Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Controle kwijt over farmacologisch gestuurde criminaliteit

  Posted on October 17th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  In Nederland dolen overheid en justitie in verwarring rond, over de rol van psychisch helende medicatie bij zware feiten.

  Immers, noch bij medici, noch bij ‘gespecialiseerde’ overheidsinstanties en zeker niet bij universiteiten kan iemand terecht om duidelijkheid te krijgen over hoe de farmacie patiënten zogezegd geneest zonder hen en de maatschappij schade toe te brengen.

  Gespecialiseerde overheidsinstanties eten ook uit de hand van de farmaceutische bedrijven.
  En die publiceren ofwel dat niemand de werking van de gebruikte chemicaliën kent, ofwel verzinsels, waarvan niemand kan aantonen hoe ze een aandoening behandelen.

  Academische medische opleidingen worden gesponsord door de industrie, die vanzelfsprekend ook verzuimt om scheikundige en farmacologische duidelijkheid te verschaffen.

  In hun opleiding leren artsen daardoor alleen de indicatie, waarvoor een en ander verzonnen werd (DSM), om de industrie draaiende te houden maar vooral om geen voeding te geven aan mogelijke gewetensbezwaren (‘do not harm’ en Hippocrates).

  Trust me, I know what I’m doing.

  Vandaar…

  Duidelijk de controle kwijt over een belangrijke materie.

  De bekend gemaakte resultaten zullen quasi zeker de mist rond die materie niet doen optrekken.

  Met bovendien de bedoeling om de financiële belangen te vrijwaren van een establishment dat liever de waarheid over psychotisch makende stoffen achterhoudt.

  Nu is het zo dat een maand geleden opmerkingen werden geformuleerd aan de resultaten die bij de Tweede Kamer werden bekend gemaakt.
  Met grote voldoening stel ik vast dat de gemaakte opmerkingen (worden die bijgevolg ook publiek bekend gemaakt?) aan de vraagstellers, de overheidsinstanties en de ministers, al blijk geven van een grotere nuchterheid en een correctere medisch wetenschappelijke instelling.

  Maar ik mis wel een farmacologische benadering.

  Zelf sloof ik mij nu al elf jaar uit om de werking van die stoffen in de geneeskunde openbaar te maken.

  (http://www.megablunder.net/werking)
  Iets wat mij heel wat ellende heeft bijgebracht.
  De hardnekkigheid waarmee ik in persoon wordt aangevallen, toont aan dat kost wat kost de (farmacologische) werking onbekend moet blijven.

  Terwijl elementaire scheikundige en fysiologische kennis op een eenvoudige manier het controleverlies over gedrag en zelfs heel wat meer, kan verklaren.

  Het zijn immers Nederlandse professoren, die – jaren voor mij – al een aanzet tot mijn theorie hadden gegeven, maar door de omstandigheden van toen ofwel werden tegengewerkt (David DeWied -1974) ofwel in de vergeethoek zijn beland (1998 – Pennings).

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Kindercircus groeide als een kanker tot grote rottigheid

  Posted on August 23rd, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Deze morgen, 8u35

  Dag xxx, dag xxx,Dit bewijst dat, zoals Jan Nolf het zelf heeft gezegd, het “corporatisme” binnen Justitie, Geneeskunde, Onderwijs een echte kanker is, die door “het hoogste niveau” in stand gehouden wordt ter bescherming van eigen -meestal- financiële belangen.Wat xxx heeft voor gehad met het notariaat (hypotheekfraude en misbruik van volmachten) en nu nog steeds aan de hand heeft met haar bankagent, bank en notariaat, bewijst over hoeveel generaties nuttige ervaring juristen beschikken om de rechtsgang van zaken te belemmeren, te vertragen of wegens “procedurefouten” te laten klasseren. Wie geld heeft kan zich vrij kopen (dading)! Dit is dus een klassenjustitie.

  Persoonlijk heb ik veertig jaar in het “katholiek” onderwijs gestaan: ik kan er U boekdelen over vertellen, gaande van adulterium van pater overste met de echtgenote van de tot directeur gepromoveerde bewaker van het internaat, tot het jaarlijks verduisteren van miljoenen subsidiegelden, die eigenlijk voor de school en voor de leerlingen bestemd waren, maar die “men” liever investeert in de aankoop van een villa aan zee voor zijn maîtresse …

  Ik heb collega’s zien promoveren tot het ambt van directeur, die als collega zowel als mens als in de hoedanigheid van pedagoog niet veel voorstelden. Collega’s, die te lui waren om leerplannen te lezen, toetsen te verbeteren of lessen voor te bereiden, die het dankzij een brede glimlach en dagelijks vleien bij de geestelijkheid het brachten tot coördinator en vervolgens tot directie! Om van te walgen! Om maar te zwijgen over die middeleeuwse gewoonte van priesters om van hun buitenechtelijke kinderen eveneens overbeschermde pionnen te maken, die lesuren en klassen afpakken van oudere, vastbenoemde en ervaren goede pedagogen en eveneens het “hoogste niveau” (directeur) bereiken! Schijnheiligheid is troef binnen katholieke kringen!

  Niets nieuws onder de zon, dus, beste xxx en xxx, wat niet betekent dat wij hiermee moeten akkoord gaan en dit zo maar dulden! Ik geloof inderdaad dat “men” aanvoelt dat de tijden veranderd zijn en dat “Jan-met-de-pet” niet meer zo onmondig is als eertijds! Wij vechten dus voort, zoals Jan Nolf!

  Met vriendelijke groeten,

  Elf jaar geleden ben ik zelf terecht gekomen in een beerput waar ik de omvang nooit had kunnen vermoeden.

  Machtsmisbruik creëert ziekten die met mindcontrol behandeld worden.

  Intussen kwam vast te staan hoe geneeskunde met politiek en justitie onder een hoedje samenspannen om steeds maar meer en beter een democratische macht naar de eigen hand te zetten.

  Stilaan ondernemen sommige media-kanalen schuchtere pogingen om een corruptie die blijft schitteren in duistere binnenkamers toch in het volle daglicht te projecteren.

  Ik ben ze daarvoor dankbaar.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Staatsgevaarlijk

  Posted on September 5th, 2009 Fernand Haesbrouck No comments

  Staatsgevaarlijk.

  De laatste 131 dagen, bekeek het Nederlands Ministerie van Justitie mijn nieuwe blog 1437 keer.

  Dat is gemiddeld 10,97 keer daags.

  Het is nu precies 48 uur geleden, dat ik melding maakte van bedreigingen aan mijn adres en ook vanwaar die bedreigingen komen.

  Betekent dat het Nederlands Ministerie van Justitie, dit al zeker 22 keer zou gezien kunnen hebben.

  De vraag die ik mij daarbij stel is: wordt een burger goed in de gaten gehouden, omdat hij bedreigd wordt of omdat hij alleen maar ‘staatsgevaarlijk’ zou zijn.

  Maar waarom wordt niets ondernomen in geval van een gevaar voor de staatsveiligheid.
  En nog veel minder ondernomen, als die burger bedreigd wordt?
  Of beschermt men geen buitenlanders die door Nederlanders met de dood worden bedreigd?

  Nederland zal nu eerst de Schelde uitdiepen.
  Ooit.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us