Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • ADHD in het land van de Boeloeboeloes en de Wadawadas

  Posted on October 31st, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  De omgekeerde wereld van ADHD.

  Ooit werd gevaarlijke medicatie voor volwassenen niet eens getest op kinderen omdat men het gevaar ervan kende en men geen risico’s wou lopen bij kinderen.
  Op vandaag kent men de gevaarlijke medicatie bij kinderen en verbiedt men deze medicatie bij volwassen omdat men geen risico’s wil lopen bij de volwassenen.

  Immers Europa verbood om ADHD-medicatie bij volwassenen te commercialiseren omwille van het gevaar.

  Ik schets de manier waarop verantwoordelijke autoriteiten met deze gevaren van medicatie omgaan via deze dialoog (“…door de inspectie Gezondheidszorg (IGZ) behoort te worden gecontroleerd” – , Dick Bijl) .

  Redenering gaat als volgt.

  Een dode patiënt is geen patiënt meer.
  Eens gestorven, is de patiënt ‘UITBEHANDELD”.

  HET waarmerk van FIF-based medicine.

  Zuiver medisch kennen de statistieken bijgevolg alleen maar de uitbehandelde en niet de dode stervelingen.
  Een kleine nuance, maar een grote impact op het succes van de veiligheid van de toegediende harddrugs.

  Precies twee jaar geleden begon een week van de waarheid.

  Allemaal stukjes tussen 5 en 13 november 2012.

  Te illustreren met het klassieke beeldverhaal.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Primum non nocere – we love drugs

  Posted on August 15th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Primum non nocere (ten eerste geen kwaad doen, in ieder geval geen kwaad doen) is in het medisch jargon een advies dat artsen steeds in gedachten moeten houden, vooral als ze de keus hebben tussen handelen, met onzeker resultaat, en afwachten.

  Maar omdat artsen drugsvriendelijk zijn heeft healthcare een middel bedacht om deze tweespalt te omzeilen.

  Het werkingsmechanisme van het gebruik van medicinale harddrugs is als onbekend uitgeroepen en de laatste generaties artsen zijn opgeleid in een medische wetenschap die stelt dat men de farmacologie van veilig gewaande medicatie beter niet kent.

  Een van de beste voorbeelden uit de medische wereldgeschiedenis heb ik onlangs nog even mogen opfrissen.

  Uit: Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg op 13 november 2008.

  Een redenering die medisch perfect klopt omdat verzuimd werd om aan te tonen hoe een bril werkt wanneer die – net als de pillen overigens – moet ingeslikt worden.
  Maar misschien is dat ooit wel eens gebeurd en toen bleek dat een montuur en de glazen uiteindelijk zelfs minder giftig zijn dan methylphenidaat.
  Vandaar een redenering die (bijna) klopt.

  Nog een geluk dat Lieve Swinnen uit het stukje alleen maar psychiater is en geen oogarts.

  Stel je voor… elke dag een bril…

  Maar om terug te komen op de (voor)liefde voor harddrugs.
  Een van die voorbeelden ter illustratie daarvan, kan ik niet voorbijlopen.
  Die staat bovendien – vandaag – afgedrukt op de home-page van deze instelling (Gebu).
  Over denosumab en atypische femurfracturen.

  Niet alleen explodeert het gebruik en misbruik van psychotica en antipsychotica, men worstelt eveneens met andere bijwerkingen van dat soort explosie.

  Maar omdat niemand wil weten hoe een en ander werkt, worden die bijwerkingen dan ‘evidence based’ uitgelegd als nieuwe ziekten.
  Vanzelfsprekend met nieuwe drugs te behandelen.
  In plaats van proberen de oorzaak aan te pakken, terwijl daarvoor – zoals eerder al gezegd – jammer genoeg wat kennis is vereist.

  Een maand is het geleden dat ik het verband van botontkalking opnieuw (en al sinds 2007) aantoonde bij het psychotica-gebruik.
  Nu schijnt een nieuwe economie te zijn ontstaan om daaraan iets te verhelpen, met denosumab.

  Er zouden problemen gerezen zijn met de wisselwerking van osteoblasten en osteoclasten.
  Terwijl EBM (EvidenceBasedMedicine) vanzelfsprekend commercieel verzuimt om artsen aan te leren dat die verstoring er nu juist komt door een massief en chronisch psychotica-gebruik.

  Misschien toch beter om de recente ‘veronderstelde’ ziekten, te behandelen met brilmonturen en glas, maar dan oraal in te slikken, zoals vijf jaar geleden al bijzonder verstandig opgemerkt werd door Lieve Swinnen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Corruptie en onkunde bij CBG, gevaarlijk voor de samenleving.

  Posted on June 23rd, 2009 Fernand Haesbrouck No comments

  Op 9 juni 2008 verscheen CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) voor de Bestuursrechtbank in Amsterdam om er de belangen van EliLilly te verdedigen, die de Stratterageheimen wil verborgen houden.

  De rechtbank besliste dat die openbaar moesten, waarop CBG, opnieuw om de belangen van Eli Lilly te verdedigen, een beroep indiende bij de Raad van State.


  Omdat dit al heel erg op corruptie leek, werd dat beroep dan ingetrokken, waardoor het arrest eigenlijk had moeten uitgevoerd worden.

  Nu, 1 jaar later zijn die Stratterageheimen nog steeds geheim.

  Begin maart 2009 verscheen in het Pharmaceutisch Weekblad een stukje met twee studies.
  Eentje dat beschreef hoe methylphenidaat verslavend is (bovendien valt methylphenidaat precies ook daarom onder een opiumwetgeving).

  En eentje dat aantoonde dat methylphenidaat psychotisch maakt.
  Ook logisch, want WHO (World Health Organisation) bepaalt de DDD (defined day dose) voor methylphenidaat op 30 mg/ 70 kg lichaamsgewicht.

  Bij ADHD wordt meer toegediend dan om gewoon maar te drogeren, want een betere concentratie en het kalmer lijken bekomt men alleen door met dit psychoticum, tot dwangmatig psychotisch te doseren.
  Vandaar dat men meestal met antipsychotica corrigeert.

  Vroeger wist elke arts dat.
  Nu niet meer.

  Toen iedereen tot in 2008, dacht dat CBG eigenlijk de Volksgezondheid zou moeten dienen, was dit begin dit jaar ook nog niet het geval.

  Want in diezelfde bijdrage verklaart CBG onder de hoofding “Medicatie toch veilig volgens CBG”:

  Ook het CBG ziet geen aanleiding om de veiligheidsinformatie aan te passen. “De balans tussen werkzaamheid en schadelijkheid  is nog steeds positief, mits de medicatie goed voorgeschreven wordt,” laat een woordvoerder weten. “Het is niet waarschijnlijk dat psychoses en manieën een gevolg zijn van de gebruikte medicatie bij ADHD.”

  artikel op PW, begin maart 2009

  Terwijl, volgens onze bescheiden mening, het goed voorschrijven van een stof onder een opiumwetgeving, veronderstelt dat men zich houdt aan wat men bij WHO als ‘goed’ heeft bepaald, nl. 30 mg/70kg. lichaamsgewicht.

  Het feit dat men corrigeert met antipsychotica, waarvan de werking nooit op kinderen werd uitgetest, bewijst zonneklaar dat hier iets niet kan kloppen.

  Maar volgens CBG is de medicatie toch veilig.

  Eind maart 2009 werden corruptie en onkunde van CBG even getest door deze vraag aan hen.

  Prozac (fluoxetine) 20 mg is geregistreerd voor kinderen vanaf 8 jaar (en volwassenen)
  Lees ik echter de SPC van een willekeurig generiek preparaat fluoxetine 20 mg dan staat daar: “alleen geschikt voor toediening bij volwassenen” en “fluoxetine dient niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar”
  Gaarne ontvang ik uitleg over deze (niet schijnbare) tegenstrijdigheid. “

  Een dag later, kwam dit antwoord:

   

  De ‘kinderindicatie’ voor Prozac is (Europees) goedgekeurd onder bepaalde voorwaarden, er is een zogenaamd ‘Risk Management Plan’ van toepassing. Als een handelsvergunninghouder van een generiek product niet kan voldoen aan de in het RMP gestelde eisen, mag ook de kinderindicatie niet worden gevoerd. Dat is de reden voor de verschillen in de SPC’s.

   

  Zie ook http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/19832306en.pdf


  Waarop, met stijgende verbazing:

  Dank voor je reactie. Kun je dan nadere informatie geven over wat dat RMP inhoudt?

  Fluoxetine is toch fluoxetine? Of het nu specialité of generiek is? Dat zou dan concreet betekenen dat een psychiater wel Prozac bij een depressief kind mag voorschrijven maar geen generiek fluoxetine? Dat RMP is dan toch ook van toepassing bij ‘gewoon’ fluoxetine? Het RMP hangt toch niet aan het pilletje, maar hangt af van degenen die dit RMP uitvoeren? Als ‘gewone’ apotheker gaat dit ver boven mijn pet.

   

  In hoeverre speelt druk vanuit de farmaceutische industrie een rol bij het CBG?

   

  Ik vind het wel erg merkwaardig dat het verschil tussen generiek en specialité zodanig uitpakt dat Prozac juist geïndiceerd (nieuw patent?) is (nou ja, onder voorwaarden van het RMP dan) en fluoxetine duidelijk gecontra-indiceerd is.

   

  Graag zou ik hier nadere informatie over ontvangen, want met onderstaand antwoord, kan ik niet uit de voeten.”

  Daarop kwam begin juni (twee maanden later) een zeer technisch antwoord, waarop nog meer verduidelijking werd gevraagd, onder meer omdat een verkeerde uitleg werd gegeven in verband met de actieve metabolieten van fluoxetine en atomoxetine.

  Volgens CBG en de heersende literatuur, zou fluoxetine (Prozac) afgebroken worden tot nor-fluoxetine en atomoxetine (Strattera) tot nor-atomoxetine, wat dus duidelijk twee verschillende stoffen zouden zijn.
  Net zoals het wit brood dat men eet, wordt dit brood door het organisme omgevormd tot het actieve nor-wittebrood.
  En dat gelooft ook niemand tenzij misschien het zelfverklaard onafhankelijke CBG.

  Terwijl, gelijk wie, die elementaire scheikunde kent, kan vertellen dat elke molecule waarvan twee delen aan elkaar hangen met een instabiele zuurstofbrug, die delen in enzymatisch midden meteen van elkaar gescheiden worden juist op de plaats van die instabiele zuurstofbrug.

  En bij die scheiding komt zowel bij fluoxetine als bij atomoxetine, precies dezelfde phenylpropylamine vrij, die net als gelijk welk ander amfetamine (phenylethylamine) ook op dezelfde manier als doping en als psychoticum werkzaam is.

  Maar waarom CBG, dit voor de samenleving wil verborgen houden blijft ons toch een raadsel.

  Zelfs renners kennen en gebruiken het geheim van diezelfde phenylpropylamine en weten dat ze met Strattera 80 mg minder hoeven te slikken dan met Prozac 20 mg, om nog meer legaal met amfetamine te kunnen drogeren.

  Op deze controverse kwam intussen nog geen antwoord van CBG.

  Maar wel op de laatste vraag die aan hen gesteld werd.

  6) Hoe onafhankelijk is het CBG van de industrie?

  Het CBG werkt onafhankelijk van de industrie. Zie http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/over-ons/organisatie/independence/default.htm.

  Deze URL zou moeten aantonen, dat wat hier anders over hen geschreven wordt, niet met de waarheid zou stroken.
  Maar waarom blijft deze belangenvermenging dan doorgaan?

  http://www.apothekersnieuws.nl/onderzoek-geen-aanleiding-voor-wijziging-beleid-adhd-geneesmiddelen/2992/

  Onderzoek geen aanleiding voor wijziging beleid ADHD geneesmiddelen

  19 June 2009 · Bron: CBG MEB

  Naar aanleiding van een recente publicatie in the American Journal of Psychiatry (AJP)1, concludeert het CBG dat de afweging werkzaamheid/risico van methylfenidaat bevattende producten voor de behandeling van ADHD, onveranderd positief is. Het CBG blijft, in samenwerking met de EMEA en de FDA, signalen op mogelijke veiligheidrisico’s die kunnen samenhangen met het gebruik van stimulantia bij ADHD nauwlettend vervolgen

  ..

  ..

  Eerder dit jaar (2009) heeft de CHMP, waarin het CBG vertegenwoordigd is, de veiligheid van methylfenidaat herbeoordeeld naar aanleiding van meldingen van cardiovasculaire bijwerkingen. De conclusie was dat, bij juist gebruik, de balans werkzaamheid en veiligheid van methylfenydaat voor de behandeling van ADHD positief is. Wel moeten patiënten, om mogelijke cardiovasculaire problemen te voorkomen, voor gebruik op cardiovasculair risicofactoren gescreend worden. Gedurende de behandeling dient de bloeddruk en hartfrequentie regelmatig gecontroleerd te worden 3.

  1 M.S. Gould et all, Sudden Death and Use of Stimulant Medications in Youths.; AJP in advance, 15 June, 2009

  2 Concerta, Ritalin, Equasym, Medikinet, and generics

  3 http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/referral/methylphenidate/2231509en

  Voor een goed begrip:

  CBG verdedigt de belangen van een bedrijf met ADHD-medicatie, waarvan vitale info in het belang van de gezondheid zogezegd, zou moeten verborgen gehouden worden.

  CBG verklaart ADHD-medicatie toch veilig, niettegenstaande studies aantonen, dat het verslavend is en psychotisch maakt.
  Bovendien gaat men akkoord met veel te hoge doseringen, die als ‘een goed voorschrijven’ worden bestempeld.

  CBG etaleert chemische onkunde op het vlak van de kennis van de chemicaliën die men veilige medicatie noemt.

  CBG verklaart nu opnieuw die medicatie toch veilig wanneer nu eens te meer blijkt, dat er plotse sterfgevallen mee gebeuren.
  Wat eigenlijk al lang bekend was, maar door de industrie (Stratterageheimen, ook?) verborgen wordt gehouden.

  Moet CBG hier opnieuw kwalijke berichten onder de mat vegen?

  Als een onderhorige vazal van wie ?
  Even herhalen:

  6) Hoe onafhankelijk is het CBG van de industrie?

  Het CBG werkt onafhankelijk van de industrie. Zie http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/over-ons/organisatie/independence/default.htm.

   

  En waarom wil men dan het WEL onafhankelijke geneesmiddelenbulletin van Dick Bijl de nek omdraaien?

  Bericht uit Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,23/06/2009

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us