Sociale Voorzorg, dan onder druk van een georganiseerde briefschrijfactie, het aldus heel duur geworden levensnoodzakelijke product door de ziekteverzekering zou kunnen vergoeden.

  De buitenlandse producent wreef in de handjes, want een formidabele stijging in de verkoop was beloofd, zelfs aan de oude (goedkope) prijs.


  Door alleen maar wettelijke invoervergunningen uit te vaardigen voor het Rilatineverbruik dat door de ziekteverzekering wordt geregistreerd, moest
  een verdriedubbeling van de prijs het volledige verbruik kunnen dekken.
  Dus ook wat illegaal (en bovendien gratis) het land binnenkwam.


  Vandaar dat de belastingbetaler alle ingevoerde Rilatine aan de producent betaalde, en dat goed twee derden van het totaal verbruikte, illegaal, als
  een bonus gratis in handen kon vallen van verdelers (wie ooooh wie?, of welke kameraden?).

  Dit verklaart waarom de minister van Volksgezondheid en Sociale Voorzorg sinds 2004 alleen maar de cijfers bekend maakt van het verbruik dat de ziekteverzekering registreert. Terwijl tussen 1995 en 2003, de cel verdovende middelen van de farmaceutisch inspectie alle methylphenidaat tot op de milligram jaarlijks registreerde.

  Sinds 2004 en de lucratieve PS-partijconstructie mag die cel niets meer bekend maken, terwijl men wettelijk wel verplicht is om alles bij te houden.

  Ik kan dat bewijzen.


  De vraag kan bovendien gesteld worden, als ons land op die manier ooit echt gefederaliseerd en of partijlandsdelen ooit geresponsabiliseerd
  zullen worden.
  Of hoe die nationale cel, die verdoving bijhoudt, ooit onder een Vlaamse bevoegdheid zal komen, en hoe groot de ogen dan zullen zijn, wanneer die opengaan.

  Het bekend maken van deze constructie in december 2010 zorgde ervoor dat op 18 januari 2011 een anonieme klacht tegen mij bij de Orde van Apothekers werd ingediend.
  Klacht, waarover ik intussen in oktober 2012 in beroep werd vrijgesproken.

  Blijft alleen nog de vraag.

  Wat onderneemt het parket?
  Waarom zwijgen de media?
  Waarom de stilte bij FDA, EMEA, FAGG, CBG?

  Dit is een zwendel met verdovende middelen.
  Vooral bij kinderen dan nog!!!

  Voor deze ene keer probeer ik nu eens niet origineel te zijn, maar plagieer ik deze woorden uit 1898 van Emile Zola: “J’accuse”.

  Mensen toch, overheid en artsen vergiftigen jullie en jullie jeugd.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Agressie: kijk liever de andere kant op – dat loont.

  Posted on April 8th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Voorbije week werd ik uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst in het Vlaams Parlement voor zorgverstrekkers door de Palfijngroep op 8 mei ‘s avonds.

  Op die uitnodiging staat te lezen:
  “Losstaande van het feit dat je ja dan neen N-VA-bindingen hebt, denk ik dat uw mening daar mag/moet gehoord worden.”

  Pech evenwel.

  Op mijn agenda staat voor diezelfde avond al een afspraak geboekt bij KHBO-Brugge, waar mijn oudste dochter het eerste jaar dieetleer volgt, een afspraak onder de titel:
  “Project: Voed je ouders (op)”
  .
  Daar had ik mijn deelname al toegezegd.

  Nu vecht ik al bijna negen jaar, tegen een medische industrie, die onder het voorwendsel van veronderstelde ziekten, patiënten agressief psychotisch maakt en daardoor een echte ziekte-industrie tot stand probeert te brengen ten bate van het eigen geldgewin.

  Precies nu ontving ik vandaag deze e-mail van een persoon, die anoniem wenst te blijven, en die veel beter dan ikzelf het kan doen, getuigt over de bemoeienissen waarmee overheid en geneeskunde garen spinnen bij een agressieve maatschappij.

  Zonder meer wraakroepend is het dat een minister van Volksgezondheid, die het medisch gebruik van harddrugs bij jongeren, in naam van een internationaal kinderrechtenverdrag kan verbieden, maar dit aan haar laars lapt, doodgewoon omdat de corruptiegelden van het gedoogbeleid moeten dienen om zwijggelden te betalen van haar pedofiele partijgenoot en eerste minister van een land als België.
  Een man waarvan pornografisch materiaal beschikbaar is, van seks met minderjarigen.
  Een dossier daarover dat op Cassatie ligt te rotten met medeweten van de andere partijen in de regering.
  Terwijl in datzelfde land een katholieke bisschop omwille van zijn pedofilie van zijn ambt en uit de maatschappij is verbannen geworden.

  Zal Di Rupo bij Rome ooit  invloed laten gelden om Roger Van Gheluwe straks als opvolger van aartsbisschop Leonard te laten benoemen?
  In een land waar de democratische bevolking bezwijkt voor de charmes van een pedofiele eerste minister.
  Een land waar een parlementaire commissie over pedofilie niet eens de politieke pedofilie in kaart mocht brengen.

  Maar dit gaat over de agressie in de maatschappij.
  Agressie, waarvoor overheid en geneeskunde de andere kant opkijken.

  Geachte heer Haesbrouck,

  Ik wil u graag bedanken, ik ben een paar dagen geleden op uw website terecht gekomen, en dit helpt mij enorm om alles op eigen kracht te doen.

  Ik heb helaas veel medicatie gebruikt in het verleden (voorgeschreven & recreatief)Daar ben ik overigens al tijden van verlost. Het middel is erger dan de kwaal. En door mijn wantrouwen naar de farmaceutische industrie.

  Nu ben ik twee weken geleden begonnen met stoppen met roken & blowen (voorbereidingstijd) heel stom & dom, met het middel Champix.

  Ik ben nu drie dagen gestopt met roken, en drie en een halve dag met blowen.

  En ik ben na 10,5 dagen acuut gestopt met champix. Het gevoel deed mij denken aan alle troep die ik vroeger recreatief gebruikt, dit kon toch niet de bedoeling zijn? Ik werd er zo ontzettend extreem agressief van, zo buiten mezelf, als ik door was gegaan met dit middel waren er absoluut niet terug te draaien ongelukken gebeurd, het keerpunt voor mij was dat ik zo buiten zinnen ging, om iets wat mijn hond deed, gelukkig drong op een gegeven moment door hoe bang mijn hond was, voor mij… Ik wilde hem echt iets aandoen, en mezelf. Gelukkig kwam ik bij uit die roes, maar wat als ik die drie maanden kuur had afgemaakt, wat was er dan gebeurd? Dit is drie dagen geleden gebeurd, en ben er nog kapot van.

  Na enig speurwerk op het net, ben ik bij uw site terecht gekomen, en werd bevestigd wat ik voelde en diep van binnen eigenlijk al wist.

  Ik schrok erg van de top 10 lijst van agressie verhogende medicijnen, vier daarvan heb ik gebruikt, met als klap op de vuurpijl, champix.

  Ik heb de laatste paar jaren erg veel last van agressiviteit, ik was nooit zo, ik ben hoog sensitief, en dus heel gevoelig.
  Ik heb een zware therapie gevolgd van 3 jaar, waarbij ik nu nog steeds onder controle sta.

  Maar ik heb altijd al geweten dat ik niet gek ben, ik zie verbindingen en emoties, die andere niet zien. Maar dit is niet mogelijk in de huidige maatschappij, dus moet je in therapie.

  Ik kan u vertellen, dat ik tijdenlang mijn huis niet uit durfde, ik kon niet eens meer van mij kamertje afkomen, altijd zat ik daar met de deur op slot, alleen maar omdat ik anders ben, en van binnen kapot ging van de medicatie.

  Mijn vraag is, gaat dit over? Zal het slijten uiteindelijk die agressie?

  Ik gebruik nu niets meer, mijn ogen zijn geopend, ik wil schoon & puur mijzelf zijn!

  Ik zou ook graag de mensen bewust willen maken dat het zo fout is, al die chemische troep, maar mensen willen er niet aan, ze verklaren me voor gek, zeggen dat ik paranoide ben…

  Ja het zal wel, maar ik heb het door gemaakt, dus ik weet toch waar ik over praat?

  Juist daarom ben ik zo blij dat ik uw website ben tegengekomen, waren er maar meer zoals u!!!

  Respect & waardering wil ik u geven, mijn dank is groot.

  Vriendelijke groeten, Anoniem.
  (Naam staat vermeld in email, ik wil graag anoniem blijven bij eventuele plaatsing.)

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Hoe media, overheid en geneeskunde opeens samen zwijgen.

  Posted on May 22nd, 2011 Fernand Haesbrouck 1 comment

  Na 8 jaar schrikte mijn ‘rustig, maar avontuurlijk’ einde-loopbaanleven op, door een blits-actie van de orde der apothekers.

  Op 14 april 2011 werd ik verzocht om mij te melden voor een verhoor op 20 april 2011.
  In verband met een klacht van ‘een’ hogere overheid, die zelf door een derde werd benaderd.
  Nogal vaag, en meer duidelijkheid met het oog op het voorbereiden van een verdediging kon niet bekomen worden.

  Vandaar dat ik die heerlijke dag in april de voorkeur gaf aan de zon in mijn tuin.

  Op 2 mei 2011 een nieuwe oproeping dan, om te verschijnen op 5 mei 2011 en toen bleek die hogere overheid de nationale raad van de orde van apothekers te zijn, die een eigen interpretatie had gegeven aan een ongedefinieerde klacht van een anoniem te houden derde persoon.

  De snelheid waarmee een en ander plaats vond en het ongewone van de procedure, waarbij een anonieme klager zich meteen wendt tot de hoge raad, in plaats van zich rechtstreeks te richten tot het gepaste tuchtorgaan, of tot het parket (als ik een strafbaar feit zou gepleegd hebben), maakte dat ik vermoedde dat de anonieme klager wel eens een (groot) belang kon hebben bij eventuele intimidatie, monddood maken of een veroordeling.

  Doordat ik mij op het aantonen van een dergelijk belang niet kon voorbereiden, verkoos ik om niet in de val te trappen.

  Holderdebolder opschrikken na een zeer ongewone (hoge) klacht van een anonieme derde en bedoeld om minstens toch te intimideren of monddood te maken, wat kon blijken uit de eigen bewoordingen waarmee de nationale raad de anonieme klacht probeerde samen te vatten.

  Een klein kind voelt meteen aan, dat hier iets gaande is.

  Op 7 mei 2011 kwam een eind aan dit mysterie.

  Via een ‘gunstige’ wind waaide een recent vonnis in Breda, regelrecht mijn mailbox binnen.

  Een vonnis dat noch door de media, noch door de overheden, noch door de geneeskunde bekend mocht gemaakt worden.

  De anonieme derde was er al blijkbaar van op de hoogte en die derde wist zich verzekerd van de onvoorwaardelijke steun die hij kon genieten van de media, van de overheden en van de geneeskunde om het zaakje zo stil mogelijk te houden.

  Vandaar de raid om een lek te vermijden.

  De rechter in Breda verbood het toedienen van ADHD-medicatie op grond van een universeel verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van het kind.

  Maar bijna niet te geloven, het waarborgen van dit universeel recht, werd op 28 januari 2010, in onze nationale Senaat, niet aanvaard als een amendement op een resolutie in verband met de tiende verjaardag van het verdrag daarover.

  Toen stemden CD&V, Open VLD en PS TEGEN de bepaling, die stelde dat …..

  Het Kind het recht heeft om op te groeien in een drugsvrij milieu en De Maatschappij de Plicht heeft om het daartegen te beschermen “
  NV-A , Groen! , SPA en VB , ook ECOLO stemden VOOR.

  Zie daarover mijn nieuwsbrief op 9 juni 2010 (NB209 – Welke partijen staan voor het dealen van harddrugs bij kinderen? )
  Deze kleurbekentenis illustreert tevens de boeiende inspanningen in de zomer van dat jaar om het gebruik van harddrugs massaal op het maatschappelijk leven los te laten.

  Het festivalseizoen werd aangewend om een gevaarlijk experiment met hooggedoseerd MDMA te gedogen.
  Hier moest uitgeklaard worden, hoe ver men kan gaan bij het hoog doseren van psychotica.
  Immers, het pedagogisch comfort en mindcontrol ontstaan met massieve doses ervan.
  Later dit jaar illustreerde een leuk voorvalletje het actuele van dit drugsgebeuren met de slogan ‘Geen Rilatine maar Trampoline” (NB237 van 1 september 2010)

  Op 12 november 2010 (NB268) poogde ik de duistere redenen te onthullen waarom de minister van Volksgezondheid al jaren sjoemelt met de cijfers over het methylphenidaat-gebruik in dit land.

  Terwijl in de ons omringende landen het verbruik in de periode 2003-2004 constant met ongeveer 45-50% steeg, DAALDE in België (NB142) het officiële gebruik van 125.672 g in 2003 naar 111.541g in 2004.

  En op grond van deze gunstige evolutie beslist de minister in 2009 dat niettemin toch zou moeten ingegrepen worden en voorspelde dat in 2010 de Hoge Gezondheidsraad richtlijnen (NB278) zou formuleren in verband met het voorschrijven van deze partydrugs.
  Nu, in mei 2011, zijn die richtlijnen er nog steeds niet, maar wordt intussen ook al sinds eind 2010, methamfetamine in hoge doseringen ‘heimelijk’ op een nietsvermoedend publiek uitgetest.

  Terwijl eind 2010 bekend raakte waarom de overheid valse cijfers (NB268) voor het eigen partijprofijt verspreidt, kwam op 7 mei 2011 gelukkig het goede nieuws dat ouders voortaan een psychotica-vrij onderwijs (NB348) kunnen opeisen via rechterlijke weg.

  Precies deze aankondiging mag, net als de heimelijke experimenten met MDMA en methamfetamine, nooit in de media terechtkomen.
  Precies ook daarom moest de nationale orde van apothekers ervoor zorgen, dat berichten daarover nooit zouden kunnen verspreid worden.
  Media, overheid en geneeskunde weten officieel niet hoe partydrugs werken en wat er momenteel met die drugs gebeurt en vooral… het lot en de veiligheid van de maatschappij ligt in de veilige handen van die media, die overheid en van die geneeskunde, die op dat vlak beter … van niets op de hoogte zijn.

  Tot en met 2003 geeft de grafiek de echte cijfers over het jaarliijks verbruik van methylphenidaat.
  Vanaf 2004 staat een ban op die officiële cijfers, omdat vanaf dat jaar een partijpolitieke constructie heerst op Volksgezondheid en Sociale Voorzorg.
  De cijfers van 2004 en 2005 zijn gebaseerd op een (voorzichtige) extrapolatie van de vorige jaren, zonder rekening te houden met het feit dat vanaf 2004 een groter verbruik tot stand kwam, sinds het vergoeden ervan door de ziekteverzekering.

  In de Senaat verklaart de minister in 2009 dat in 2005, 6.007 ADHD’ers zijn geteld en op basis van geschatte echte cijfers, dus goed voor een ‘echt’ verbruik van 270.311g methylphenidaat.

  Immers, artsen schrijven alleen maar voorschriften na het stellen van een ADHD-diagnose.

  (eed van Hippocrates).

  In 2008 steeg dat aantal tot 23.251.
  Door toepassing van een eenvoudige regel van drie, komen we aan 1.046.280g. verbruik.
  En wat geeft de minister als officieel gebruik in 2009?
  225.000 g.

  Dit is dan de hoeveelheid waarvoor ons land, jaarlijks ‘geldige’ invoervergunningen uitreikt.

  Maar voor een verbruik van meer dan het vierdubbele.

  Zowaar … de wonderbare vermenigvuldiging van de broden.

  Om af te sluiten, nog even mijn eigen ‘Carthaginem esse delendam’ toevoegen, het werkingsmechanisme van psychotica.

  Vier chemische groepen (indolen, cannabinoïden,piperidilbenzylaatesters, phenylalkylamines)  zijn psychotica omdat ze dosis per dosis neuronen verwoesten.

  Daardoor verandert de werking van het zenuwstelsel: controleverlies over gedrag (psychotisch), veranderde perceptie op de realiteit (antidepressief), tics, hallucinaties, stemmen horen, wanen.
  Het ontstane psychotisch gedrag door het controleverlies, corrigeert men medisch met de gekende antipsychotica.

  Omdat het zenuwstelsel het gevaar aanvoelt reageert het met een gevarenreflex (fight or flight, of de doping-kick), en met het vormen van antilichamen om de aanvallers  proberen te neutraliseren.

  Op die antilichamen kan getest worden met bijvoorbeeld de speekseltest.
  De gevarenreflex zorgt ervoor dat de bloedvaten dichtklappen.

  Vandaar dat chronisch gebruik, en het chronisch dichtklappen van de bloedvaten ervoor zorgt dat:
  1) (op het hart) een pulmonaire hypertensie ontstaat, waaraan men meestal plots doodvalt (en dus geen aangeboren hartziekte is). (Cardiologencongres Venetië 2003)
  2) (in de hersenen) de diepere hersencellen, die het geheugen onderhouden, via de al zeer fijne bloedvaatjes, die dus dichtklappen, geen zuurstof meer krijgen om te overleven, en vandaar ervoor zorgen dat zij de mysterieuze amyloidplakken gaan vormen, waarvan men nu al weet dat die  Alzheimer veroorzaken.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Ze spartelen, maar spartelen stil.

  Posted on October 30th, 2010 Fernand Haesbrouck No comments

  Ze spartelen, zij die toxicomanie, mindcontrol en pedagogisch comfort met harddrugs promoten.

  Wie zijn zij?

  Een greep uit de velen, waar dikke nekken nieuwe houvasten aan het zoeken zijn.
  Bij al die instanties blijft het ijzig stil.
  De serotonine of dopaminefabeltjes verschijnen niet meer in de spots.
  De reuptake zelfs nog minder.

  Maar het ergst van al….

  Het psychotisch maken, het doen doodvallen aan pulmonaire hypertensies , het sluimerend veroorzaken van vroege dementie… allemaal zwijgen ze daarover.
  Cum tacent, dicunt.

  Al die instanties broeden een foef uit om de poenpakkers, die alleen maar weten, dat ze niet weten hoe psychotica hun patiënten kapot maken, en die daarom wetenschappelijk worden geacht, zelfs al kunnen ze niet eens zelf een diagnose stellen van verzonnen ziekten, om de poenpakkers geen gezichtsverlies te laten lijden.

  Dit zijn ze, deze onvolledige lijst (een greep uit 2 dagen bezoekjes).
  Allemaal zijn ze te beroerd om zelfs ‘bewarende maatregelen’ te treffen in het belang van de slachtoffers, die voor hen veel geld opbrengen.

  Council of the European Union, Brussels
  The Netherlands
  Organon Biosciences
  Dutch Organisation for applied scientific research, Leiden
  Merck and co. Woordbridge, Verenigde Staten
  Ministry of Finance- Belgium
  Europese Hogeschool – Brussel
  Hogeschool Rotterdam & Omstreken- Rotterdam
  Arteveldehogeschool – Gent
  IDO Kylpyhuone -Zweden
  Vlaamse interuniversitaire raad- Brussel, hoofdstedelijk gewest.
  Katholieke Universiteit Leuven
  Johnsson& Johnsson, Europe
  Vlaamse Radio en Televisie, Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Network of the Ministry of Foreign Affairs of Bel., Brussels
  Rijksdienst vor het wegverkeer, Nederland
  NVSM-UNMS Brussels
  Oxford University, Oxford, Oxfordshire,Verenigd Koninkrijk
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Nederland
  Novartis AG, Europe
  Procede Group BV , Nederland
  Network Ministerie Volksgezondheid en Leefmilieu, Brussel
  Leiden University Medical Centre, Nederland
  E-zorg, Amsterdam, Nederland
  Pfizer, Europe
  University Clinical Center of Sarajevo,Bosnjackiinstitut, Bosnia Herzegovina
  The Catholic University of America, Washington, District of Columbia, VS
  Wageningen University and Research Centre, Nederland
  Fod Justitie-Spf Justice, Brussels
  The network of the Flemish Government, Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Ze spartelen, maar spartelen stil.

  Waarom mochten noch de media, noch het publiek op de hoogte worden gebracht dat tijdens het festivalseizoen, Volksgezondheid stiekem zou experimenteren met hoge doseringen MDMA?

  Het gaat om capsules van 183mg, die wit MDMA-poeder van 98% bevatten. In de bijlage vindt u de foto’s.
  We willen vragen de nodige discretie aan de dag te leggen met betrekking tot deze informatie. De informatie die via het EWS-netwerk wordt verspreid, is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die om professionele redenen in contact komt met drugs of druggebruikers. In elk geval willen we vermijden dat deze informatie via de media verspreid wordt.

  (E-mail van 8 juli 2010 aan het medisch establishment)

  Waarom werden de omstandigheden van de twee doden op pukkelpop nooit onderzocht en verhinderde het parket dat een toxicologisch onderzoek op de lijken zou worden verricht?
  Zouden die sterfgevallen gebeurd zijn, als het publiek op de hoogte was geweest van het experiment met de zeer hoge doseringen?

  Waarom maakt Volksgezondheid niet bekend waarom men heimelijk experimenteert met hoge doseringen psychotica?

  Waarom blijven overheid, universiteiten en artsen verzwijgen dat massief drogeren met amfetamine- of cocaïnedoping, psychotisch maakt, fatale pulmonaire hypertensies veroorzaakt en op termijn tot vasculaire Alzheimer zal leiden?

  Waarom heeft de overheid Volksgezondheid in 2006 het plantje quat onder een opiumwetgeving geplaatst, omdat het bupropion bevat en waarom hoeft dezelfde bupropion , als een amfetamine, van 150mg en 300mg in Zyban en Wellbutrin in de apotheek niet eens in de vergifkast bewaard te worden?

  Waarom plaatste de overheid Volksgezondheid de chemische stof mCPP, als een gevaarlijke drug, uit het recreatieve milieu, onder een opiumreglementering, terwijl mCPP, als actieve metaboliet van Trazolan, na een nachtje slapen, volop als een cocaïneproduct en psychoticum vrolijk aan het werk kan gaan.
  Bij miljoenen patiënten, die daardoor natuurlijk ook aan de antipsychotica zitten, om dan chemisch bipolair te kunnen balanceren op psychotica en antipsychotica.

  Trazolan hoeft nog steeds niet in de vergifkast bewaard te worden in de apotheken.
  Trazolan is in België het best verkochte psychoticum en geen kat die officieel mag weten, waarom die stof zo succesvol is.
  De agressie en het zelfmoorden ermee, schuift men wetenschappelijk en medisch onder de mat.
  Werkingsmechanisme onbekend, is het toverwoord om medisch slim wetenschappelijk en commercieel succesvol te zijn.

  Waarom is het in het medisch milieu zo winstgevend om over psychotica, die harddrugs zijn, helemaal niets te willen weten?
  Het werkingsmechanisme als onbekend te verklaren?
  En die onkunde als wetenschappelijk uit te roepen?
  En daar bovendien nog voor geloofd te worden door de ganse maatschappij, die even hypocriet niet eens meer hoeft na te denken?

  Het kan toch niet dat artsen criminelen zouden zijn, die zoveel en zo hard studeerden om alles te weten over alles, en daarom zo goed als onfeilbaar, wanneer ze het publiek voorhouden dat harddrugs en psychotica veilig zijn, omdat ze niet willen weten hoe ze werken.

  Het slim zijn, in de meest overtreffende trap.
  Il faut le faire.

  Elke dag meer, stilletjes spartelen is een dag van feest, geld en macht.
  Maar ook van schuttersfestijnen en steekpartijen.
  Een chemische oorlog tegen de eigen bevolking, die geen geld kost, maar integendeel veel opbrengt.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • MMD Mental and Moral Disorder.

  Posted on May 30th, 2010 Fernand Haesbrouck No comments

  Slaat dit op de psychiatrie, de geneeskunde of de overheid?


  Is het een toeval dat het Derde Rijk levensonwaardige levens uitroeide in de gaskamers van psychiatrische instellingen?

  Datzelfde Rijk drogeerde de soldaten te pletter om als waanzinnigen te vechten voor een hoger staatsbelang.

  Nu 70 jaar later houden overheden (psychiatrische) stoffen in de handel waarmee levensonwaardige levens aan metabole aandoeningen sterven, zichzelf doden, of onder het bevel van ‘stemmen’ anderen zoveel mogelijk  doden.

  Die stoffen laat men verdelen, zelfs nadat vast kwam te staan dat ze meer doden veroorzaken dan andere stoffen, die niet voor psychiatrisch gebruik dienden, maar wel verboden werden.

  Nu 70 jaar later drogeert men in vredestijd kinderen te pletter, met amfetamine-en cocaïnedoping, onder het voorwendsel dat het hoger belang (de belangen van healthcare) zowel de psychiatrie, als de geneeskunde en de overheid door corruptie in een ijzeren greep houdt.

  De minachting voor het publiek gaat zelfs zover dat noch de psychiatrie, noch de geneeskunde, noch de overheid wil geweten hebben hoe het chemisch kapotmaken van een nieuwe generatie in zijn werk gaat.

  Ze weten niet hoe die doping werkt.
  Alleen maar, dat ze er heel erg rijk mee worden.

  Healthcare zegt hen dat die doping veilig is.

  En dat psychotisch gedrag en zelfmoorden, agressie, pulmonaire hypertensies en op termijn dementie vooral niet aan de wondere medicatie kan te wijten zijn.

  Het is een mentale en een morele afwijking dat verantwoordelijken op dit niveau niet eens beseffen dat dit een misdaad is, zelfs niet als ze erop gewezen worden dat deze drogeerepidemie helemaal NIETS, maar dan ook niets met geneeskunde te maken heeft.

  Zelfs het pedagogische comfort is geen uitvlucht om met deze gevaarlijke stoffen op kinderen te experimenteren.

  Alsjeblief, overheden en geneeskunde…. stop daarmee.
  Mengele en Hitler hebben dit al eens gedaan.

  En die hadden daarbij het uitzonderlijke voordeel dat veel van hun soldaten simpelweg gespaard bleven van … Alzheimer.

  Nu zal die Alzheimer-aandoening jullie allemaal heel rijk maken.
  Tenzij het publiek jullie spelletje zal ontmaskeren.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Is er een wereldregering? Of zoiets…

  Posted on August 12th, 2009 Fernand Haesbrouck No comments

  Onkennis (evidence) en corruptie bij artsen en Overheid.
  Dit zijn dé troeven van Healthcare bij chemische en biologische experimenten.

  Artsen die serotonine- of dopamineverhaaltjes vertellen bij patiënten, drogeren die patiënten met een cocaïne- en(of) amfetaminedoping.

  De medische wetenschap kent het werkingsmechanisme van SSRI’s en ADHD-medicatie niet.

  En toch vertellen artsen verhaaltjes over serotonine en dopamine.

  Omdat healthcare graag wil, dat de maatschappij denkt dat artsen zieken genezen, zelfs met harddrugs.

  Hoe die harddrugs werken, blijft beter onbekend, maar commercieel wel handig zijn de fabeltjes waarmee de bevolking ijverig gelooft dat chemische stoffen een vermoedelijk falende gezondheid corrigeren.

  Is het verder niet zo, dat politieke partijen er zich over beklagen, dat een deel van hun bestuursmacht al door healthcare is overgenomen, waardoor ze gefrustreerd rondlopen, gekluisterd aan het gesjoemel, waar ze toch voor een groot deel schuld aan hebben?

  Hoe kan het, dat democratisch verkozenen, geld van de bevolking spenderen aan ‘militaire’ programma’s van healthcarebedrijven voor onderzoek naar en experimenten met ‘mindcontrol’, ‘gedragsmanipulatie’ en ‘infectueuze synthetische biologische agentia’ waartegen geen natuurlijke immuunrespons meer mogelijk zou zijn?

  En dat experimenten met dat alles op de eigen bevolking worden uitgetest, nadat men artsen eerst verstandelijk heel tam heeft gemaakt, met de nieuwe modehype, “evidence based medicine”.

  Niemand die tot nu beseft, dat daarbij onkennis en onkunde zegevieren.
  Immers, de hoge dunk over het artsenvak blijft overeind, omdat het de medische wetenschap is, die declareert dat de kennis over het werkingsmechanisme van de te testen harddrugs onbekend is.

  Ook dat is medische kennis, waarvoor je als medicus heel slim moet zijn.

  Triomf van een vakkundige communicatie van de wereldoverheersende healthcare, waarmee men medische faculteiten, het doktersberoep en regeringen overeind houdt.

  Psychotica, die mindcontrol en gedragsmanipulatie instellen en instand houden, corrigeren met antipsychotica, omdat een normaal gedrag er uiteindelijk ook ziek van wordt.
  Dat soort ziek zijn, kreeg een nieuw medisch etiket : bipolair.
  En hier opnieuw komen artsen als redders aan hun trekken.

  Sukkelaars, waarbij oorspronkelijk helemaal niets medisch scheelde, balanceren voortaan chemisch en lucratief bipolair op de psychotica en de antipsychotica.
  Voortaan zijn ze wel ‘iatrogeen’ ziek.
  En kunnen Overheden geldverslindende zorgcircuits gaan opzetten, vanuit politiek zeer gegeerde en zwaarwegende ministerportefeuilles.

  Vierletterwoordziekten, die nieuwe epidemieën doen ontstaan, stellen opnieuw artsen aan het werk.
  Heel sympathiek reageert healthcare daarop met het ontwikkelen van een vaccin tegen het zelf ontworpen virus.
  En laat Overheden instaan voor de kost van het experiment, om na te gaan in hoeverre een natuurlijke immuunrespons daarbij ontstaat of helemaal niet.

  Vanzelfsprekend zijn deze experimenten niet geschikt om op proefdieren uitgevoerd te worden, daar zouden dierenactivisten tegen protesteren.

  Als de maatschappij iets zou te vrezen hebben, van de sympathieke leiders van healthcare, zijn onze Overheden en onze geneeskunde er dan goed tegen gewapend, door hun onkennis en corruptie?

  Veel beter is het natuurlijk om overtuigd te zijn, dat we niets hoeven te vrezen.

  Mindcontrol.

  Gedragsmanipulatie.

  Infectueuze synthetische biologische agentia.

  Allemaal fictie, zeker?
  Niettemin een jargon uit parlementaire verslagen in de VS.

  Gelukkig is daar GPOS (Geprojecteerd Pedagogisch Onmacht Syndroom) en het pedagogisch comfort, ter genezing ervan met de harddrugs van de (gekroonde?) mecenassen van healthcare.

  Maar van Tamiflu hallucineren kinderen ook.

  Vandaar … snel, snel uitgeroepen als overbodig bij kinderen.

  Maar dat is dan weer een ander verhaal.

  Problemen creeeren en instand houden.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us