Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Vrijspraak, de volledige tekst

  Posted on October 24th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

   

  Nadat mijn eerste boek op 11/02/2007 aangekondigd was, werd ik op 21/02/2007 bij het bureau van de Orde der Apothekers al ondervraagd na een klacht van Dr.Werner Van den Bergh, Prof.Dr.Marina Danckaerts, Dr.Lieve Swinnen, onder de vlag van de Orde der Geneesheren en een stroman van de farmaceutische industrie.
  Die klacht werd toen NIET eens verwezen naar de raad van de Orde, met als argument: “Wie niet akkoord is met Haesbrouck, kan antwoorden en overtuigen.”

  Een wijze man vertelde me nog niet zo lang geleden dat ik ‘boven’ mijn materie zou staan.

  Alleen door erboven te staan, behoudt je een perspectief.

  [...] De ten laste gelegde feiten zijn (juridisch althans?) niet bewezen. [...]

  Cum tacent, dicunt.
  Een geblinddoekte vrouwe Justitia weet wanneer zwijgen goud is.

  De beslissing van de raad van beroep staat integraal op:

  http://www.fernandhaesbrouck.be/pdf/BeslissingBeroepOVA181020120001.pdf

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • VRIJSPRAAK – NOT GUILTY

  Posted on October 24th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  After intensive advices from the Flemish Interuniversity Council and the Research Network University of Ghent, the Board of Appeal of the order of pharmacists destroyed the reprimand of the first instance, with a verdict of acquittal.

  Ik verneem zopas het arrest van de Raad ven Beroep bij de orde van Apothekers, waarbij de tuchtstraf van de berisping in eerste aanleg ongedaan werd gemaakt en waarbij ik vrijgesproken ben op de klacht van de gedurende lange tijd anoniem gehouden klager.

  Ik dank allen die mij door dik en dun hebben blijven steunen.
  Ik ben een gelukkig mens.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Kan de patron van de Dutroux-bende als premier functioneren?

  Posted on August 24th, 2012 Fernand Haesbrouck 1 comment

  Door een bendelid van Dutroux te bevelen tegen mij een ‘anonieme’ klacht in te dienen bij de orde van apothekers, werd duidelijk dat het in de doofpot stoppen van de pedofilie in 1996 een misdadige vergissing is geweest.

  Die klacht kwam er nadat ik bekend maakte hoe ‘zijn ‘PS’ in 2003 een staatsgreep pleegde op de ministeries Sociale Voorzorg en Volksgezondheid, om die rijke federale kassen te melken ten gunste van het functioneren van de criminele Dutroux-bende.

  Nu misbruikt de man zijn huidige functie van eerste-minister, om de ouders van de door zijn bende misbruikte en vermoorde kinderen na te trappen door ze protocolair te ontvangen.
  Slik dit maar door: “Dutroux en zijn vrouw komen vrij, ik ben hier de baas”.

   

  Daar kan ik alleen maar ethische bezwaren tegen invoeren.

  Zoiets doet een eerste minister niet, zelfs al werd hij door een meerderheid van de bevolking in dit land democratisch aan de macht gebracht.

  Maar over ethiek kan ik mij in deze zaak niet uitspreken.

  Wel over de uitoefening van mijn vak als apotheker.

  Nu blijkt een timmerman van 24 jaar, die zichzelf een hardcoreflipper noemt en als DJ een bar uitbaat in het Antwerpse (in 2011, zelfs in café De Hopper, waar een jaar geleden een man voor de deur werd doodgeschoten) klacht indiende bij de Hoge Raad van Orde van Apothekers, omdat ik op een bedenkelijke manier de bevolking zou aanzetten om geen ADHD- en Alzheimer-medicatie te gebruiken.

  Toevalling kan de eigenaar van die bar gelinkt worden aan de persoon, wiens zoon (toen als 16-jarige) affaires onderhield met de ministers Graffe en DiRupo, en worden die affaires toevallig (met nog heel wat meer van dat leuks) gemeld in verschillende PV’s over de bende van Dutroux.
  Een van die PV’s duidt zelfs op de speciale bescherming, die handlangers van Dutroux en Nihoul genieten van onder meer een zekere… DiRupo, toen op dat moment nog alleen maar vice-eerste minister.

  Die klacht tegen mij kwam er op 18 januari 2011, nadat ik op 4 december 2010 een constructie bekend maakte, waarmee de partij van de (intussen) eerste-minister en beschermheer van de bende, gelden van de federale ziekteverzekering naar de eigen partijkas doorsluist om de corruptie en dure zwijggelden te betalen, nodig om de controle over zijn bende te behouden en zelfs om lekken te vermijden.

  Om welke reden die Hoge Raad van de orde daar zo zwaar aan tilde is mij nog steeds niet duidelijk.
  Ik hoop dat zoiets wel duidelijk zal worden op de volgende zitting van de raad van beroep op 20 september 2012.

  Maar stel nu nog dat ik een fout zou begaan om het publiek te ontraden ADHD-medicatie en Alzheimer-medicatie te slikken.

  De hardcoreflipper en de rest van het medisch establishment zijn wetenschappelijk overtuigd dat de werking van die medicatie niet gekend is en daarom als veilig wordt uitgeroepen.

  Nu een persoon als Christine Van Broeckhoven, vanuit haar vakgebied stelt dat er nooit een pil komt tegen Alzheimer en dat ikzelf vanuit mijn vakgebied aantoon, dat de Alzheimer-medicatie op vandaag steunt op het kick-effect dat ontstaat door met psychotica de nog overblijvende goede neuronen ook te verwoesten en daardoor Alzheimer eigenlijk nog versnelt, lijken alleen maar deze twee personen op de wereld te waarschuwen voor het gevaar ermee.

  Bovendien waarschuwt een persoon als Christine Van Broeckhoven tegen het gebruik van psychotica (ADHD-medicatie en antidepressiva), omdat ze vanuit haar vakgebied ervaart dat meer en meer Alzheimers de laatste tijd, steeds op jongere leeftijd voorkomen.
  Ook ikzelf wijs er farmacologisch op dat chemische stoffen, die psychotisch maken, uiteindelijk op termijn hersencellen doen afsterven, door een zuurstoftekort te veroorzaken, met als gevolg daarvan een vroege dementie.

  Nu blijkt dat de hardcoreflipper en de rest van het medisch establishment financieel nogal afhankelijk zijn van het psychotica-gebruik door de dommen der aarde en dat ze wetenschap wel eens durven verwarren met gemakkelijk geld verdienen, zelfs ten koste van de gezondheid.

  Vandaar, voortaan geen farmacologie meer nodig over psychotisch makende stoffen.

  Stel nu nog dat alleen maar twee mensen op deze wereld de werking van die medicatie wel willen kennen, betekent het dan dat die werking niet bestaat?
  Alleen maar omdat er veel meer zijn die de andere kant opkijken?
  Of alleen maar omdat het een criminele bende goed uitkomt?

  De ouders zullen het vandaag wel horen van de man die het land en de Dutroux-bende leidt.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Russische KGB en Chinese KDG.

  Posted on August 2nd, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Doet de Orde van Apothekers ook aan showprocessen ?

  Geen strafbare feiten en toch rechtszittingen met vage aanklachten.

  Zie ook het stukje van gisteren, over hoe absolute bewindvoerders marionetten, net als in Rusland ten tonele voeren (hier van de bende van Dutroux), die zich op bevel ‘gekrenkt’ voelen tegen kritisch gedrag en daarmee een showproces veroorzaken.

  Op basis van geen strafbare feiten (het parket wordt er buiten gelaten) en met vage aanklachten.
  Over die vage aanklachten, zie ook de soap waarbij de veroordeling in eerste aanleg is tot stand gekomen.
  Literair voorwaar een absolute aanrader.

  En dan te bedenken dat ons land weliswaar geen KGB-verleden kende, maar jammer genoeg wel een Leon Degrelle-verleden.

  En wat de orde der apothekers betreft.
  Na negen jaar zelf te strijden tegen de gevaren van het psychotica-gebruik, kan ik jammer genoeg alleen maar de oorverdovende stilte daarover vaststellen.

  Het rechtscollege van de zitting in beroep (31/05/2012) was samengesteld door vijf kamervoorzitters van een hof van beroep en vijf apothekers.
  Die vijf apothekers, als rechter EN als vertegenwoordigers van de tegenpartij, immers de klacht tegen mij werd door de hoge raad van apothekers overgenomen onder druk van de anonieme klager

  Voorafgaand aan die zitting, werd het college als eersten en via besluiten vooraf in kennis gesteld van mijn wetenschappelijke stelling over het psychotica gebruik en ook van de publieke stellingname van Christine Van Broeckhoven op de frontpagina van De Standaard (12/05/2012), met het verzoek om daarop een antwoord of enige kritiek te geven.

  Op die zitting is daarover met GEEN woord gerept, door niemand van het hof.

  Een showproces, niet eens over de inhoud, maar wel met een vage aanklacht en welke strafbare feiten?

  Vandaag kennis genomen van de heropstanding van een nieuwe Kim De Gelder, maar dan aan de andere kant van de wereld.

  En net zoals bij ons zal het bestraffend establishment nalaten om te onderzoeken in welke mate de van overheidswege georganiseerde mindcontrol met het bijhorend controleverlies over het gedrag een invloed zou hebben gehad op de vastgestelde agressiviteit.
  Had de Chinees zich uiteindelijk gezelfmoord, dan waste men de handen in onschuld met de (bij ons ook bekende) dooddoener van ‘geen zorggerelateerde calamiteit’.
  Een achttal dode neergestokenen en een patiënt, die ‘uitbehandeld’ zou geweest zijn.
  Oef!

  Maar nu zal een raadkamer, of iets dat in China daarvoor moet doorgaan, beroep moeten doen op een operettegezelschap van specialisten in de mindcontrol, die vanzelfsprekend ook daar niet zullen weten hoe psychotica bij mensen stemmen in het hoofd iemand laten dwingen om de meest gewelddadige prestaties neer te zetten.

  Wat een maatschappijen allemaal.

  Een KGB-tsaar in Rusland en een Degrelle-führer bij ons.
  Die showprocessen voeren tegen de onderdanen.

  Een KDG-psychoot bij ons en een overlevende messentrekker in China.
  Die een operette-opvoering krijgen als ouverture op het volksvermaak van een assisenzaak.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • DiRupo nog steeds dé patron bij de Dutroux-bende

  Posted on June 13th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Leert hij het nooit of blijft hij zijn beschermers bij de traditionele partijen uitdagen?

  In de actie die bij de orde der apothekers werd opgezet, maakten Laurette Onkelinkx (vicepremier, Volksgezondheid en Sociale zaken) en Elio DiRupo (eerste minister) gebruik van geanonimiseerde diensten van betrokkenen die genoemd werden in het dossier Dutroux.

  Al ligt het dossier DiRupo op vandaag geseponeerd bij het hof van Cassatie, de zaak DiRupo (als persoon) is nog steeds niet voor een rechtsinstantie gebracht.

  Waarmee de man nog in geen geval is vrijgepleit van zijn betrokkenheid en de feiten, die toen onderzocht werden.

  Omdat ik eind 2010 de constructie bekend maakte, waarmee de PS (Parti Socialiste) sinds 2004 overheidsgelden van de ziekteverzekering (in verband met Rilatine) naar de eigen partijkas laat vloeien om daarmee zwijggelden en corruptie (in verband met dat Dutroux-dossier) te betalen, diende op 18 januari 2011 een bendelid van Dutroux bij de Hoge Raad van de orde van apothekers een klacht in tegen mij.

  Als dat bendelid door mij een schade zou zijn toegebracht dan moest eerst bij het parket een klacht worden ingediend.
  Iets wat de top van deze regering liever vermeed, omdat een procureur betere onderzoeksmethoden kan aanwenden dan de orde van apothekers.

  In de geheime tuchtprocedure bij die orde, is onder welke druk dan ook, steeds vermeden om de ware identiteit van de klager bekend te maken, wat dan de reden was waarom ik elke medewerking aan een onderzoek heb geweigerd en daardoor bij verstek in eerste aanleg werd veroordeeld.

  In een eerste zitting van de Raad van Beroep (31/05/2012), werd mondeling de naam van de klager genoemd, waardoor de link kon gemaakt worden naar personen, die genoemd worden in de talloze PV’s uit het dossier Dutroux.

  Verbazend om vast te stellen dat een rechtsprekend college als de orde van apothekers nalaat om de identiteit en de persoonlijke belangen van anonieme klagers te onderzoeken en daardoor mee heult met een bende, die mij veroordeeld wou krijgen.

  Maar effenaf schokkend is het om te moeten vaststellen dat de eerste minister en een vice-eerste minister van een land zich bedienen van maffieuze bendeleden om personen aan te pakken, dan nog buiten de daartoe geëigende strafrechtelijke instanties.

  Voorafgaand aan de zitting in beroep werd een filmploeg uit Nederland het verbod opgelegd om opnamen te maken en werd op de zitting zelf uitdrukkelijk het filmen of fotograferen verboden.

  De bende van Dutroux (soldaat) en DiRupo (patron) beraadt zich bovendien over het tijdstip waarop de verbannen bisschop Roger Van Gheluwe opnieuw als leidende herder een blijde intrede onder zijn gelovigen zal mogen vieren.

  Pedofilie raakt stilaan uit de taboesfeer en Mieke VanHecke (van de katholieke onderwijskoepel) pleitte al openlijk voor vergiffenis.

  Iemand herinnert zich zelfs dit:

  De verjaringstermijn is de termijn waarbinnen een slachtoffer een klacht kan indienen bij het gerecht. Na die tijd wordt een klacht niet meer aangenomen.

  Op vrijdag 14 juni 1996 lazen we in de krant dat Minister van Justitie De Clerck een herziening van de verjaringstermijnen voorbereidde.

  Een verkorting van deze termijnen zou zich opdringen.

  Er werd gedacht aan een dubbele verjaringstermijn, waarbij een onderscheid gemaakt werd tussen een vrij lange absolute termijn en een termijn die ingaat op het ogenblik dat de schade aan het licht gekomen is.

  Op dat ogenblik bleek uit recente arresten van het arbitragehof dat bij voorbeeld een burgerlijke vordering tot schadevergoeding, gebaseerd op een fout die een misdrijf uitmaakt, verjaart na 5 jaar.

  Wanneer de fout op zich geen misdrijf uitmaakt, gebeurde de verjaring echter pas na 30 jaar.

  Uit een artikelenreeks in “Vrij Nederland” (12 februari 94) leren we  dat ook in Nederland de rechtspraak kampt met voor de burger abnormale dubbele maten en gewichten, want ook daar blijkt diefstal bij voorbeeld zwaarder gestraft te worden dan verkrachting en heeft een slachtoffer van diefstal veel meer rechten en mogelijkheden tot schade-vergoeding of genoegdoening dan een slachtoffer van geweld of van incest of seksueel misdrijf.

  Eén en ander zou te maken hebben met de moeilijkheidsgraad van de juridische dossiers.

  De meeste wetten en juridische tradities op dit vlak kregen min of meer vaste vorm in een tijd (vooral tweede helft negentiende eeuw) dat enkel rijke mannen in het parlement zaten.

  In Frankrijk is het nog geen vijftig jaar geleden dat vele kasteelheren in de praktijk ongehinderd het ontmaagdingsrecht over de dochters van hun pachters en onderdanen uitoefenden.

  Vóór april 1995 was het bij ons in België zo dat in geval van incest of seksueel misbruik van minderjarigen, als er al gevolg gegeven werd aan de aanklacht, er gewoonlijk gecorrectionaliseerd werd. Dat betekende dat de misdaad verjaarde uiterlijk vijf jaar na de feiten.

  Een kind dat bv.op zijn/haar tien jaar voor de laatste keer misbruikt werd, kon maar tot op de leeftijd van vijftien jaar klacht hiertegen indienen.

  “Inzake de verjaring werd bij wet van 13 april 1995 (onder justitieminister M.  Wathelet) ingevoerd dat, ondermeer in geval van incest, de verjaring pas begint te lopen vanaf de dag dat het slachtoffer de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dat wil zeggen dat eerst het slachtoffer 18 jaar moet zijn geworden en dat men dan minstens nog vijf jaar heeft alvorens de feiten verjaard zijn.” (Justitieminister S. De Clerck, brief juni 1996).

  In Nederland werd rond 1995-1996 onder andere actie gevoerd door de stichting “GEKNAKT RIET/ PETRA” om deze verjaringstermijnen, die daar op twaalf jaar liggen, te verlengen naar vijftig jaar.

  In Vlaanderen wordt ten gevolge van de inceststudie “Moeders Meisje”(Jan Vanhaelen, EPO, 1995) door onze beweging een werkgroep opgericht die een dertigtal slachtoffers van incest en seksueel geweld bijeenbrengt en contact opneemt met verenigingen rond deze problematiek.

  Enkele maanden later, augustus 1996 komt ons land voor een paar jaar in de greep van de schandalige mishandelingen, verkrachtingen en moorden op kinderen en jongeren, kinderpornonetwerken (dossiers Dutroux-Nihoul & C°) en zoals in de andere grote misdaaddossiers van de laatste jaren (Bende van Nijvel, Cools, Agusta-Dassault enz.) van protectie tot op zeer hoog niveau.

  Op de vooravond van de Witte Mars (20 oktober 1996) wordt een delegatie van onze werkgroep uitgenodigd voor een gesprek met een afvaardiging van vier CVP-parlementsleden en specialisten justitie.

  Begin november 1996 maakt onze werkgroep via kranten en radio een oproep tot verlenging van deze verjaringstermijnen bekend.

  Amper één dag na de opname van onze persmededeling in o.a.onder andere “De Standaard”, pleiten de advocaten van de wegens misbruik van minderjarigen aangeklaagde homofiele vice-premier Di Rupo de verjaring.

  In plaats van een herziening van de wetgeving rond de verjaringstermijnen, was dit  één van de redenen voor de regering om zeker geen verlenging te bepleiten.

  Premier Dehaene, een schitterend economist, beschermt zijn vice-premier, en daarmee  zijn regering, nog voor er enige gerechtelijke besluitvorming in de zaak Di Rupo is.

  Procureur-generaal van Cassatie Liekendael, die eerder in het ‘spaghetti-arrest’ onderzoeks-rechter Connerotte wegens partijdigheid uit zijn ambt ontzette, moet deze keer het onderspit delven.

  Ze weet dat er meer aan de hand is en dat verregaande vermenging en beschermingsmechanismen tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht een rechtmatig beleid in dit land bemoeilijken.

  Dit blijkt uit een verwijzing in één van haar brieven.

  …..

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Bendevorming.

  Posted on June 9th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Zoals het er nu naar uitziet namen in het nauw gedreven bendeleden van Dutroux – die volgens verschillende PV’s, in het bende-dossier, een hoge bescherming genieten – zowel de Hoge Raad van orde der apothekers als het bureau van de provinciale raad onder de arm in een complot, om hun illegale handel in methylphenidaat te vrijwaren.
  Het is bekend dat de minister van Volksgezondheid (via de PS- Parti Socialiste-, en van nabij betrokken met het witwassen van illegaal ingevoerde drugs), niets onderneemt om de schadelijke invloed van cocaïnedoping op kinderen een halt toe te roepen.

  Onbegrijpelijk trouwens waarom niet meteen een onderzoek door het parket werd gevraagd, als ik strafbare feiten zou hebben gepleegd, door die witwasconstructie met verdovende middelen bij de jeugd, bekend te maken, een maand eerder, eind 2010.

  Klacht dateerde van 18 januari 2011.

  Verder blijft het onduidelijk waarom de groep apothekers zich meteen aansluit bij de Dutroux-bende en verhindert dat ik in mijn verweer zou kunnen aantonen welke perverse, commerciële en maffieuze activiteiten moeten verborgen blijven, door mij als apotheker een tuchtstraf en aldus het zwijgen op te leggen.

  Terwijl de orde in de regel alleen tuchtrechtelijk optreedt, na een strafrechtelijke veroordeling van een apotheker als gevolg van een ‘objectief” en ‘openbaar’ proces.

  Mocht het parket ook geen onderzoek vragen naar de betrokkenheid en het belang van de anoniem gehouden klager?
  Welk belang dient de Hoge Raad van de Orde van Apothekers om, net als de bende waarvoor ze nu als mijn tegenpartij optreedt, de omerta te prediken?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Dutroux achtervolgt en ontmaskert pedofiele DiRupo.

  Posted on June 7th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Het dossier dat een en ander duidelijk maakt, plaatste ik volledig in pdf-formaat, iets wat op deze blog teveel geheugen zou vreten.

  Vandaar gelieve hier even te klikken

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Orde van apothekers klem in pedofiliemoeras DiRupo.

  Posted on June 3rd, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Hoe kan men de zaken zo ver laten komen? Hoe kunnen overheden zichzelf in een moeras zo vast rijden dat ze noch vooruit noch achteruit kunnen ?

  Meteen toen ik de datum van de indiening van de klacht zag, vermoedde ik wie mij ‘geanonimiseerd’ wilde treffen via een geheime tuchtrechtspraak.
  Dit vermoeden groeide zelfs met het ervaren van de hardnekkigheid van een in de rug geduwde ‘overheid’.

  Het normbesef van die overheid werd na de zitting in Brussel zelfs verwoord door de advocate van de tegenpartij en van de helft van het zetelend rechtscollege.

  Aan de aanwezige journalist verklaarde de dame , ” dat de miserie met zo’n zaken nu eigenlijk de openbare behandeling ervan was…” .

  Soit.

  Eerlijkheidshalve dient hieraan toegevoegd worden dat op de zitting de magistraat-verslaggever toch de naam van de klager heeft bekend gemaakt.

  Hoe die naam wordt geschreven, weet niemand, dit verslag werd mondeling afgelezen en de partijen krijgen daarover geen tekst, maar het klonk als “Michiels Tijs, Herentals”.

  Intussen vond ik Michiel (Mitchell, Mike, Mitchkeuh, DJ_typu) Thys uit Herentals.

  Die man is DJ (officieel: timmerman) .
  Verklaart over zichzelf dat hij een fuifbeest is, tot en met… en zich rot amuseert als er iets of wat boenkachtige muziek wordt gedraaid.
  Verder is zijn hobby: uitgaan en plezier maken.
  Zijn nickname op Netlog luidt: hardcoreflipper.

  Hij werkt ‘s nachts in het uitgaansleven in Antwerpen, meer bepaald in de tenten van een zekere Pepa, die dancings uitbaat en ook onder meer een agenda van evenementen uitgeeft in verband met de horeca.
  Die agenda wordt mee uitgegeven door ene Guy Spietaels.
  En die Guy Spietaels wordt in het dossier Dutroux genoemd in een PV, omdat DiRupo ‘aurait eu des relations avec le fils de Guy Spitaels, (zonder ‘e’ geschreven), agé de 16 ans’.
  Het bericht in deze PV verwijst daarbij naar een privéclub “la brique” en de bezoeken van DiRupo en Graffe aan die club ‘se faisaient séparement”.
  Eerder dit jaar publiceerde ik al uit het Dutroux-dossier een verband DR_Spitaels.

  Gezien de datum van de klacht dus (18 januari 2011) lijkt het mij zeer waarschijnlijk dat een klacht uit die richting moest komen, omdat ik eind 2010 (nieuwsbrief 267, 11/11/2010 en nieuwsbrief 279, 4/12/2010) een constructie had blootgelegd, waarbij RIZIV-gelden dienden om via een verdriedubbelde prijs van Rilatine, een illegale invoer ervan te financieren, dat via de verkoop in apotheken wit gewassen werd.

  Immers, sinds die financiële constructie (R.Demotte) in 2004 werden aan Kamer en Senaat aanvankelijk geen cijfers meer verstrekt over het echte verbruik van dit ‘verdovend’ middel (opiumreglementering) en pas vanaf 2009, na herhaalde vragen, alleen maar hoeveelheden van een sterk verminderd verbruik.
  Als de stijging van de curven van verbruik van de ons omliggende landen vergeleken wordt met de cijfers die Volksgezondheid nu als officieel aangeeft, kan berekend worden dat voor 13 miljoen euro jaarlijks illegaal (zonder invoervergunning), door de ziekteverzekering betaald wordt aan fondsen, die rechtstreeks naar de PS-partijkas vloeien.

  De eerste minister is een chanteerbaar man (een tekst van begin dit jaar door Marc Grammens, zoon van Flor), omdat seksvideo’s in omloop zijn met daarop ook zijn pedofilie.

  Vandaar dat ik verrast was toen ik op de zitting een schijnbaar onbekende naam  hoorde als klager.
  Want volgens de timing vermoedde ik dat ik zou gestraft moeten worden via een geheime tuchtrechtspraak, wat natuurlijk handiger is dan een publiek onderzoek door het parket, waar ergens nog een ander dossier ligt te rotten.

  Maar blijkbaar is die klager net zoals vijf jaar geleden een stroman, die gebruikt werd om een procedure in te stellen.
  Toen was het onder meer ook een stroman die gesponsord werd door de farmaceutische industrie.
  Onbegrijpelijk dat een instantie als de orde, zoiets niet heeft gecontroleerd.
  Tenzij men hier om welke redenen dan ook gekozen heeft voor ‘la raison d’état”.

  De drie doodsbedreigingen die ik intussen mocht ontvangen kwamen uit de wielerwereld (1) en twee uit het milieu van het nachtleven, genre Pepa en de klagende DJ, maar dan uit Nederland.

  De zitting van de raad ven beroep had op 31/05/2012 om 14h30 moeten aanvangen, maar wij moesten een uur lang wachten en achteraf bleek dat geen andere zaak voor ons behandeld werd.

  Snel werd duidelijk dat het ‘Hof’, in een U-vorm opgesteld, en waar de twee kampen (kamervoorzitters van een hof van beroep en apothekers, als rechtsprekenden en afgevaardigden van de Hoge Raad, in het truitje van: tegenpartij) mekaar in de ogen konden kijken, een interne strijd hadden gevoerd.

  Details daarover kunnen alleen maar vermoed worden, maar de aanwezige journalist noteerde alvast na afloop de reactie van de raadsvrouw van precies die Hoge Raad, als tegenpartij maar ook als die andere helft van het rechtsprekend college : ” dat de miserie met zo’n zaken nu eigenlijk de openbare behandeling ervan was…” .

  Hoe sereen zou de vergadering verlopen zijn, ware er geen publiek bij aanwezig geweest?

  Personen, die louter uit nieuwsgierigheid het volledig verslag van de vergadering (door de aanwezige journalist- “U mag het artikel gebruiken. “ ) wensen te lezen mailen (mijn voornaam@mijn achternaam.be) mij even, waarna ik dat verslag als bijlage zal terugsturen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Zitting orde van apothekers in beroep NIET OPENBAAR !

  Posted on May 29th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Een Nederlands producer die op de zitting in beroep in Brussel op 31/05/2012 en in het kader van mijn kruistocht een kortfilm wil maken, contacteerde deze middag het secretariaat van die Orde in verband met praktische schikkingen voor overmorgen.

  Zopas kreeg ik van hem dit bericht:

  Beste Fernand,
  Heb gebeld naar de Orde en die zei me dat de zitting niet openbaar was en dus niet gefilmd kan worden. Weet u een manier om toch te filmen?
  Groetjes,

  Zijn dit praktijken die in een rechtsstaat nog kunnen?

  Who’s afraid of Virginia Woolf?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Gelijke monniken, gelijke kappen.

  Posted on May 14th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  In de veroordeling door hetzelfde broedergenootschap waar collega Van Maercke een leidinggevende figuur is, wordt mij op 3 oktober 2011, verweten wat volgt ( ik citeer):

   Wat je niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet.

  Maar collega Van Maercke…. ‘Tu quoque, Piet?’

  De aantijging die nu volgt is in ieder geval NIET anoniem ingediend en staat in zijn geheel op internet.

   http://www.ordredespharmaciens.be/fr-BE/act/brief%20test%20aankoop.pdf

  Vraag van mij.

  Is de man daar toen door de eigen Orde ook voor berispt?

  Gelijke monniken, gelijke kappen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us