Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Iatrogene agressie blijft een beleidsinstrument

  Posted on November 2nd, 2014 Fernand Haesbrouck 1 comment

   

  Zelfs een kritische tussenkomst als een obligaat gewaande schijnvertoning haalt het publieke forum niet.

  Vandaar toch even herhalen, wat zo ongeveer 4 jaar geleden al bij FDA bekend was, maar uiteindelijk gedoemd werd om te vergeten.
  Immers, door ermee in te stemmen, dat niemand weet (of mag weten) hoe die performante medicaties werken, blijft het volstrekt onmogelijk om uit die onbekende werking te concluderen dat ze een controleverlies over het gedrag veroorzaken, laat staan dat ze agressie zouden veroorzaken.

  Een evidentie om ‘U’ tegen te zeggen.

  DE wetenschappelijke stelling waarmee EvidenceBasedMedicine uiteindelijk al een tijdlang is afgegleden naar de huidige FIF-BasedMedicine.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Controle kwijt over iatrogene epidemieën.

  Posted on June 16th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Het is zover.

  Een kwarteeuw geleden oordeelden politieke overheden het wenselijk om niet langer nog te investeren in onafhankelijk medisch onderzoek.

  Farmaceutische bedrijven werden voldoende solvabel en eerlijk geacht om die taak van de overheid over te nemen.

  Op vandaag beheerst die financiële healthcare zelfs het politiek gebeuren.

  Universiteiten leiden een nieuwe medische elite op via gesponsorde leerstoelen en professoren.
  De nieuwe medische elite adviseert op het hoogste niveau de politieke besluitvorming, die stilletjes toch een zeker wantrouwen voelt aankomen.

  Immers, teveel fabels over de werking van nieuwe geneesmiddelen raken momenteel doorprikt, op teveel bijsluiters pronkt een onbekende werking en het FIF-syndroom waaraan de robuuste healthcare lijdt, begint toch erg op te vallen.

  Ontsporingen lopen uit de hand, door epidemieën van nieuwe ziekten die ontstaan uit de bijwerkingen van ingestelde (maar als veilig voorgewende) toxicomanieën, zelfs en vooral bij kinderen.

  Toch treffend dat noch een politieke overheid, noch een academisch wetenschappelijke overheid openbaar een discussie durft aan te gaan over de fabels, de onbekende werking, en het wegmoffelen van negatieve info of bijwerkingen.

  Zielig zelfs de manier van reageren, als even de neus op de fabels of op de uitwassen van een onbekende werking wordt gedrukt.

  Vallen door SSRI’s in een verpleeghuis.
  Een bijdrage in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in februari 2012 , die beschrijft hoe ouderlingen kwalijk vallen onder de invloed van de amfetaminedoping bij SSRI’s.

  http://www.ntvg.nl/node/651996

  Reactie ingediend op do, 16/02/2012 – 19:09.

  Dit onderzoek bevestigt alleen maar het werkingsmechanisme van SSRI’s en antidementica.
  Het wel willen kennen van die werking leert, dat psychotica die neuronen verwoesten zorgen voor een controleverlies over gedrag en in mijn eerste boek (2007: ADHD-medicatie:medische megablunder) toon ik ook aan hoe die stoffen botontkalking veroorzaken.
  Ik ben heel blij met deze studie. 

  Fernand Haesbrouck, apotheker, België

  Auto-immune limbische encefalitis

  Een bijdrage in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in april 2012, die een zogenoemde zeldzame nieuwe aandoening beschrijft.

  Terwijl voortgaande op de literatuur daarover, die nieuwe aandoening eigenlijk de symptomen zijn van het chronisch gebruik van psychotica.

  Een ultieme reactie van de indieners van de bijdrage wordt nog verwacht.

  http://www.ntvg.nl/node/652415

  In juni 2012 publiceerde het Nederlands Huisartsen Genootschap in Artsennet een nieuwe standaard voor de behandeling van depressies, waarbij nogal sterk opviel, dat helemaal niets werd uitgelegd over de farmacologie en het werkingsmechanisme van de antidepressiva.

  08/06/2012

  Beste,
  Naar aanleiding van de recente NHGStandaard:
  http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/NHGStandaard/M44_std.htm
  hou ik eraan een opmerking te formuleren.
  Ik stel vast dat enkele ziekenhuisapothekers ook deelnamen aan de redactie van het document en verbaas mij dat onder de rubriek:
  Antidepressiva,
  Geneesmiddelenkeuze,
  meteen wordt overgegaan naar de rubriek: bijwerkingen, zonder dat vooraf ook een rubriek ‘Werkingsmechanisme’ of ‘Farmacologie’ wordt besproken.
  Zelf ga ik ervan uit dat artsen in de eerste plaats een afweging moeten kunnen maken van de baten van een chemische stof en ook van de schade die de stof kan toebrengen.
  Artsen zouden erg op hun hoede moeten zijn, wanneer om commerciële redenen die werking of die farmacologie als onbekend wordt gepromoot.
  Wat hier door het weglaten van de rubriek werking of farmacologie pijnlijk wordt geïllustreerd.
  Met vriendelijke groeten,
  Apotheker Fernand Haesbrouck.

   

  11/06/2012

  Geachte heer Haesbrouck, 

  Dank voor uw kritische opmerking bij de standaard Depressie. Ik heb deze doorgestuurd naar het hoofd van de afdeling Richtlijnen en Wetenschap met het verzoek u een reactie te sturen. 

  Met vriendelijke groet,

  Nederlands Huisartsen Genootschap
  Postbus 3231
  3502 GE UTRECHT

  Hopelijk komt geen gezwam over serotonine of dopamine, want na een kwarteeuw sprookjes daarover is het nu al welletjes geweest.

  Nooit in de medische geschiedenis bestonden sterkere middelen, als doping, om bedroefden van hun droefheid proberen af te helpen.
  En wat zien we: de realiteit leert ons, dat de nieuwe depressies, die ontstaan door sukkelaars chemisch met een toxicomanie te behandelen, de maatschappij fataal aan het ontwrichten zijn.

  Nooit méér zelfmoorden, nooit méér depressies, nooit méér zinloos geweld, nooit méér autisme en een Alzheimer-epidemie die voor de deur staat.

  Was het nu echt nodig om amfetamine-en cocaïne-psychotica te vermommen met koosnaampjes als antidepressiva, ADHD-medicatie, thyroxines, anti-rookmedicatie, anorectica, Alzheimer-medicatie of zelfs nog anti-Parkinsons?

  Waarom in godsnaam moet echte farmacologie in de geneeskunde zo nodig onder de mat worden geveegd?

  Omwille van de fabels en de onbekende werking die iatrogeen een nieuwe commerciële DSM-V moeten in de steigers zetten?
  Dit is geen geneeskunde meer.

  Hier wordt uitvoering gegeven aan ‘Der Vernichtung Lebenunwertes Lebens’, Berlijn, 1920

   

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Medische opleiding verzaakt aan farmacologische kennis.

  Posted on April 28th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Het stukje dat ik eergisteren (26/04/2012) schreef over een klinische les in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde stelde onder meer dat:

  Toch jammer dat in de geneeskunde geen onderwijs in geneesmiddelen meer wordt verstrekt.”

  Niets is minder waar zou je denken, maar een steekproef naar de opleiding in farmacologie aan een Nederlandse universiteit (Universiteit Amsterdam) maakt wel een en ander duidelijk.

  http://www.studeren.uva.nl/geneeskunde/object.cfm/3B0FBDB8-1321-B0BE-68A5EEEF290E2077

  Nu is het zo dat artsen, meer nog dan apothekers, geacht worden over een ultieme kennis te beschikken aangaande de werking en de nevenwerkingen van de medicatie die ze voorschrijven.

  Beter nog.

  Wanneer, na het behalen van een master opleiding, men voor de graad van PhD wil doctoreren, met een studie die een behandeling met geneesmiddelen betreft, en daar bovendien nog in slaagt ook, dan moet jammerlijk blijken dat, helaas maar waar, er niet eens de farmacologische kennis aanwezig is, die de te verdedigen stelling zou moeten ondersteunen.

  Promoveren op een farmaceutische stellingname en achteraf schaamtevol moeten bekennen, helemaal geen kennis te hebben van de farmacologie van de stellingname. Il faut le faire.
  (Farmacologie en een psychoticum als therapie bij borstkanker).

  De klinische les in NTvG besprak een zogenaamd zeldzame aandoening, (limbische encefalitis) , waarbij geadviseerd wordt om die aandoening tijdig te diagnosticeren om zo mogelijk zeer duur te behandelen.

  Terwijl de symptomen van een iatrogene limbische encephalitis noch min noch meer de bijwerkingen zijn van het chronisch gebruik van psychotica, waarvan ook niemand de werking wil kennen, maar waarvan de toediening duidelijk bedoeld is om een lucratief medisch circus en een soort van therapeutisch comfort tot stand te brengen.

  De gevaarlijke medicatie met psychotisch makende stoffen wordt als veilig voorgesteld en door iedereen als veilig aanvaard… omdat farmacologische kennis helemaal niet meer hoeft.

  Maar intussen veronderstelt de maatschappij onterecht een onfeilbare en onmetelijke kennis, bij lieden die een onmetelijke kennis alleen maar onfeilbaar voorwenden.

  Wat trouwens uit de opleiding en uit de ‘iatrogene’ blunders blijkt.

  Een falende medische opleiding, maar vooral een tekortschietende farmacologische controle door wie zich de kenners van geneesmiddelen durven noemen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Is het nu echt zo moeilijk?

  Posted on April 15th, 2010 Fernand Haesbrouck No comments

  Is het nu echt zo moeilijk om een arts te verplichten om medisch aan te tonen waarom een patiënt met cocaïne- en(of) amfetaminepreparaten dwangmatig psychotisch moet gemaakt worden voor het pedagogisch comfort van de omgeving?

  Het enkel maar VERMOEDEN van een neurobiologische aandoening, is geen geldig argument om eerst het zenuwstelsel kapot te maken en om dan vervolgens bipolair en chemisch te laten balanceren op psychotica en antipsychotica.

  Immers, deze toxicomanie creëert een neurobiologische disfunctie, die dan wordt aangegrepen om een lucratief commercieel gebeuren in stand te houden.

  Comorbiditeit is een criminele uitvlucht om de iatrogene oplichterij te verdoezelen.

  Hoe kan men spreken over comorbiditeit als niet eens bekend is of er überhaupt een neurobiologische aandoening is en nog minder dat die zou moeten behandeld worden met psychotisch makende stoffen onder een opiumwetgeving?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us