Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Hoe werkt het toedienen van harddrugs bij veronderstelde ziekten

  Posted on December 3rd, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Het bekend maken van het werkingsmechanisme van de als medicijnen voorgestelde psychotisch makende stoffen, zorgde ervoor dat ik in 2011 op een anonieme klacht van een ‘hogere overheid’ werd aangeklaagd met de bedoeling om monddood te maken.

     De beslissing van de raad van beroep staat integraal op:

  http://www.adhdfraude.net/pdf/BeslissingBeroepOVA181020120001.pdf

  Geachte mevrouw / heer,

  Afgelopen week uitte de VtdK felle kritiek en probeerde de promotie van Hoenders tegen te houden.De universiteit heeft de zaak onderzocht en concludeert dat de procedures correct gevolgd zijn en de publicaties en de beoordeling commissie van goed wetenschappelijk niveau zijn. De promotie zal daarom gewoon doorgang vinden. Voor meer informatie klik hier. Op maandag 13 januari 2014 om 14.30 zal Rogier Hoenders, psychiater, onderzoeker en leidinggevende bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis zijn proefschrift openbaar verdedigen bij de medische faculteit in het Academie gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze openbare zitting is vrij toegankelijk, er zijn voldoende plaatsen beschikbaar. De titel van zijn proefschrift is: ‘Integrative psychiatry; conceptual foundation, implementation and effectiveness’. Om het proefschrift in te zien, klik hier. Voorafgaand vindt een minisymposium plaats (10.00 tot 12.30) in hetzelfde gebouw. Tijdens dit symposium zullen Prof dr Haramati, mede oprichter van het Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine (CAHCIM) en Prof dr Bodeker, adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de wereldbank, presentaties verzorgen over hun werk, vooral daar waar het raakvlakken heeft met de integrale psychiatrie. De andere leden van de beoordelingscommissie en de promotoren van het proefschrift van Hoenders (Prof dr de Jonge, Prof dr de Jong, Prof dr Slaets) zullen reageren op de lezingen in een discussie forum. Dr Frits Milders zal voorzitten. Voor deelname aan dit minisymposium is inschrijving noodzakelijk. De kosten zijn 50 euro. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Accreditatie bij de KNMG (voor alle artsen) is aangevraagd.
  Voor meer informatie en inschrijving voor het minisymposium, zie: www.centrumintegralepsychiatrie.nl/Mini-symposium/
  Daarnaast verheugt het ons u te kunnen melden dat het 6e Congres Integrale Psychiatrie zal plaatsvinden op 6 maart 2015 in Groningen.

  Nadere informatie volgt. We hopen u 13 januari in Groningen te ontmoeten! Namens het organiserend comité: Alice Til, coördinator Rogier Hoenders, voorzitter Voor eventuele vragen: Petra Vellinga, secretariaat: (050) 522 3135 / integralepsychiatrie@lentis.nl

  Conceptual foundation, implementation and effectiveness.
  Mooi toch, al vrees ik dat truitjes-reclame hier niet veraf zal zijn.

  Vandaar alvast een bijdrage van Truus als vrijblijvend ideetje. En deze tekst om het concreet te houden.

  Hoe een ‘presumed disease’ tot een medische epidemie uitgroeit.

  In de Nederlandse taal is het begrip psychoticum onbekend, maar psychotica – stoffen die psychotisch maken – worden in de geneeskunde wel degelijk gebruikt. Anderzijds, is een aandoening die in de geneeskunde alleen maar vermoed wordt en die niemand met een medische diagnose kan aantonen, in ons taalgebruik een heel populair begrip geworden. De medische wetenschap stelt dat men de werking van psychotica bij een aandoening die men alleen maar vermoedt, niet kent. Daarom dat schroom mij vreemd is, wanneer ik de farmacologie toch bekend maak, en daarmee het gevaar loop, niet medisch wetenschappelijk te zijn. Waarom staat ADHD bekend als een ziekte en blijft het begrip, psychoticum (beter) onbekend? De redenering vereist een drietal stappen.

  1. Wat zijn psychotisch makende stoffen?

  2. Hoe werken psychotica?

  3. Hoe werkt ADHD-medicatie en waarom blijft ADHD een aandoening bekend, die men vermoedt en die niemand medisch kan of mag diagnosticeren?

  Wat zijn psychotisch makende stoffen?

  1.1 De wetenschap van de onbekende werking.
  Chemische stoffen die neuronen, als bouwstenen van het zenuwstelsel, verwoesten, doen het zenuwstelsel anders reageren dan in een normale toestand. Medisch gaat men ervan uit dat stoornissen in het gedrag te wijten zouden zijn aan zogezegd gestoorde functies of stofjes. Er zijn de hypothesen over erfelijkheid, de neurotransmitters of traumata tot uiteindelijk ook wel… onjuiste voeding of het gebruik van harddrugs, waarbij zedig wordt vermeden om die stoffen dan wel psychotica te noemen. De verandering in het functioneren van dat zenuwstelsel komt stand doordat medicatie, waarbij men verzuimt om het werkingsmechanisme ervan farmacologisch uit te leggen, dosis per dosis neuronen kapotmaakt.

  Degeneratief met methamfetamine(Pervitin, Desoxyn, gebruikt bij ADHD in VS)

  FASEB J. 2003 Oct;17(13):1775-88.

  Speed kills: cellular and molecular bases of methamphetamine-induced nerve terminal degeneration and neuronal apoptosis.

  Cadet JL, Jayanthi S, Deng X.

  Author information

  Abstract

  Methamphetamine (METH) is a drug of abuse that has long been known to damage monoaminergic systems in the mammalian brain. Recent reports have provided conclusive evidence that METH can cause neuropathological changes in the rodent brain via apoptotic mechanisms akin to those reported in various models of neuronal death. The purpose of this review is to provide an interim account for a role of oxygen-based radicals and the participation of transcription factors and the involvement of cell death genes in METH-induced neurodegeneration. We discuss data suggesting the participation of endoplasmic reticulum and mitochondria-mediated activation of caspase-dependent and -independent cascades in the manifestation of METH-induced apoptosis. Studies that use more comprehensive approaches to gene expression profiling should allow us to draw more instructive molecular portraits of the complex plastic and degenerative effects of this drug.

  Degeneratief met XTC

  Degeneratief bij methylphenidaat

   

  Wat brengt de toekomst, in het licht van: “conceptual foundation, implementation and effectiveness”?

  Verzonnen commerciële constructies zorgen ervoor dat niemand met fundamentele vragen over dat kapotmaken hoeft rond te lopen. Defecten aan stofjes zouden sinds 1987 veel medische ellende tot stand brengen tot uiteindelijk duidelijk werd hoe die stofjes alleen maar elektrisch meetbare prikkels tot stand brengen, en niets met het subjectief beoordelen van gedrag te maken hebben.

   1. Waar halen de elektrische prikkels tussen neuronen hun energie?

  Neurotransmitters zijn metabolieten uit de voeding en het chemisch patroon ervan bestaat voornamelijk uit drie componenten.

  Een energiecomponent (indol, phenyl), een stikstofcomponent (amine , piperidine) en een verbindingsketen (alkyl). Alkyl is een chemische term die een keten van koolstofatomen voorstelt, waarbij ethyl uit twee koolstofatomen bestaat, propyl uit drie, butyl uit vier, enzovoort.
  De ringvormige (koolstoffen-)structuur van een indol en een phenyl bevat onverzadigde bindingen tussen koolstoffen en die bindingen verspringen constant van plaats waardoor in die kernen een magnetisch veld ontstaat. Precies dat magnetisch veld is de energiebron, die het lichaam gebruikt om het zenuwstelsel elektrische prikkels te laten sturen van neuron tot neuron. Bemerk dat deze vitale stoffen alleen maar bestaan uit de oer-atomen koolstof, stikstof, zuurstof en waterstof en wel in een zodanig patroon waarmee de fysiologie van de celinhoud van het neuron kan bepalen waar en wanneer welke energievoeding moet gebruikt worden in het sturen van prikkels. Het neuron bewaart die energiebronnen in speciaal beschermende zakjes (vesikels), omdat het stockeren ervan in de fysiologische en kwetsbare spitstechnologie zelf, die technologie zou om zeep helpen.

  Vergelijk die energie die een pianotoets door het indrukken ervan gebruikt om een mechanisme te sturen via een circuit om een klank voort te brengen.
  Meerdere (verschillende) vingers, in dit geval neuronen, op de juiste plaatsen en juiste momenten veroorzaken welluidende akkoorden. Op neuronen toegepast, kan het bespelen van de honderden miljarden synapsen met correcte energiestofjes tegelijkertijd ervoor zorgen dat het ganse circuit (zenuwstelsel) een al of niet aangeleerd gedrag ten toon spreidt.

  Gedrag is dus de resultante van een samenspel van verschillende energiecomponenten, waarbij het organisme steunt op een zo gezond mogelijk te houden circuit van onderdeeltjes. Wanneer nu verschillende snaren of onderdeeltjes van het instrument uitvallen, dan ontstaat vals klinkende muziek en raakt de muziekspeler de controle kwijt over de energie die hij of zij op de toetsen moet teweeg brengen.

  Op gedrag vertaald, spreekt men van controleverlies, vreemd (psychotisch?) gedrag, wanen, hallucinaties…

  Hoe werken psychotica?

  2.1 Welke stoffen verwoesten de bouwstenen van het zenuwstelsel?
  Er bestaan vier grote groepen.
  - De indolen (LSD, circadianes)
  - De pro-drugs (Cannabinoiden, anti-epileptica zoals Depakine, Lyrica, Topamax,Tegretol enz.en reagentia (Campral, Xyrem)
  - De phenylpiperidines (cocaïne, Ritalin,Concerta, paroxetine (Seroxat), trazodone (Trazolan), Champix, Brintellix (vortioxetine).
  - De phenyalkylamines, waarbij de phenylethylamines (Pervitin, Desoxyn,Aderall,amfetamine, methamfetamine, bupropion (Wellbutrin, Zyban), venlafaxine (Efexor) en de phenylpropylamines (Prozac, Strattera).

  2.2 Waarom verwoesten phenylalkylamines, phenylpiperides, indol(alkyl)amines, of pro-drugs, de bouwstenen van het zenuwstelsel?

  Een neuron heeft een celwand en een celinhoud. De fysiologie van beiden is zeer verschillend. De receptoren aan de celwand herkennen ‘patronen’ van energieleveranciers, waardoor ‘fake-neurotransmittoren’ er moeiteloos in slagen om via de celwand binnen te dringen in de fysiologische spitstechnologie van de celinhoud. Pech evenwel… De celinhoud is kieskeuriger. De vesikels, met de voorraden van de echte energie, herkennen de vreemde stoffen niet, en die blijven achter waar ze niet thuishoren waardoor hun magnetisch veld de fysiologische technologie van het neuron verbrandt.

  Eerste gevolg: Neuronen sturen geen prikkels meer en de functie van het zenuwstelsel is veranderd door ‘storingen in het leidingensysteem’.
  Bijkomend:
  a) gewijzigde perceptie op de realiteit: antidepressief? Maar omwille van het niet-selectief verwoesten ontstaan tevens iatrogene, maar dan echte, depressies.
  b) controleverlies over gedrag: agressie, tics, wanen, hallucinaties, stemmen horen, ongeleide projectielen -> m.a.w. : hetgeen men psychotisch gedrag heeft genoemd.

  Tweede gevolg: Op het verwoesten van neuronen reageert het zenuwstelsel met een gevarenreflex, die
  a) het dopingeffect verklaart,
  b) een sympaticomimetische reactie veroorzaakt, die bloedvaten vernauwt, pupillen wijder maakt, het hongergevoel remt, huishouding van osteoblasten en osteclasten verstoort en daardoor het skelet breekbaarder maakt.
  Wanneer chronisch de meest fijne bloedvaatjes dichtgeklapt blijven, blijven de regio’s waar cellen door een doorbloeding van zuurstof worden voorzien, onbevloeid en sterven die cellen af. Laat het nu net op die plaatsen zijn, waarvan men weet dat daar Alzheimer en vasculaire dementie’s ontstaan.
  c) antistoffen vormt, in een poging om de vernietigende stoffen zo snel mogelijk onschadelijk te maken.
  Het vormen van antistoffen zorgt ervoor dat immunochemisch kan getest worden op de patroontjes van die afweer, maar voedt tevens een zorgvuldig taboe gehouden evidentie waarbij daardoor sommige kankers kunnen ontstaan.
  Weefsels, die chronisch en geforceerd via massieve celdelingen antistoffen aanmaken, reageren daar op die manier hevig op.

  (Cancer Letters, Volume 230, Issue 2 , Pages 284-291, 18 December 2005

  http://www.cancerletters.info/article/S0304-3835%2805%2900037-6/abstract)

   

  Immers, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceerde op 20/04/2012 een studie over limbische encefalitis, met eenzelfde symptomatologie als bij chronisch en veel psychotica-gebruik, waarbij maar liefst het ontstaan van vier soorten kankers werd gemeld. (NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A4455

  http://www.ntvg.nl/publicatie/auto-immune-limbische-encefalitis)

  Wat maakt bovendien FIF (F*** Inconvenient Facts) in het huidig medisch gebeuren zo brandend actueel?

  Mij zet zoiets alvast toch aan het denken.

  Zowel Prozac,

  http://aac.asm.org/content/early/2012/06/25/AAC.00983-12.abstract?sid=160c36a4-2ba3-4feb-9908-d0b5066baba0

  als methamfetamine (Pervitin, Desoxyn)

  http://www.dailymail.co.uk/health/article-2230603/The-illegal-drug-meth-fight-flu-scientists-claim-bizarre-study.html

  zouden antiviraal actief zijn.

  Als het toedienen van veilig gewaande psychotica, de immuniteit kan verhogen tegen virale aandoeningen, dan rijst de vraag of het gebruik van vaccins niet even goed steunt op de antistoffen, die gevormd worden tegen de schadelijke stoffen, die als adjuvantia bij een vaccinatie worden mee ingespoten.

  Via Prozac is Strattera zelfs medicatie bij ADHD en wordt via Desoxyn methamfetamine in de VS als ADHD-medicijn voorgeschreven. Vaccineert men die kindjes dan ook nog tegen van alles en nog wat?

  Ik besef dat deze gedachte van mij niet wetenschappelijk klinkt, maar ze heeft alvast het nut dat daarmee het bestaan van het FIF-syndroom in de geneeskunde is aangetoond.
  Uiteindelijk wordt de explosie van dit ‘psychotica’-gebruik in de regel gecorrigeerd door een parallelle explosie van het antipsychotica-gebruik, waarbij de iatrogene, nieuwe, ‘bipolaire’ aandoening patiënten voortaan chemisch en bipolair laat balanceren op psychotica en antipsychotica.

  2.3 Waarom bestaan psychotica niet in ons taalgebruik?

  Met de phenylethylamines van de periode uit WO-II, waren chemisch uiteindelijk maar een 750-tal varianten mogelijk en statistisch ontstonden met de phenylpropylamines uit de jaren 80 op slag meer nieuwe combinaties. Hippocrates en zijn eed leggen artsen een regel op waarbij ze geen schade mogen toebrengen aan de patiënten.
  Do not harm.
  En omdat het toedienen van psychotisch makende stoffen nogal onverenigbaar lijkt met die eed, koos men bij stoffen die zogezegd genezen door zenuwstelsels te verwoesten, voor een gamma van andere naampjes, die meer in de lijn liggen van het commerciële gebeuren dat ermee opgezet werd.

  Vandaar: antidepressiva, ADHD-medicatie, anti-epileptica, anti-Parkinson, anti-dementica, tot zelfs middelen als een niet-hormonale therapie bij menopauze (desvenlafaxine of Pristiq), of als adjuvans (venlafaxine of Efexor) bij een chemotherapie bij borstkanker.
  Met stip vermeld ik hier graag het gebruik van Cymbalta om koude tenen te behandelen, terwijl door het dopingeffect ervan een vasoconstrictie optreedt, waardoor tenen allicht nog kouder gaan worden. De verbaasde patiënt begreep gelukkig met een lach meteen mijn verklaring voor deze therapie.
  Drogeren met een psychoticum maakt dat de patiënt minder zal zagen over koude tenen.
  Misschien ook wel de reden van het Efexor-gebruik bij een niet-hormonale menopauze-therapie. Een sterk staaltje van medische overtuigingskracht.

  ADHD

  3.1 Hoe werkt ADHD-medicatie?

  Het antwoord daarop kende de vroegere (kennis)geneeskunde wel, maar de nieuwe generatie heeft als wetenschap uitgeroepen, dat die werking voortaan onbekend is en dat niemand de farmacologie van de gebruikte psychotica kent of mag kennen. Gelukkig heeft de komst van Strattera mijn niet-wetenschappelijk gewaande stelling daarover bevestigd.
  Zowel Prozac als Strattera zijn dubbele moleculen, waarvan de twee delen van elkaar gescheiden zijn door een instabiele zuurstofbrug. Een chemische term die aangeeft dat wanneer de stof in waterig of enzymatisch midden terecht komt, die twee delen spontaan van elkaar gescheiden worden.

  Vandaar dat zowel bij Prozac als bij Strattera precies identiek dezelfde phenylpropylamine als een psychoticum vrijkomt.
  Omdat het moleculair gewicht van de tweede component in Strattera lichter is dan dat van Prozac, bevat Strattera op gewichtsbasis iets meer actieve stof dan Prozac. Men neemt aan dat 18 mg Strattera farmacologisch precies gelijk werkt als 20 mg Prozac.

  Welnu..
  WHO (World Health Organisation) bepaalt voor Prozac een DDD (Defined Day Dose) van 20mg/70kg lichaamsgewicht om bij moedeloosheid met doping op te peppen.
  Waardoor bij chronisch gebruik uiteindelijk verslaving, echte depressies en psychotisch gedrag tot stand komen.
  Literatuur: http://www.ssristories.com

  Om Strattera bij ADHD en bij kinderen te gebruiken is een DDD van 80mg per 70kg lichaamsgewicht bepaald. Dus vier keer zo hoog.
  Vandaar dat de farmacologie ervan bij ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken met psychotica wanneer patiënten hoog scoren bij een optelling van symptomen van normaal gedrag (lees daarover de DSM-criteria).

  En hoe verklaart men de schijnbare contradictie waarbij methylphenidaat (Ritalin) gezonde personen zou drogeren en zieken (aan een vermeende ADHD) zou kalmeren?

  Methylphenidaat drogeert zowel gezonden als vermeende zieken aan een DDD van 30mg/70kg. Deze posologie dient om volwassenen met narcolopsie alleen maar te drogeren en om bij twijfel over een ADHD-diagnose, de kandidaat met een opsomming van normaal gedrag toch kunstmatig en passend hyperkinetisch te krijgen.
  Een verdubbelde DDD van 60mg/70kg lichaamsgewicht, vernietigt, net zoals een verviervoudiging bij Strattera, heel wat meer neuronen per keer, wat uiteindelijk zorgt voor een dwangmatig psychotisch en aldus een schijnbaar gekalmeerd gedrag.

  3.2 Waarom moest ADHD zo nodig als een aandoening uitgeroepen worden? In België bestaat een wetgeving (wet 24 februari 1921, art.2) die medisch personeel verbiedt om een toxicomanie in te stellen en te onderhouden met stoffen onder een opiumreglementering. Het verbaast mij daarom dagelijks, dat nog geen enkele overheid ter zake heeft ingegrepen, temeer omdat tot op heden nog steeds niemand het bestaan van ADHD als een neurobiologische aandoening wil aantonen.

  3.3 Vandaar…DE diagnose

  ADHD wordt door healthcare ijverig voorgewend om de wet te omzeilen, terwijl het als een ziekte niet kan of mag aangetoond worden.

  Psychotica bestaan wel, en worden net zo ijverig door healthcare gebruikt, om iatrogeen epidemieën van nieuwe ziekten tot stand te brengen, terwijl de hypocrisie gebiedt dat ze medisch en ook in het taalgebruik onbekend worden gehouden. Stel nu dat ADHD wel een neurobiologische aandoening zou zijn, waarvoor een neurobiologische diagnose vereist zou zijn. Net zoals suikerziekte waarbij het meten van het suikergehalte als een diagnosemiddel wordt gebruikt om een helende therapie met insuline te kunnen starten. Insuline, die voor gezonde patiënten wel giftig is. Net zoals bij een bijnierschorsinsufficiëntie een hoge testdosis cortisone (ACTH-test) wordt gebruikt om de goede werking ervan in kaart te brengen. Ook cortisone is een giftige stof wanneer het niet medisch therapeutisch wordt gebruikt.

  Dan verbaast het mij dat zowel EBM, als FBM, blijven weigeren om een bestaand neurobiologische diagnosemiddel bij ADHD verplicht op te leggen.

  Immers, uit het bovenstaande blijkt niet alleen hoe giftig ADHD-medicatie is, maar ook hoe eenvoudig een echte diagnose te realiseren kan zijn.

  Als het toedienen van psychotica bij ADHD de vastgestelde of genetisch-gestoorde werking van stofjes in de hersenen zou helen, dan zal het lichaam daarop opgelucht reageren en zich niet verdedigen met een gevarenreflex wanneer schadelijk of giftig materiaal wordt toegediend.
  Vandaar dat het zal volstaan om net zoals bij een cortisone-stoornis, ook een massieve eenmalige testdosering van het psychoticum toe te dienen, waarbij vervolgens op de gevarenreflex kan getest worden.
  Wanneer geen antistoffen aangetoond worden, bestaat de zekerheid van een neurobiologische aandoening en de morele voldoening dat kan behandeld worden in de geest van Hippocrates (“Do not harm”).

  Zelf prijs ik mij gelukkig opgeleid te zijn in chemische en farmacologische ‘kennis’, terwijl latere generaties het aanvankelijk met evidenties en uiteindelijk met alleen maar positieve evidenties moesten stellen. Want intussen verwaterde EBM (Evidence-Based-Medicine) tot FBM (FIF-Based-Medecine). Waardoor het stellen van een neurobiologische diagnose van ADHD voor eeuwig een “inconvenient fact” zal blijven.

  3.4 Of het dogma?
  Tekst dateert van 6 september 2012

  Artsen zijn niet opgeleid in de farmacologie en weten over geneesmiddelen alleen maar wat de farmaceutische industrie hen aanpraat met lobbywerk en corruptiegeld.Geen wonder dat wordt geflaterd wanneer ze openbaar de onkunde durven etaleren.Denkt men waarlijk dat de maatschappij hen gelooft wanneer ze maar iets broebelen over geneesmiddelen, waarvan ze alleen maar de naam kennen?

  Robert Vermeiren vond het nodig om even voor de vakantie Laura Batstra te kapittelen omdat ze het commerciële spel durfde te doorprikken.

  Ik citeer: “Afkappunt. Bij sommige personen met ADHD zal niemand er over twijfelen dat ze aan een stoornis lijden. Hun gedrag, hun emoties maken dat ze er van geen kanten in slagen zich aan te passen aan hun omgeving. Ze zijn zo druk dat niemand hen aankan. Het zijn individuen die al vanaf hun vroege ontwikkeling ziek gevonden worden. Zij hebben zorg nodig.”

  Eerste punt: Wie beter dan de professor weet dat gedrag iets is wat je kan aanleren of afleren. De man studeerde heel lang om dit te weten en heel lang om daar ook iets mee aan te vangen. Maar de praktijk is anders en die praktijk leert, dat je een carrière stevig kunt opbouwen met een chemische mindcontrol, zo veilig als iets, althans volgens de producerende bedrijven, want de geleerde professor heeft van die materie helemaal geen eigen kennis verworven.
  Tweede punt: ‘Niemand kan de drukte aan”.
  Dus dan toch GPOS (Geprojecteerd Pedagogisch Onmacht Syndroom). Dit is niet de aandoening van het kind, maar wel de ergernis en de projectie ervan van een toeschouwer. Derde punt: ‘Al vroeg ziek gevonden’. En daar is het dan… het dogma. De ziekte. Zonder medische diagnosecriteria. Een uitspraak ex cathedra.

  Op artsennet kwam daarop zelfs een reactie, toch belangrijk om die ook even te melden.

  “Het “afkappunt” hangt af van de empathie en mildheid van pa en ma, opa en oma en onderwijzenden. Wie de “Intelligent Designer (die schept als een groot kunstenaar)” in ieder kind vermoedt en ook in het onderhavige , schuift het afkappunt naar het oneindige.”

  A.J. Postmes, oud-jeugdarts, BLOEMENDAAL – 16-08-2012 11:41

  En verder … citaat Robert Vermeiren.

  De hersenen worden ook gevormd door ervaringen in de buitenwereld. En omdat de ervaringen van mensen met ADHD door aanleg anders zijn, is waarschijnlijk dat hun hersenen zich onder invloed van die omgeving anders zullen ontwikkelen. De hersenactiviteit is dus deels anders omdat men andere ervaringen heeft opgedaan. “

  Leerde de professor in zijn opleiding hoe ervaringen in de buitenwereld de hersenen anders bij ‘andere hersenen’ vormt? Wel, wel, wel.

  Zouden alle gezonde personen beschikken over dezelfde hersenen? Bestaan ADHD-hersenen? De nieuwe DSM-V komt op ons af.

  Wat voor nieuwe soorten hersenen zullen er dan tot stand komen? Of dient mindcontrol om van alle hersenen eenzelfde soort gehaktbrood te maken?

  Maar wat vormt dan wel een gedrag?

  Of beter… waarom zijn die anders ontwikkelde hersenen dan geen medisch diagnosecriterium?

  De professor is het niet helemaal zeker, want hij schrijft: “… waarschijnlijk dat hun hersenen…”, terwijl de volgende zin dan toch zekerheid brengt en helemaal niet meer waarschijnlijk, immers : ‘De hersenactiviteit is DUS (!?!?!) deels anders…”.

  Biologische kwetsbaarheid maakt ADHD niet meer een stoornis, omgekeerd maakt meer omgevingsinvloed het niet minder een stoornis.”
  Wawwww, wat een redenering. Ik twijfel eraan of dit een eigen vondst is geweest, maar eerder iets wat men in het Latijn omschrijft als een ‘exceptio obscuri libelli’.

  Maar wat volgt zou dan de verklaring kunnen zijn.

  Vele andere ziekten, zoals bijvoorbeeld diabetes, zijn eveneens het gevolg van omgeving en biologie. Net als bij ADHD bepaalt daarbij niet de oorzaak dat het een ziekte is, maar de gevolgen van de symptomen.”

  Diabetes zou dus niet de ziekte zijn te wijten aan een insuline-tekort, maar de ziekte van de symptomen van dat insuline-tekort. En die symptomen ontstaan dan ook, als een gevolg van de omgeving. Zoals ADHD. Maar mijnheer de professor. Is ADHD wel een ziekte? U probeert dat nog steeds te bewijzen en om zover te komen, gaat U er al van uit dat het een ziekte is.

  En nu krijgen we het.

  De discussie of ADHD al dan niet een medische ziekte is, lijkt me dus niet relevant. De gezinnen met kinderen met ADHD zijn niet geholpen bij deze discussie, ze willen immers dat hun kind geholpen wordt.”

  Na de woordenkramerij is het niet meer nodig om te proberen aan te tonen dat ADHD een medische ziekte zou zijn, die woordenkramerij heeft iedereen overtuigd dat ADHD DUS wel een ziekte is. Maar waarom moet ADHD als een medische ziekte doorgaan, mijnheer de professor? Waarom moeten de gezinnen met kinderen door artsen geholpen worden met harddrugs, die psychotica zijn? Buiten het medische circuit zijn recreatieve gebruikers van gelijkaardige harddrugs, ook zeer geholpen met deze hulpmiddelen, en ook recreatief lijden ze allemaal aan de gevolgen van de symptomen van omgeving en biologie. En niemand stelt bij hen een diagnose.
  Waarom hoeven de artsen daar dan bij gesleurd worden, terwijl bovendien duidelijk te merken is hoe geleerde koppen spartelen om de gevolgen van de symptomen van omgeving en biologie, als een ziekte uit te roepen?
  Het antwoord is poepsimpel.
  Als ADHD geen ziekte zou zijn, zouden artsen geen toxicomanie met harddrugs mogen instellen bij kinderen, omdat zoiets door de wet verboden is. Artsen mogen dit dan wel, omdat verondersteld wordt dat ze daarbij een ziekte zouden behandelen, maar ook, dat ze daarbij zouden weten wat ze doen. Maar artsen worden opgeleid, zonder kennis over de werking of de farmacologie van psychotica, die men als geneesmiddel op de markt heeft gebracht. Men maakte de artsen wijs, dat de zieken, die lijden aan de medische ziekte, net als de diabetici (zie je wel, mijn beste Robert) baat hebben bij het giftige insuline, ook baat hebben bij de verslavende harddrugs. En nu zijn de artsen op het vlak van de farmacologie zo erg onderontwikkeld, dat geen van hen zich ook maar de vraag stelt van… kunnen wij dan geen harddrugs-tekorten meten bij die zieken? Vanzelfsprekend is het antwoord al gekend: we zien dat het toedienen van harddrugs werkt, dus het bewijs van de ziekte is geleverd.

  Toch jammer, dat gebrek aan elementaire farmacologische kennis.

  Van insuline is bekend dat het insuline-tekorten corrigeert. Maar wat is bekend van de amfetamines-en(of) de cocaïnes, die men toedient? Ik hoorde nog geen enkele, maar ook GEEN ENKELE arts uitleggen op welke manier die harddrugs iets ten goede aanrichten aan ‘het zich waarschijnlijk anders ontwikkelen van de hersenen’.
  Wat nog veel erger is: al jaren stel ik vast dat op het vlak van de werking van die stoffen, bij deze veronderstelde medische aandoening, er helemaal geen wetenschappelijke literatuur over bestaat.
  Het werkingsmechanisme is als onbekend uitgeroepen.

  De totale medische wetenschap is compleet onverschillig om te weten hoe veilig artsen ‘de kinderen helpen’!

  Terwijl wel wereldwijd bekend is, dat men schade toebrengt aan een gezond lichaam door harddrugs toe te dienen, en dat die schade kan gemeten worden door te testen op de antistoffen, die het lichaam vormt bij wijze van een gevarenreflex .

  Als de waarschijnlijke redenering over diabetes van de waarschijnlijk wel geleerde professor zou kloppen, waarbij insuline heilzaam is bij de symptomen van wat deels ook een omgevingsaandoening zou kunnen zijn, dan moet bij kinderen die men met harddrugs helpt, bij ook die symptomen van een omgevingsaandoening, toch kunnen aangetoond worden dat GEEN antistoffen worden gevormd.

  Poepsimpel, zoals ik al eerder vermeldde.

  Waarom test de geneeskunde niet op antistoffen bij veronderstelde zieken aan de veronderstelde ziekte?

  Waarom laat de professor dat soort redenering onaangeroerd? Toch niet uit onkunde, want een arts wordt immers ook verondersteld van slim en bekwaam te zijn. Zelfs al wil hij zijn imago en dat van collega’s vrijwaren van de ketterijen, die de heersende medische dogma’s onderuit willen halen.

  De achillespees, waarde heer professor Robert Vermeiren, Uw achillespees en dat van de collega’s is het ontbreken van enige farmacologische kennis over medicatie die jullie dwangmatig voorschrijven op het vingergeknip van de farmaceutische industrie. Bovenop dan nog het feit, dat die industrie er alles aan doet om jullie daar onwetend over te houden en zoiets dan nog compenseert, door bij het publiek de onterechte waan van deskundigheid aan te meten.

  Heeft die waan jullie niet een klein beetje heel veel verwaand gemaakt?

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Cannabis Bis

  Posted on November 4th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Ervaringsdeskundigen blijven inbeuken op de media.

  Cannabis maakt psychotisch en werkt bijgevolg heus wel.

  Bij het falen van de uitvoerende macht om een maatschappelijke ordening te handhaven, wenkt het lucratieve van het medisch metier.

  Toen kennis nog als leidraad diende om via een regelgeving het samenleven onder burgers in goede banen te leiden, kwamen lijsten van gevaarlijke stoffen tot stand met een bijhorende reglementering voor het al of niet gebruiken ervan.

  Ik noem de voornaamste internationale bepalingen inzake het gebruik van harddrugs of psychotica.

  Omdat verbieden in deze tijdsgeest niet meer werkt, zal met een gedoogbeleid geëxperimenteerd worden.

  Een beleid dat steunt op positieve evidenties, waarbij het hebben van kennis gemakkelijkheidshalve overboord wordt gegooid.

  De hippocratische hypocrisie vermijdt gemakkelijk medisch taalgebruik dat naar de schadelijke werking van middelen verwijst.
  Officieel bestaan dus geen psychotica die gedrag dwangmatig of robotmatig dociel kunnen maken, door een controleverlies over het bestaande gedrag tot stand te brengen.
  Beter nog.
  Zelfs al zouden die stoffen bestaan in het taalgebruik – en nu komt het – dan moet vermeden worden dat bekend kan raken op welke manier het therapeutisch gewaande effect er komt.

  Vandaar … de wetenschappelijke uitleg op de bijsluiters die leert: “werking onbekend!”.

  Niemand wil weten hoe die wondermedicatie geneest en in de regel, na chronisch gebruik ervan, meestal met antipsychotica moet worden gecorrigeerd.
  En om te vermijden dat dit corrigeren een (medische) evidentie zou worden, verscheen als bij toverslag het even medische FIF-syndroom.

  Bemerk de intussen wereldberoemd geworden FIF-quote gepleegd door de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg (IGZ).

  Kennis versmalde tot evidentie en de evidentie specialiseerde in alleen maar de positieve evidenties.

  Nieuwe en bestaande aandoeningen zullen net als ADHD bij kinderen en volwassenen voortaan op een veilige manier met cannabis of derivaten ervan kunnen genezen worden.

  Alleen mogen die stoffen geen psychotica genoemd worden, omdat de kennis die dit aantoont als niet wetenschappelijk wordt weggehoond.

  Bij evidentie dan.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • ADHD in het land van de Boeloeboeloes en de Wadawadas

  Posted on October 31st, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  De omgekeerde wereld van ADHD.

  Ooit werd gevaarlijke medicatie voor volwassenen niet eens getest op kinderen omdat men het gevaar ervan kende en men geen risico’s wou lopen bij kinderen.
  Op vandaag kent men de gevaarlijke medicatie bij kinderen en verbiedt men deze medicatie bij volwassen omdat men geen risico’s wil lopen bij de volwassenen.

  Immers Europa verbood om ADHD-medicatie bij volwassenen te commercialiseren omwille van het gevaar.

  Ik schets de manier waarop verantwoordelijke autoriteiten met deze gevaren van medicatie omgaan via deze dialoog (“…door de inspectie Gezondheidszorg (IGZ) behoort te worden gecontroleerd” – , Dick Bijl) .

  Redenering gaat als volgt.

  Een dode patiënt is geen patiënt meer.
  Eens gestorven, is de patiënt ‘UITBEHANDELD”.

  HET waarmerk van FIF-based medicine.

  Zuiver medisch kennen de statistieken bijgevolg alleen maar de uitbehandelde en niet de dode stervelingen.
  Een kleine nuance, maar een grote impact op het succes van de veiligheid van de toegediende harddrugs.

  Precies twee jaar geleden begon een week van de waarheid.

  Allemaal stukjes tussen 5 en 13 november 2012.

  Te illustreren met het klassieke beeldverhaal.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Na noveen van hemelse correctheid wenkt maandag duivelse politiek

  Posted on May 23rd, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Nog nooit ‘leek’ politiek zo mooi.

  Altijd zo, wanneer het over beloften gaat.

  De geschiedenis leert hoe beschavingen bloeien en aan decadentie ten onder gaan.

  Een eeuwig gegeven, ook dat van brood en spelen.

  Al kwam de perfectie er deze keer ook nooit.

  In het parlement kraaide een haan, even later ook op RTBF, maar de laatste haan heeft niet gekraaid en zal dat nooit meer doen.

  Het had de duivel uit de maatschappij kunnen verjagen.

  Maar ik zelf vond er een tweede adem bij, en die kwam er door puur toeval.

  Een lezing in Nederland, een jaar eerder gepland, moest een maand vroeger.
  Op 20 mei in plaats van 17 juni, zoals afgesproken.

  Twee redenen zorgden ervoor dat ik afweek van de gewone presentatie uit de laatste 40 keren.

  Er was 13 mei, met het opduiken van de studie van David deWied uit 1974 en ook het verzoek van de inrichters (Rotary), doordat ik er al eens in 2007 en 2008 mijn stelling mocht uiteenzetten.

  Ik citeer: “Het onderwerp mag je natuurlijk zelf bepalen, maar we zijn zeer benieuwd naar je beoordeling van de beroepsgroep en de verwevenheid met de politiek.”

  Vandaar … in enkele dagen, een compleet nieuwe powerpoint en heel wat zenuwachtigheid omdat het geschiedkundig overzicht van meer dan 50 jaar in vijf kwartiertjes diende gecomprimeerd te worden.

  Tot mijn voldoening achteraf kon ik bovendien twee keer iets ervaren, wat ik in vorige edities zelfs nog maar een keer had meegemaakt, (2 oktober 2010) in Blankenberge.
  Een sfeer in de zaal, waar iedereen plots en op hetzelfde, heel kort, moment heel stil wordt.

  Het delen van stille verbazing, die ik de afgelopen jaren alleen maar in mijn eentje mocht beleven.

  Hier komt er dus eentje en het gaat over de rimpeling die in de wereld tot stand is gekomen na de moord op JF Kennedy.

  Speech geschreven door de man links op de foto en vader van de persoon in het midden, die in februari 2012 op facebook een vriendaanzoek deed.

  Immers , op 16 februari 2012 was in Brussel een eerste vergadering gepland van de Raad van beroep bij de Orde van Apothekers en afgelast omdat op 14 februari 2012, de tegenpartij (Hoge Raad van de orde van Apothekers, de belangen verdedigend van een ‘anonieme’ klager), nog (telaat) besluiten had ingediend.

  Een boeiend verhaal als vervolg, met een verrassend intermezzo in september 2013.

  Het bekend raken van een voorlaatste patent in een reeks van patenten die nodig zijn om een bepaald soort van wereldpolitiek tot stand te brengen.
  Iets waarvoor JF Kennedy al in 1963 gewaarschuwd had en waarvoor hij een week later werd vermoord.

  In de Vlaamse kranten verscheen toen (september 2013) een bericht waarbij het drinken van zwaar water de gezondheid zou kunnen bevorderen.

  Zwaar water is water (H2O) waarvan de waterstof-atomen vervangen zijn door deuterium, het niet-radioactieve isotoop van waterstof.

  Nu bestaat sinds 2009 een patent op methylphenidaat ‘ook’ met deuterium verrijkt.
  Waardoor ik natuurlijk niet kon nalaten om de techniek te beschrijven, van het laatste patent dat zal genomen worden om de vrees van Kennedy waar te maken.

  Nieuwsbrief 718 verstuurd op 23 september 2013.
  En… wat leert het bestuderen van de log-file van 24 september 2013 met bezoekers aan de blog met dezelfde inhoud?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Fabrikanten liegen (2): universiteiten liegen mee

  Posted on April 26th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  De leugen van Lilly.

  Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

  Eerst weerleg ik de leugen van Lilly om dan vervolgens aan te tonen hoe de leugen ook politiek mee regeert.

  Hoe werken ADHD medicatie en bij uitbreiding de antidepressieve psychotica?

  Het antwoord daarop kende de vroegere (kennis)geneeskunde wel, maar de nieuwe generatie heeft als wetenschap uitgeroepen, dat die werking voortaan onbekend is en dat niemand de farmacologie van de gebruikte psychotica kent of mag kennen.Gelukkig heeft de komst van Strattera mijn niet-wetenschappelijk gewaande stelling daarover bevestigd.
  Zowel Prozac als Strattera (Eli Lilly) zijn dubbele moleculen, waarvan de twee delen van elkaar gescheiden zijn door een instabiele zuurstofbrug.Instabiele zuurstofbrug is een chemische term die aangeeft dat wanneer de stof in waterig of enzymatisch midden terecht komt, de twee delen spontaan van elkaar gescheiden worden.Vandaar dat zowel bij Prozac als bij Strattera precies identiek dezelfde phenylpropylamine als een werkzaam psychoticum vrijkomt.
  Omdat het moleculair gewicht van de tweede component in Strattera lichter is dan dat van Prozac, bevat Strattera op gewichtsbasis iets meer actieve stof dan Prozac.

  Men neemt aan dat 18 mg Strattera farmacologisch precies gelijk werkt als 20 mg Prozac.

  Welnu..
  WHO (World Health Organisation) bepaalt voor Prozac een DDD (Defined Day Dose) van 20mg/70kg lichaamsgewicht om bij moedeloosheid met doping op te peppen.
  Waardoor bij chronisch gebruik uiteindelijk verslaving, echte depressies en psychotisch gedrag tot stand komen.
  Literatuur: http://www.ssristories.com

  Om Strattera bij ADHD en bij kinderen te gebruiken is een DDD van 80mg per 70kg lichaamsgewicht bepaald.
  Dus vier keer zo hoog.

  Vandaar dat de farmacologie ervan bij ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken met psychotica wanneer patiënten hoog scoren bij een optelling van symptomen van normaal gedrag (lees daarover de DSM-criteria).

  En hoe verklaart men de schijnbare contradictie waarbij methylphenidaat (Ritalin) gezonde personen zou drogeren en zieken (aan een vermeende ADHD) zou kalmeren?

  Methylphenidaat drogeert zowel gezonden als vermeende zieken aan een DDD van 30mg/70kg.
  Deze posologie dient om volwassenen met narcolepsie alleen maar te drogeren en om bij twijfel over een ADHD-diagnose, de kandidaat met een opsomming van normaal gedrag TOCH kunstmatig en passend hyperkinetisch te krijgen.

  Een verdubbelde DDD van 60mg/70kg lichaamsgewicht, vernietigt, net zoals een verviervoudiging bij Strattera, heel wat meer neuronen per keer, wat uiteindelijk zorgt voor een dwangmatig psychotisch en aldus een schijnbaar gekalmeerd gedrag.

  Waarom moest ADHD zo nodig als een aandoening uitgeroepen worden?
  In België bestaat een wetgeving (wet 24 februari 1921, art.2) die medisch personeel verbiedt om een toxicomanie in te stellen en te onderhouden met stoffen onder een opiumreglementering.
  Het verbaast mij daarom dagelijks, dat nog geen enkele overheid ter zake heeft ingegrepen, temeer omdat tot op heden nog steeds niemand het bestaan van ADHD als een neurobiologische aandoening wil aantonen.

  Vandaar…DE diagnose, die omwille van de leugen nooit wordt gebruikt.

  Healthcare bedient zich ijverig van ADHD om een opiumreglementering te omzeilen, terwijl het als een ziekte niet kan of mag aangetoond worden.

  Psychotica bestaan wel, en worden net zo ijverig door healthcare gebruikt, om iatrogeen epidemieën van nieuwe ziekten tot stand te brengen, terwijl de hypocrisie gebiedt dat ze medisch en ook in het taalgebruik onbekend worden gehouden.
  Stel nu dat ADHD wel een neurobiologische aandoening zou zijn, waarvoor een neurobiologische diagnose vereist zou zijn.

  Net zoals suikerziekte waarbij het meten van het suikergehalte als een diagnosemiddel wordt gebruikt om een helende therapie met insuline te kunnen starten.

  Insuline, die voor gezonde patiënten wel giftig is.

  Net zoals bij een bijnierschorsinsufficiëntie een hoge testdosis cortisone (ACTH-test) wordt gebruikt om de goede werking ervan in kaart te brengen.

  Ook cortisone is een giftige stof wanneer het niet medisch therapeutisch wordt gebruikt.

  Dan verbaast het mij dat zowel EBM, als FBM, blijven weigeren om WEL een bestaand neurobiologische diagnosemiddel bij ADHD verplicht op te leggen.

  Immers, uit het bovenstaande blijkt niet alleen hoe giftig ADHD-medicatie is, maar ook hoe eenvoudig een echte diagnose te realiseren kan zijn.

  Als het toedienen van psychotica bij ADHD de vastgestelde of genetisch-gestoorde werking van stofjes in de hersenen zou helen, dan zal het lichaam bij toediening van psychotica opgelucht reageren en zich niet verdedigen met een gevarenreflex wanneer dit schadelijk of giftig materiaal wordt toegediend.
  Vandaar dat het zal volstaan om net zoals bij een cortisone-stoornis, ook een massieve eenmalige testdosering van het psychoticum toe te dienen, waarbij vervolgens op de gevarenreflex kan getest worden.

  Wanneer geen antistoffen aangetoond kunnen worden, bestaat de zekerheid van een neurobiologische aandoening en de morele voldoening dat kan behandeld worden in de geest van Hippocrates (“Do not harm”).

  Reageert de test wel positief op de door de gevarenreflex gevormde antistoffen, dan bestaat helemaal geen genetisch of andere neurobiologische aandoening en is de patiënt perfect gezond.

  DE leugen die regeert.

  Dirk Cuypers, voorzitter van het directeurencomité op FOD Volksgezondheid, die jaarlijks valse verbruiksgegevens over methylphenidaat aan INCB (International Narcotics Control Board) doorgeeft om een winstgevende constructie met dit ‘verdovend middel’ zelfs voor de Verenigde Naties achter te houden.
  Is het bovendien toeval dat diezelfde INCB wordt beheerd door Raymond Yans (ooit schepen in Luik in de tijd dat Laurette Onkelinkx – huidig minister van Volksgezondheid) ook daar schepen was, en door Jean-Luc Onkelinkx?

  Noteer dat Eli Lilly een bedrijf is met wereldwijd een zakencijfer dat groter is dan het bruto nationaal product van ons land.
  Dat een mannetje uit dat bedrijf in ons land een sleutelpost bekleedt op het ministerie van Volksgezondheid.
  Met de verantwoordelijkheid om precies die leugen van Lilly in ons vaderlands gezondheidsbeleid te beitelen.

  Zelfs al lijkt dit alleen maar Kafka…

  Straks gaan we allemaal naar de stembus om onder meer ook deze leugen te blijven in stand houden.

  Al moeten zichzelf academisch wanende universiteiten hun sprookjes- en commerciële-leugens-vertellende professoren toch beter eens kritisch op de rooster leggen.

  Ik wil daartoe nederig en graag persoonlijk een helpende hand aanreiken.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • FAGG bekeerd tot de kwakzalverij van FIF-BasedMedicine

  Posted on April 16th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  FAGG staat in België voor het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten op het ministerie van Volksgezondheid.

  FIF staat voor F*** Inconvenient Facts.

  Met de dodelijke bijwerkingen onder Xeplion kwam uiteindelijk deze overheid op een duidelijke manier uit de kast.

  Informatie over vermoedelijke bijwerkingen mag NIET worden geïnterpreteerd in de betekenis dat het geneesmiddel of het werkzame bestanddeel leidt tot het waargenomen effect of NIET veilig voor gebruik is.”
  Met een betere definitie voor FIF had ikzelf nooit voor de dag kunnen komen.

  Het immorele ervan bestaat erin dat men voorschrijvers van medicatie ver weg houdt van de kennis, die vereist is om een objectieve afweging te kunnen maken over de baten en de gevaren van toe te dienen chemicaliën.

  Zelfs universiteiten zijn intussen al in handen van deze verloederde pseudo-wetenschap.

  Bovendien wordt FAGG al jaren beheerd door een overheid en een politieke partij die belastinggeld aanwenden om chantagegelden te financieren, die onmisbaar zijn om criminele feiten toe te dekken en voor het brede publiek verborgen te houden.

  Het witte deel van het verbruik, dat uitsteekt boven het blauwe, komt zonder invoervergunning ons land binnen en is gefinancierd door de ziekteverzekering van het ‘officiële’ (blauwe) verbruik, waarvan de prijs, omwille van die ‘constructie’ in 2004 bijna verdriedubbeld werd.
  Waardoor de belastingbetaler meteen ook ‘het illegaal ingevoerde’ betaalt, wat handig via de eigen coöperatieven in ‘s lands apotheken wordt witgewassen en voor de partijkas te gelde wordt gemaakt.

  Het bekend maken van deze constructie, eind 2010, had voor gevolg dat op 18 januari 2011 een anoniem persoon uit de ‘kennissenkring’ van de premier en de minister van Volksgezondheid bij de Hoge Raad van de Orde van Apothekers tegen mij een klacht heeft ingediend.

  Het verhaal, met thriller-gehalte, werd in 2012 regelmatig via mijn nieuwsbrieven bekend gemaakt.
  Eind oktober 2012 kwam dan toch de vrijspraak.

  De media en andere politieke partijen blijven niet alleen daarover en ook over de verwaterde (FIF) gezondheidszorg, in alle talen oorverdovend stil.
  Schuldig verzuim?

  Uiteindelijk moet bij een volgende stembusgang de belastingbetaler te kennen geven of dit soort van beleid op fiscaal vlak en op het vlak van volksgezondheid mag standhouden.

  Vraag is alleen: waarom mag de belastingbetaler dat allemaal niet weten en zwijgen media en verantwoordelijke partijen?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • In België moeten twee rode diagonale strepen op Rilatine

  Posted on March 20th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Gezondheid.be kent ofwel geen wetgeving ofwel vermijdt men om het publiek te laten schrikken.

  Methylphenidaat valt onder een opiumreglementering, wat inhoudt dat verpakkingen met dit giftig en verdovend middel als waarschuwing een dubbele rode diagonale streep moeten tonen en ook het rode doodskop-etiket: vergif-poison.

  Wel waardeer ik de inspanning die men zich getroost om te wijzen op een belangrijke nevenwerking van psychotica in hoge doseringen en van de neuroleptica.

  Waarmee bij deze duidelijk zou moeten zijn hoe die hoge doseringen doping en neuroleptica per inname meteen een veel te groot aantal zenuwcellen om zeep helpen met een dystonie tot gevolg.

  Als ooit eens een dag zal komen dat echte farmacologische kennis weer zal opduiken, zal voor iedereen ook dit spectaculaire natuurfenomeen geen geheimen meer kennen.

  Toch even verwijzen naar eerdere stukjes daarover.

  Nieuwsbrief 425 van 11/11/11 en 757 van 18/12/13.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • CM flipt politiek gevaarlijk met schat aan medische informatie

  Posted on March 12th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  CM (“Christelijke Mutualiteit”) in België is het grootste uitbetalingsorgaan van ziektekosten. Uitbetalingsorganen worden door de overheid vergoed op basis van de administratieve prestaties die ze uitvoeren om daarmee het staatsapparaat te ontlasten.
  Voor de traditionele politieke partijen zijn dit meestal financiële sterkhouders.

  Een maand geleden kwam het Intermutualistisch College West-Vlaanderen voor de dag met cijfermateriaal over medicatie tegen depressies, Alzheimer, ADHD en neuroleptica.
  Dus drie groepen psychotica en een link naar anti-psychotica.
  Het leek spectaculair, maar verzandde uiteindelijk in beleefde persoonlijke opmerkingen.

  Het verdedigen van de belangen van patiënten blijft daarmee ondergeschikt aan de baten die te beurt vallen door vriendelijk zelfs het dealen van harddrugs bij kinderen te willen in stand houden.

  Met pijn in het hart bemerkte ik hoe zeer waardevolle beleidsinformatie door ondeskundigheid achteloos ongebruikt bleef.
  Maar soit.

  Wat deze studie vooral leert is, dat verplicht bij te houden cijfermateriaal over gevaarlijke stoffen, de laatste 10 jaren, doelbewust de mist in werd gereglementeerd.

  Sinds 2004 verbiedt Volksgezondheid het openbaren van cijfers over het gebruik van partydrugs bij kinderen.
  Methylphenidaat (MPH) is een cocaïnestof die internationaal onder klasse II staat gerangschikt.

  Laag gedoseerd als doping gebruikt, maar verdubbeld of verdriedubbeld, als een psychoticum om tot dwangmatig dociel of tot robotmatig geconcentreerd te ‘genezen’.

  Als enig land in de beschaafde wereld bestaat in België een opdeling in het verhandelen van MPH als stof onder een streng internationaal narcotica-toezicht.

  Ik berichtte daar vroeger ook al eens over.

  Waar op het ministerie van Volksgezondheid sinds 2004 een ban heerst op het bestaan van illegaal ingevoerd MPH slaagde CM er met deze studie in, die ban met de vinger te wijzen.

  Immers, INCB (“International Narcotical Control Board” van de Verenigde Naties), wordt onwetend gehouden over de handel die ons land drijft door illegaal jaarlijks een contingent MPH in te voeren en die vervolgens via de apotheken wit te wassen.

  Eerdere stukjes hier toonden aan op welke manier ‘s lands overheid die controlerende wereldorganisatie in de greep houdt.

  Nu blijkt CM te suggereren dat de RIZIV-cijfers maar over 50% gaan van het totale verbruik.
  Daarmee wijs-vingerend naar de ban op Volksgezondheid, die cijfers achterhoudt.

  Zowel ADHD-, Alzheimer- als depressie-medicatie zijn psychotisch makende stoffen en wat de studie hier aantoont, is de verpletterend evidente correlatie die bestaat tussen psychotica-gebruik en met als gevolg daarvan, een PARALLELE explosie van anti-psychotica gebruik.

  Maar…

  Beseft CM wel dat veel ‘medisch’ psychotica-gebruik resulteert in veel anti-psychotica-gebruik?

  Beseft CM eigenlijk dat men psychotica gebruikt tegen neurobiologische (genetische) aandoeningen door te veronderstellen dat het niet selectief verwoesten van ziek gewaande neuronen helend werkt?
  Terwijl het daardoor ontstane controleverlies over gedrag corrigerend met anti-psychotica moet worden tekeer gegaan.

  Er bestaat bovendien bij ADHD een manier om feilloos een neurobiologische diagnose te stellen van de ziekte die men op vandaag alleen maar vermoedt.
  Maar die wetenschappelijke diagnose wordt om evidente redenen met alle macht (ook) achtergehouden.

  Verzuimt CM hier niet om ten aanzien van het publiek te wijzen op de werking van psychotisch makende stoffen?

  CM schijnt overigens op de hoogte te zijn van de zwarte kas op Volksgezondheid en van het bestaan van illegaal ingevoerd en lucratief witgewassen methylphenidaat.
  Of is dit een geniepige verkiezingsstunt om de rode PS-burcht te jennen?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Plots doodvallen nog steeds geen zorggerelateerde calamiteit

  Posted on December 21st, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Een evidentie die gaapt als een oven, maar hoe oordeelt het FIF-syndroom van Evidence Based Medicine?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Legaal methylphenidaat raakt vanzelf weer illegaal

  Posted on November 19th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Ongelofelijk welke grappige anekdoten mijn nu al tien-jarig parcours in de psychotica-wereld hebben opgevrolijkt.

  De meesten ervan typeren het bourgeois-gentilhomme-gehalte van een kaste die sprookjes als een fantastische medische wetenschap kan verzinnen, maar tegelijk, zonder het zelf te beseffen, lijdt aan het FIF-syndroom.

  Hier komt de meest recente.

  Ooit (ongeveer een halve eeuw geleden) bestonden voor methylphenidaat geen therapeutische indicaties omwille van het werkingsmechanisme.

  Met de komst van EvidenceBasedMedicine vervingen positieve evidenties het hebben van kennis over geneesmiddelen en is het werkingsmechanisme als onbekend uitgeroepen.

  Een erfenis uit het duister verleden evenwel is de strenge reglementering, waaronder de commerciële verdeling gebukt gaat.

  Vandaar dat voortaan het medisch gebruik van genotsmiddelen zowel legaal als illegaal zal gedoogd worden.

  Voor cannabis zijn DSM-intellectuelen al druk bezig iets nieuws te verzinnen, terwijl wetgevend een belangrijke hindernis zal moeten genomen worden.

  Cannabis is internationaal geregeld onder Shedule_I bij CSA.

  Schedule I substances are those that have the following findings:

  1. The drug or other substance has a high potential for abuse.

  2. The drug or other substance has no currently accepted medical use in treatment in the United States.

  3. There is a lack of accepted safety for use of the drug or other substance under medical supervision.

  Wat betekent dat nieuwe ziekten als indicatie ervoor, vele keren meer terminaal ongeneeslijk, erfelijk of neurobiologisch ziek gewaand zullen moeten zijn, dan ADHD bij kindjes, dat onder Shedule_II terecht is gekomen.

  Schedule II substances are those that have the following findings:

  1. The drug or other substances have a high potential for abuse

  2. The drug or other substances have currently accepted medical use in treatment in the United States, or currently accepted medical use with severe restrictions

  3. Abuse of the drug or other substances may lead to severe psychological or physical dependence.

  Dit hier gaat over een (legaal) therapeutisch beleid EN over een (illegaal, maar…) recreatief gedoogbeleid van methylphenidaat.

  In ons land (België), is de situatie zeer duidelijk afgebakend en geregeld.

  De Overheid kent ‘officieel’ alleen maar het verbruik dat tot stand komt en ook ‘officieel’ wordt bijgehouden door de nationale ziekteverzekering.

  Zonder attest van de medisch adviseur kan iemand weliswaar medisch ziek geacht worden, maar niet aan de officiële merknaam, ADHD, zodat de geslikte hoeveelheden niet worden geregistreerd als legaal en dus ook niet kunnen dienen om geldige invoerbewijzen te schrijven voor de invoer ervan.

  Dit illegale verbruik is bijgevolg onbekend bij het ministerie van Sociale Zaken (ziekteverzekering), maar wordt wel, eigenaardig genoeg, wel wettelijk verplicht bijgehouden door de farmaceutische inspectie, die vaart onder de vlag van het ministerie van Volksgezondheid.

  Vandaar dat sinds 2004, het jaar van de duidelijke afbakening en de verdriedubbelde vergoedbare prijs, er een ban bestaat op die cijfers bij Volksgezondheid.

  Het grote geluk voor onze Belgische zieken bestaat erin dat deze twee ministeries geleid worden door een en dezelfde minister en dat deze persoon ervoor zorgt dat tevens gedoogd wordt dat een illegale invoer – zonder geldige invoerbewijzen – ons land binnenkomt, zonder dat iemand van het legale distributiekanaal (de apotheken) daar iets van merkt.

  Een lang verhaal, met thriller-allures, dat zelfs het bevattingsvermogen van het parket, de media en de andere politieke partijen ver overstijgt.

  Of, hoe met andere woorden, in het belang van de zieke en ziek gewaande onderdanen, de bevoorrading van zowel legale als illegale methylphenidaat in handen is van dezelfde overheid.

  Maar soit.

  Zelf blijf ik attent glimlachend het verloop van de politieke paringsdans volgen wanneer ook bij cannabis het gedoogbeleid in legaal en illegaal zal opgedeeld worden.

  Misschien werden de drie professoren van gisteren in de media wel uitgestuurd als tactische verkenners, om nu eens een militaire term te gebruiken.

  Dit is voor later.

  Wat mij vandaag duidelijk is geworden is een vervolg op een van de vele fratsen waartoe medische overheden in staan zijn om vergaarde cijfergegevens of medische informatie wel of niet achter te houden dan wel te publiceren in functie van de te bereiken commerciële doelen.

  Op vandaag heerst de waan dat Rilatine-gebruik, zelfs in de massieve doses bij kinderen, om tot dwangmatig psychotisch te drogeren, absoluut zonder risico is.

  Die waan is inderdaad tot stand gekomen door het af en toe wel en het af en toe helemaal niet publiceren van wat eigenlijk WEL wereldwijd publiek zou moeten gemaakt zijn.

  Algemeen wordt aangenomen dat stoffen onder Shedule-II, maar zeer beperkt worden voorgeschreven.

  “Ooit” wist men hoe die producten WEL werken.

  Waarmee bedoeld wordt, dat na de max.90 dagen,( zoals blijkt) een nieuwe diagnose vereist wordt.

  Dit fragment is geplukt uit deze titel:

  https://play.google.com/store/books/details?id=TQOpBm9IQmwC&rdid=book-TQOpBm9IQmwC&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport

  Op wikipedia verwijst men ook naar deze maatregel, maar wanneer daarop geklikt wordt, blijkt er helemaal (weeral eens, cfr.Lareb) niets meer te staan.

  Ik citeer wikipedia:

  Schedule II substances are typically only given once a month. Federal law does not allow refills to be given. If the doctor thinks it’s necessary he/she can write three separate 30-day prescriptions to the patient.^ “Issuance of Multiple Prescriptions for Schedule II Controlled Substances”. Retrieved 2012-12-16

  Maar nu komt de kat op de koord.

  ADHD is een “presumed” aandoening, waarvoor niet eens medische, verre van neurobiologische diagnosecriteria bestaan.

  Aan artsen is het stellen van een diagnose niet besteed, ik citeer:

  In het werkje dat in 2009 verscheen van de auteurs Dr. N.J. Rommelse, klinisch neuropsycholoog, afdeling Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen en Prof. dr. J. Oosterlaan hoogleraar pediatrische neuropsychologie, Vrije Universiteit, Amsterdam, wordt melding gemaakt dat ADHD geen aandoening is, wanneer de omgeving van het kind, en ook het kind geen last hebben van het gedrag van het kind.ISBN 978 90 313 5155 8 – NUR 871/879 – Bohn Stafleu van LoghumHet is immers de omgeving die de diagnose stelt, wat ook blijkt uit de tekst, artsen zijn niet zo goed geplaatst om last te ondervinden van het gedrag van kinderen.

  De ADHD-cellen van de veronderstelde zieke kunnen immers kijken en beseffen hoe de omgeving van het kind om de tuin kan geleid worden, maar een arts vanzelfsprekend niet.

  Die wordt wijzer geacht.

  Zien de ADHD-cellen de instantie die juist kan diagnosticeren, dan spreken we over een aandoening.

  Al schort duidelijk ook iets aan de opleiding van artsen.

  Twee generaties ervan zijn opgeleid zonder kennis over scheikunde en farmacologie.

  Die zijn dus niet in staat om een afweging te maken of het hebben van last van een kind een aandoening van het kind is en daarom het soort harddrugs moet slikken, waarvan wereldwijd bekend is hoe gevaarlijk ze zijn.

  Bovendien staat nergens beschreven op welke manier methylphenidaat het hebben van last bij de omgeving kan genezen.

  Alleen was per ‘evidentie’ aangetoond dat tot dwangmatig, robotachtig, dociel kan worden gedrogeerd.

  Maar wie schrijft nu zoiets op de bijsluiter.

  Een ander punt is dat de lange opleiding tot arts helemaal niet volstaat om normaal kindergedrag te herkennen, omdat die criteria worden gebruikt om een veronderstelde ziekte te diagnosticeren.

  Wat meer is, na die 90 dagen, moet een nieuwe diagnose.

  Stel nu eens dat die arts wel goed opgeleid is en zijn vak beheerst.

  Dan zal in bijna alle gevallen voor een indicatie: antipsychotica (Risperdal, Dipiperon, Abilify, Zyprexa, enz.) moeten geopteerd worden.

  Immers, precies de zeer hoge doses van het psychoticum methylphenidaat zijn bedoeld om een dwangmatig, robotachtig en dociel gedrag tot stand te brengen.

  Vandaar dat een juiste diagnose in dat geval erop moet gericht zijn om de oorzaak van de psychotische bijwerkingen weg te nemen.

  In casu: harddrugs stoppen.

  En helemaal niet het chemisch en bipolair laten balanceren op psychotica en anti-psychotica.

  Iets wat nooit goed afloopt.

  Die 90 dagen gaan ervan uit dat intussen ook aan de ‘gedragsstoornis’ wordt gewerkt, terwijl het hebben van kennis over de werking van het psychoticum, duidelijk maakt dat het dosis per dosis verwoesten van neuronen, het voor de patiënt wel veel moeilijker maakt om een gezonde controle over het gedrag te verwerven.

  Psychotisch gedrag is niets anders dan het verlies van een controle erover, door psychotica (psychotisch makende stoffen) toe te dienen.

  Waarom wordt nu legale methylphenidaat (na 90 dagen) opnieuw illegaal?

  Precies omdat de ziekteverzekering wel rekening zou moeten houden met die (heimelijk achter gehouden) beperking, door de giftigheidsgraad van de stof.

  En omdat kennis in die materie erop moet gericht zijn, te kunnen waken over de gezondheid van de bevolking.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us