Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Iatrogene agressie blijft een beleidsinstrument

  Posted on November 2nd, 2014 Fernand Haesbrouck 1 comment

   

  Zelfs een kritische tussenkomst als een obligaat gewaande schijnvertoning haalt het publieke forum niet.

  Vandaar toch even herhalen, wat zo ongeveer 4 jaar geleden al bij FDA bekend was, maar uiteindelijk gedoemd werd om te vergeten.
  Immers, door ermee in te stemmen, dat niemand weet (of mag weten) hoe die performante medicaties werken, blijft het volstrekt onmogelijk om uit die onbekende werking te concluderen dat ze een controleverlies over het gedrag veroorzaken, laat staan dat ze agressie zouden veroorzaken.

  Een evidentie om ‘U’ tegen te zeggen.

  DE wetenschappelijke stelling waarmee EvidenceBasedMedicine uiteindelijk al een tijdlang is afgegleden naar de huidige FIF-BasedMedicine.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Kennis, evidentie of FIF, zoek de verschillen

  Posted on April 12th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Sinds 2003 leerde de draaikolk in een stinkende beerput mij waarom gezondheid en ziekten niet meer op kennis steunen, maar uiteindelijk commercieel afgleden, eerst naar evidenties (verzameling van anekdoten) en vervolgens zelfs naar alleen maar positieve evidenties (FIF-syndroom van FIF-Based Medicine). “De bevolking hoort te weten dat geneeskunde al een tijdlang geen wetenschappelijke studie meer is, maar eerder een opeenvolging of bundeling van op ervaring gebaseerde wetenswaardigheden, een soort van collectieve anekdotes, eerder dan op wetenschappelijk bewezen feiten.” (uit NB678) Op 22 september 2010 gaf FDA groen licht om fingolimod ( Gilenya) in de handel te brengen. Op 22 december 2010 wees ik op de mogelijke gevaren van deze stof. Even later op 17 maart 2011 ook goedkeuring door Europa (EMA) Terwijl op 13 december 2011 een slachtoffer dodelijk bezweek. Nu zou MS geen immunologische oorsprong kennen maar de aandoening zou aan een defect in de hersenen te wijten zijn.

  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/129811/MS-begint-in-hersenen-niet-in-immuunsysteem.htm

  En hoe luidt de redenering? Het geneesmiddel “zou” de terugval bij MS verminderen. Door pathogene lymfocyten in het centraal zenuwstelsel te remmen die betrokken “zouden” zijn bij de beschadiging van het zenuwstelsel. De voorwaardelijke wijs van deze redenering wijst erop dat over de werking ervan niet echt veel bekend is. Maar wat is wel bekend? 81% van de ‘inactieve’ metabolieten worden uitgescheiden. Herinner hoe bij het gebruik van methylphenidaat ook bijna 100% van de ‘inactieve’ metabolieten ervan wordt uitgescheiden. Waardoor deze stof vanzelfsprekend als veilig te gebruiken wordt gepromoot. Al dekt men zich toch even in door: “Het middel kent een groot scala aan bijwerkingen. Vooral de dodelijke werking op het hart is berucht.http://nl.wikipedia.org/wiki/Fingolimod Leuk voor MS-patiënten. Herlees even hoe ‘nutteloos’ ik dit enkele jaren geleden over die stof heb ‘voorspeld’ op basis van alleen maar het ‘chemisch patroon’ van de molecule. Volksgezondheid is een stinkende beerput geworden.

  Xeplion

  Volks misschien niet direct zeer spectaculair. Maar in het psychiatrisch milieu wel immens populair:Xeplion Maar weet iemand waarom bij gebruik van dit wondermiddel alleen maar in Japan dodelijke slachtoffers te betreuren vallen? Simpel. In Japan worden de sterfgevallen aan het gebruik gelinkt en bestaat de verplichting om die meteen publiek te maken. In de westerse beschaving sterven de patiënten eraan aan niet-zorggerelateerde calamiteiten, waardoor ze statistisch ‘uitbehandeld’ zijn. Vandaar ook de opmerking van het bedrijf: “Negatieve reacties moeten alleen in Japan publiek worden gemaakt”. Elders in de wereld bestaat geen statistisch materiaal over schadelijkheid, dode patiënten zijn gewoon maar uitbehandeld. Een handige commerciële nuance. Maar hoe reageert de officiele zuil? FAGG staat voor Federaal agentschap geneesmiddelen en gezondheidsproducten. De doden met Xeplion, situatie in België (FAGG) Met half zoveel gebruikers dan in Japan, telde men bij ons maar 5 doden ( op 5000 gebruikers) in plaats van 17 doden op 10700 in Japan. Wat is nu precies het verschil tussen EvidenceBasedMedicine (EBM) en FIF_BasedMedicine (FBM) ? FAGG legt het uit. Bij EBM, is wat volgt de regel: Informatie over de gunstige werking moet worden geïnterpreteerd in de betekenis dat het geneesmiddel of het werkzame bestanddeel WEL leidt tot het waargenomen effect of WEL veilig voor gebruik is. Bij FBM, is dit de regel: Informatie over vermoedelijke bijwerkingen mag NIET worden geïnterpreteerd in de betekenis dat het geneesmiddel of het werkzame bestanddeel leidt tot het waargenomen effect of NIET veilig voor gebruik is. Een wetenschappelijke benadering van wat eerder al als niet-zorggerelateerde calamiteiten werd uitgeroepen.

  11/04/2014 – 03:50 : dit is het bericht van FAGG  De Japanse tak van Janssen Pharmaceutica, onderdeel van de Amerikaanse groep Johnson & Johnson, meldde woensdag dat 17 mensen stierven in Japan na het ontvangen van een injectie van het geneesmiddel Xeplion tegen schizofrenie, dat op de archipel beschikbaar is sinds november vorig jaar. Deze behandeling werd voorgeschreven 10.700 mensen sinds het op de markt werd gebracht in Japan op 19 november 2013. Er werden 17 sterfgevallen gemeld, onder meer door myocardinfarct, longembolie en verstikking na braken. In veel gevallen gebeurde overlijden ongeveer 40 dagen na de injectie van het geneesmiddel. In België gaat het om ongeveer 5.000 patiënten die momenteel worden behandeld met Xeplion, zegt Janssen Pharmaceutica. Met dezelfde bijwerkingen. MediPlanet vroeg een reactie aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Het Fagg liet weten dat het In België 56 meldingen van bijwerkingen (psychiatrische, neurologische en endocrinologische stoornissen, hartaandoeningen, gastro-intestinale aandoeningen, leverontstekingen, …) heeft ontvangen sinds 2012 , waarvan vijf dodelijke gevallen bij patiënten die met Xeplion werden behandeld. Er kon echter geen verband met paliperidone palmitate worden aangetoond. Het FAGG benadrukt dat “er niet altijd een verband is tussen de gemelde bijwerking en het geneesmiddel. Medische “incidenten” die na het gebruik van een geneesmiddel zijn waargenomen, zijn niet noodzakelijk gerelateerd aan of veroorzaakt door dat geneesmiddel. Informatie over vermoedelijke bijwerkingen mag niet worden geïnterpreteerd in de betekenis dat het geneesmiddel of het werkzame bestanddeel leidt tot het waargenomen effect of niet veilig voor gebruik is.   Betrouwbare conclusies over de baten en risico’s van een geneesmiddel kunnen enkel worden getrokken na uitgebreide evaluatie en wetenschappelijke beoordeling van alle beschikbare gegevens.” Xeplion is een geneesmiddel dat het werkzame bestanddeel paliperidone palmitate bevat en wordt gebruikt in de onderhoudsbehandeling van schizofrenie bij volwassenen. Xeplion wordt afgeleverd op medisch voorschrift en werd goedgekeurd via de centrale procedure. Dit betekent dat de aanvraag om een vergunning voor het in de handel brengen bij het Europees Geneesmiddelenagentschap werd ingediend en dat de toegekende vergunning overal in de Europese Unie geldig is. Op 4 maart 2011 kende de Europese Commissie de vergunning voor het in de handel brengen van Xeplion toe. In het kader van de routinegeneesmiddelenbewaking (die op alle geneesmiddelen wordt toegepast) heeft het risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het EMA in januari 2014 de gegevens i.v.m. geneesmiddelenbewaking geanalyseerd die door de firma geüpdatet waren en heeft het comité besloten dat de baten-risicobalans van geneesmiddelen die het werkzame bestanddeel paliperidone bevatten, steeds gunstig was.
   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Indestructible corruption at FDA, onuitroeibare corruptie

  Posted on October 17th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  “Vortioxetine is an inhibitor of serotonin (5-HT) reuptake and that is thought to be a mechanism of its action.”

  1. Reuptake of het herladen van energie-componenten uit de voeding, bestaat gewoon niet en de inhibitor daarvan nog veel minder.

  2. “ that is thought”, betekent dat men iets vermoedt, wat helemaal niet kan bewezen worden.

  3. De echte werking wordt verzwegen.

  4. FDA keurt gebruik van doping met een cocaïnestof goed, ZONDER te willen weten waarover het gaat.

  5. FDA hoort te weten dat men de maatschappij bedriegt door fabels wijs te maken met herlaadbare energiecomponenten van het zenuwstelsel.
  Vandaar dat het achterhouden van de echte werking, erop wijst dat deze stof nooit had mogen gebruikt worden.
  Het bedrijf is daar perfect op de hoogte van en toch worden leugens en grote sommen corruptiegeld gebruikt om schade te berokkenen aan de bevolking.

  6. FDA die niet weet waarmee men bezig is, en zich laat omkopen door bedrijven met criminele intenties, betekent een gevaar voor de gemeenschap.
  De eersten die zoiets horen te weten zijn de politiekers, die dit blijven gedogen.

  Eerdere info over die gevaarlijke stof publiceerde ik op 7 oktober 2012 en 11 april 2013 en bedenkingen bij het verstrekken van ‘medische zorg’ op 13 oktober 2012.

  Mensen, alsjeblief, dwing verantwoordelijken zorg te dragen voor het welzijn van deze maatschappij.
  Men sust een bevolking met corruptiegelden en misdadige onkunde.
  Een enkeling kan daar niet tegenop.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • ADHD-diagnose, without an immunochemical test, is invalid

  Posted on August 23rd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  ADHD-patients, who need psychotics to handle their disease, do not make antibodies against the toxic harddrugs, who correct the deficienties to cure them.

  Compare the administration of the toxic insulin on patients, not suffering on a disease as diabetes.

  A medical diagnosis for ADHD must be performed by a test, similar to the ACTH-test to control the adrenal function.

  Denying this is unworthy for a medical profession, but illustrates the corruption that reigns in heathcare to establish a society with compulsive docile citizens.

  Forbidding the truth about the reason why new generations have to be intoxicated with drugs to control their behavior.

  Is ADHD a disease? Prove it!

  So… FDA why wait to act?

  So… political autorities, why wait to act?

  So, healthcare… why are you so stupid for not taking a responsability and taking measures to preserve the health of the people.

  We live in a world plenty of stupid FDA-people, plenty of corrupt political leaders, and plenty of incompetent academically trained doctors.

  Simply because we want to control the new generations and to gain a lot of profits on selling dangerous harddrugs, resulting in a lucrative psychiatric care circuit.

  Een jaar geleden legde ik ook al een ander uit in deze Nederlandstalige nieuwsbrief.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Serotonine- of dopamine-debielen lichten de maatschappij op

  Posted on August 10th, 2013 Fernand Haesbrouck 1 comment

  8 augustus 2013

  ‘Overdreven voorschrijven is ingebakken in België’

  In België begint geleidelijk door te dringen dat overconsumptie van medicijnen duur en schadelijk is. ‘In België was een huisartsenbezoek tot voor kort onlosmakelijk verbonden met een recept voor medicijnen’, zegt huisarts Patrik Vankrunkelsven.

  ‘De Belgische artsen hebben decennia lang overdreven voorgeschreven, en nu is dat een ingebakken verwachtingspatroon’, zegt de docent huisartsengeneeskunde aan de KU Leuven en voormalig politicus in de Volkskrant.

  Voorschrijfgedrag

  In België vertrekt 83 procent van de patiënten bij de huisarts met een recept voor een geneesmiddel. In Nederland is dat 60 procent. Dat gretige voorschrijven leidt tot enorme kosten, weet Lieven Annemans, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Gent. Hij schat de mogelijke besparing op 1,3 miljard euro, 5 procent van het totale gezondheidsbudget.

  Cultuurverandering

  Er is een cultuurverandering nodig, beseft de politiek. Daarom promoot ze al enige tijd richtlijnen voor huisartsen, terwijl artsen in opleiding leren tegen het verwachtingspatroon van patiënten in te gaan. Dat laatste blijft echter lastig.

  ‘Artsen staan onder grote tijdsdruk’, zegt Vankrunkelsven. ‘Het vraagt veel meer tijd om iemand te motiveren om te sporten en gezonder te eten, dan om snel een cholesterolverlager voor te schrijven. Door tijdnood blijven we vastzitten aan die medicijnen.’

  Apothekers

  Apothekers houden de cultuur mede in stand, zegt Michiel Callens, adviserend geneesheer bij de Christelijke Mutualiteit. ‘De waarheid is dat als je met keelpijn naar de apotheker gaat, die niet zal zeggen: drink een beetje water’, zegt Callens. ‘Hij zal je een spray of keelpil verkopen, ook al is dat onnodig.’

  Oplossingen

  De Belgische artsen pleiten in de Volkskrant voor de invoering van vaste huisartsen en financiële prikkels om minder medicijnen voor te schrijven. Politici zetten echter nauwelijks vaart achter hervormingen, zeggen ze. Daarnaast vormen de belangen van farmaceutische bedrijven in België mogelijk nog een belemmerende factor.

  Bron: Volkskrant

  Michiel Callens, adviserend geneesheer bij de Christelijke Mutualiteit, wijst met een beschuldigende vinger naar de apothekers.

  Maar nu zijn het precies de adviserende geneesheren van alle ziekenfondsen, die de maatschappij laten opdraaien voor het instellen van een toxicomanie bij kinderen met als foef, dat die kinderen zouden lijden aan dopamine-en(of) serotonine-tekorten.
  Die toxicomanie met psychotica veroorzaakt daardoor dwangmatig psychotisch gedrag, agressie of zelfmoordgedrag dat daarbovenop weer moet gecorrigeerd worden met antipsychotica.

  En dat allemaal omdat die tekorten FABELS zijn en de werking van die medicatie om commerciële redenen als onbekend is uitgeroepen.
  Om zogezegd een aandoening te behandelen die men alleen vermoedt en waarvan geen enkele arts een medische diagnose kan of mag stellen.

  Als de overheden, overal ter wereld (FDA????), nu eens alles uit de handel zouden nemen waarvan niemand schijnt te weten hoe het werkt, zou ik alvast niet mijn toevlucht moeten nemen om artsen of adviserende geneesheren als debielen te bestempelen.

  Immers, wanneer een bedrijf via artsenbezoekers of reclame, deze ‘intellectuelen’ verzonnen fabels komt aansmeren en wijsmaakt dat een of ander succesproduct een onbekende werking heeft, dan moeten ze minstens uit voorzorg die stof bannen.

  Simpelweg voorschrijven, als kiekens zonder kop, is niet alleen onethisch, het is bovendien zeer onwetenschappelijk.
  Stel je even voor: een medisch bedrijf dat zichzelf wetenschappelijk waant, door als wetenschap te stellen dat men de werking niet kent.
  En als niet wetenschappelijk bestempelt, wie de werking WEL durft bekend te maken.

  Ik verwacht van Michiel Callens dat hij minstens zijn standpunt als arts over het uit de hand gelopen misbruik van partydrugs bij kinderen, publiek zal bekend maken.
  Vooral omdat hij dit misbruik mee helpt in stand houden.
  Als apotheker pik ik die domme opmerking over de eigen collega’s niet.

  De pot verwijt de ketel…

  Wat volgt komt uit Nederland.

  Ik vind de uitspraken in dit artikel erg tendentieus.Op de eerste plaats zijn het de artsen die voorschrijven en niet de apothekers en(of) cliënten.
  Als artsen omwille van de tijd geen gedragsverandering willen bespreken dan kiezen ze voor medicatie en meer inkomsten.
  Het ingebakken verwachtingspatroon is ontstaan door artsen die voor elke scheet een pil hadden en de goedgelovige cliënt hiermede tevreden stelde.
  Dat de medicatie overbodig was ontdekte de cliënt meestal nadat hij de pillen slikte.
  Zover gekomen heeft hij de medicatie niet meer genomen maar wellicht nog opgehaald wegens andere voordelen die eraan verbonden waren.Immers als een cliënt middels recepten kan bewijzen dat hij ziek is dan hebben officiële instanties dit te accepteren en de voorzieningen te geven die nodig zijn.

  De gedragsverandering zou dus gewoon bij de artsen zelf moeten plaatsvinden door een verlaging van de hebzucht.
  Artsen die overdreven en dus overbodig voorschrijven doen niemand er een plezier mee en zouden als afgestudeerden in de-weet-niet-kunde dit moeten beseffen.Als je de media leest of volgt leer je dat het niet allemaal zon en maneschijn is.

  De goede artsen niet te na gesproken zijn er ook artsen die overgewaardeerd, overbetaald en wereldvreemd zijn.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Het FIF-syndroom van FDA

  Posted on August 1st, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Dit werkje bevat de officiële literatuur van FDA betreffende Lariam en niettegenstaande uit de volledige tekst blijkt dat bekend is dat de stof een sterk psychoticum is, durft men stellen dat de voordelen (benefits) moeten afgewogen worden tegenover de nadelen.

  The benefits of Lariam therapy should be weighed against the possibility of adverse effects in patients with cardiac disease. “

  Want die nadelen blijken meestal te verwaarlozen zoals de meeste studies trouwens aantonen.
  (FIF-syndroom)?

  Ik citeer uit de tekst:

  Lariam can cause serious mental problems.

  • Some people who take Lariam have sudden serious mental problems, including:
   • severe anxiety
   • paranoia (feelings of mistrust towards others)
   • hallucinations (seeing or hearing things that are not there)
   • depression
   • feeling restless
   • unusual behavior
   • feeling confused

  In some patients these serious side effects can go on after Lariam is stopped.

  • Some people who take Lariam think about suicide (putting an end to their life). Some people who were taking Lariam committed suicide. It is not known whether Lariam was responsible for those suicides.

  Omdat de officiële tekst geen gewag maakt van het werkingsmechanisme – omdat men het werkingsmechanisme niet WIL kennen? – , kan vanzelfsprekend niemand weten dat deze problemen precies ontstaan door de performante werking van de harddrug.

  FDA neemt onverantwoorde risico’s met FOOD en DRUGS door chemische stoffen voor consumptie toe te laten waarvan het werkingsmechanisme onbekend is of onbekend moet gehouden worden.

  Het werkingsmechanisme van die stof is WEL bekend en had op deze manier op de officiële literatuur moeten verschijnen.

  Chemisch is mefloquine een psychoticum dat psychotisch maakt door neuronen dosis per dosis te verwoesten.
  Daarop reageert het zenuwstelsel met een gevarenreflex (vluchten of vechten, of …het dopingeffect, of …het antidepressieve effect).

  Die gevarenreflex doet bloedvaten dichtklappen en veroorzaakt een massieve celdeling waarbij antistoffen worden gevormd met een patroon waarmee de chemische agressor uit het lichaam kan verwijderd worden.

  Het verwoesten van neuronen zorgt voor een verminderde controle over het gedrag, wat meteen ook agressie of ander onaangepast gedrag verklaart.

  Het euforisch effect dat ontstaat door de gevarenreflex zorgt voor een gewenning, maar ook voor een derving die optreedt wanneer het toedienen wordt gestaakt.
  Gevolg: depressieve- en zelfmoordgedachten.

  Het dichtklappen van de bloedvaten zorgt voor de gekende hartproblemen, zoals die in de officiële literatuur worden vermeld.

  Chronische vasoconstrictie is meestal de oorzaak van fatale pulmonaire hypertensies en ook van het afsterven van hersencellen in die zones waar de meest fijne haarvaatjes zuurstof toevoeren om die cellen normaal in leven te houden.
  (Bemerk het citeren van geheugenproblemen in sommige teksten).

  Het vormen van antistoffen verklaart in dit geval het werkingsmechanisme van mefloquine.
  Doordat (toevallig?) het patroon waarmee het lichaam zich wapent tegen de agressor ook virale entiteiten kan elimineren, besloot EBM (EvidenceBasedMedicine) dat dit psychoticum als een antivirale stof kan gebruikt worden.
  (Zie tevens de antivirale capaciteiten van andere psychotica: Prozac, Pervitin, Tamiflu enz.)

  Terwijl een massieve en geforceerde celdeling vanzelfsprekend een keerzijde heeft, vooral wanneer die celdeling ongecontroleerde of oncontroleerbare proporties gaat aannemen.
  Iets wat men dan een carcinogenese is gaan noemen.

  Vandaar de suggestie om de benefits af te wegen tegen de nadelen.

  Begint nu stilaan duidelijk te worden waarom men die afweging lichtjes (maar niettemin hevig) stuurt, door het werkingsmechanisme te verzwijgen of onbekend te houden?

  Uit wat blijkt in de teksten over Lariam heeft FDA wel weet van het werkingsmechanisme, maar dat om commerciële redenen en heel wat lucratief lobbywerk, men verkiest om dit achter te houden voor de domme massa.

  Overheden moeten FDA verbieden chemische stoffen goed te keuren waarvan men het werkingsmechanisme als onbekend uitroept ofwel zelfs gewoon verzwijgt.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Iets of iemand moet corruptie en onkunde bij FDA intomen

  Posted on July 31st, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Dommeriken die bovendien zeer corrupt zijn.

   

  Beide geciteerd uit:

  FDA immer pal achter SSRI- en ADHD-farce van 24 juli 2013

  en

  FDA talmt met farmacologie psychotica in geneeskunde van 28 mei 2013

  Hoe DURFT men bij FDA nog het woord REUPTAKE gebruiken voor iets wat niemand kan aantonen en als een fabel werd ontmaskerd?

  Hoe DURFT FDA dit nieuwe phenylpropylamine, met een gevaarlijke metaboliet (prodrug) bij afbraak, als amfetaminedoping nog een antidepressivum noemen?

  Dommeriken die bovendien zeer corrupt zijn.

  Dit tart waarlijk alle verbeelding.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • FDA immer pal achter SSRI- en ADHD-farce

  Posted on July 24th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  FDA is een burcht waar fictie heerst.

  De fictie van herlaadbare vitale energie, voortaan beschikbaar via harddrugs in plaats van simpele voeding.

  25Jaar lang betonneerden pakken geld omwalde vestingen van een instelling die over de veiligheid van food en drugs hoort te waken.

  Uiteindelijk telde van binnenin alleen nog het grote geld.

  25Jaar lang vervulde een verzinsel de droom waarbij zieken opnieuw vermeend gezond en gezonden dan weer commercieel ziek werden gemaakt op het vingergeknip van de nieuwe leer die EvidenceBasedMedicine werd genoemd.

  Een goudmijn barstte uit alle mogelijke voegen, alleen maar door het afzweren van elementaire chemische kennis en het afwijzen van negatieve evidenties.

  Met reuptake als een toverwoord bij harddrugs veranderde water in wijn en de uitwerpselen van schijtende ezels in puur goud.

  Glitter en roes binnen de vesting verguldden de spiegeltjes aan de wand en voortaan bleef elke FDA’er er levenslang de slimste van het land.

  Uiteindelijk stonk en blonk er alles naar de rijkdommen van de corrupte waan waarin een complete medische wereld was getrapt.

  Reuptake is over.

  Mens en dier hebben geen batterijtjes die met harddrugs kunnen herladen worden.

  Bovendien toonde 25jaar lang niemand aan op welke manier scheikundige kaskrakers zoiets hadden kunnen tot stand brengen.

  Wat overblijft vandaag zijn de spiegeltjes aan de wand en het goud van schijtende ezels.
  Veel meer komt uit FDA wetenschappelijk niet meer vandaan.

  Jammer voor zo een autoriteit.
  Wat een verval.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Cocaïne, chocolade en dopamine

  Posted on July 2nd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Wat een hype.

  Methylphenidaat als ersatz bij cocaïne-gebruik, omdat het niet verslavend maar genezend zou zijn.

  Cocaïne is niet genezend en wel verslavend omdat het door het ‘onjuiste’ kanaal in omloop komt.

  Zelf nooit gedacht dat een Nationale Zorg zich zou haasten om daar ook eens op te springen.
  In plaats van even simpel na te denken.
  Nadenken hoeft niet meer, omdat methylphenidaat veilig is, met een werkingsmechanisme dat niemand mag kennen.

  De komkommertijd ontluikt en daar komen de kwakkels.

  “Laat ons nu eens aantonen hoe veilig en hoe gezond methylphenidaat wel is.”

  Zelfs al kan geen kat uitleggen wat ADHD in godsnaam met dopamine te maken heeft, toch waagt men het om te suggereren dat, net als methylphenidaat, een brok chocolade in de mond even heilzaam werkt als dit cocaïne-product.

  Al vermoedt men het alleen maar en er zal vanzelfsprekend natuurlijk nog meer onderzoek nodig zijn.
  Dat is nu al 25 jaar zo en nog steeds weet men het niet en blijft de werking van cocaïne, zowel illegaal als legaal, verplicht onbekend.

  Bovendien verricht geen enkele universiteit of wetenschappelijke instelling research om te weten hoe methylphenidaat wel werkt.
  Ik vermoed dat die onkunde commercieel loont, zelf ervarend hoe financieel schadelijk het is om die werking wel te willen kennen en vooral… proberen te verspreiden.

  Maar het oplaten van commerciële ballonnetjes, houdt alvast de aandacht ver weg van wat uiteindelijk toch moet bekend zijn.
  Vooral bij zij, die pronken met een waan van kennis en kunde.

  Hoe dikwijls zal dit nog herhaald moeten worden?

  “ Het is net als in de maatschappij: de complexiteit neemt toe als individuen en instituten vergeten hoe ze generalist moeten zijn. Iedereen wordt specialist met toenemend beperktere capaciteiten.”

  Men denkt niet meer logisch na.

  Water bevat niets waar iemand met een goede smaak kan naar verlangen.
  Men wordt geconditioneerd, als Pavlov-honden, bij het innemen van zowel chocolade als methylphenidaat.
  Simpelweg omdat ze beiden lekker zijn.

  Ik wacht op publicaties over druipende dopamine in de ogen, wanneer ze een sexy vrouw te zien krijgen.

  Door de Pavlov-reflex zet het lichaam een homeostase in gang die de energie beschikbaar gaat maken voor de inspanning naar nog meer van dat goeds (of moois).

  Neurotransmitters (dopamine, serotonine, noradrenaline, tyramine en anderen) zijn de batterijtjes met energie die we nodig hebben om allerlei acties (gedragingen) te ondernemen, die we ofwel aangeleerd ofwel afgeleerd zijn.

  Wanneer zullen die would-be geleerden nu eens starten bij het meest elementaire?

  Als men waarlijk al zoveel weet of kent, waarom verhindert men dan de bekendmaking van de werking van gevaarlijke drugs die men hardnekkig wil promoten met fabeltjes over onder meer kwijlende ogen?
  En waarom aanvaardt FDA de gigantische onzin over de farmacologie van methylphenidaat op de bijsluiter van Novartis?

  Alleen maar … onkunde?
  Zonder rinkelende bijgedachten en oogjes die glinsteren bij dokkende dopamine.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Ben ik schizo, eet ik pizzo, ben ik schiza, eet ik pizza (2)

  Posted on June 5th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Schizofrenie bestaat dus toch nog.
  Alleen grappig dat een universele consensus over de inhoud ontbreekt.

  Maar ik onderneem een poging.
  Als ik psychisch gestoord ben, uit ik mij verbaal niet correct in dagdagelijkse situaties, bijvoorbeeld bij het zien en bij het tot mij nemen van voedsel.

  Als een beroepsgevormde academische autoriteit die stoornis gaat benoemen, gebeurt zoiets professioneel vaardig, kort en bondig, waarbij aangegeven wordt dat schizo schizofreen betekent en schiza, bijgevolg niet schizofreen.
  Immers, zij die psychisch in orde zijn, kennen een pizza als een pizza.

  Voor een absolute zekerheid en met het inlevingsvermogen eigen aan professionele hulpverleners, onderneemt de academicus(a), niettemin een trucje waarbij de zieke, (het woordje ‘schiza’, voor gezond, horend in het eigenste jargon- en dus niet ‘schizo’), … onopvallend in het oog wordt gehouden om te zien of meteen daar een lampje van herkenning gaat branden.
  Je weet maar nooit.
  Want misschien loopt toch wel eentje rond met wel een inzicht in het eigen ziektebeeld en die niet meteen door de mand wil vallen.

  Gelukkig bestaan er nog standaarden in dit vak.
  Zelfs nadat intussen nieuwe wanen groeiden die steunen op FIF en op evidentie.

  Al een kwarteeuw lang is geneeskunde omgedoopt tot Evidence Based Medicine (EBM).

  Waarbij kennis plaats heeft gemaakt voor evidentie.

  Het is soepeler omgaan met evidenties dan met kennis.
  Bewijs daarvan zijn valse resultaten van onderzoeken en de schandalen daarrond aan universiteiten.

  http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/07/hoogleraar-tilburg-university-op-non-actief-gesteld-om-vervalst-onderzoek/

  http://eoswetenschap.eu/artikel/fraude-bij-een-op-de-twaalf-medische-wetenschappers

  http://www.dub.uu.nl/artikel/achtergrond/wetenschap-niet-zelfreinigend.html

  http://mecvswetenschap.wordpress.com/2012/03/14/psychologen-vervalsen-research-gegevens/

  http://universonline.nl/2012/06/27/fraudeurs-op-een-rijtje/

  Bovendien wordt de nieuwe waan gevoed door het negeren van ernstige calamiteiten als gevolg van toxicomanieën met bewustzijnsveranderende middelen.
  Waarbij het FIF-syndroom tot stand kwam.

  Wat in feite ook neerkomt op het vervalsen van evidenties.

  Zie daarover nieuwsbrieven 513 en 672.

  De bevolking hoort te weten dat geneeskunde al een tijdlang geen wetenschappelijke studie meer is, maar eerder een opeenvolging of bundeling van op ervaring gebaseerde wetenswaardigheden, een soort van collectieve anekdotes, eerder dan op wetenschappelijk bewezen feiten.

  Neem nu het publiceren van de nieuwe DSM-V standaard.
  Een schoolvoorbeeld van hoe men de aandacht afleidt van het echte probleem.

  Heel wat nieuwe aandoeningen komen erbij, maar het allervoornaamste wat publiek, artsen en vooral de industrie zouden willen horen, is de manier waarop die afwijkingen ontstaan.

  Geen woord meer over serotonine, dopamine, tyramine, noradrenaline of wat dan ook, zowel in de buik als in de hersenen, kan verkeerd lopen.

  Toch hemeltergend dat farmaceutische bedrijven een nieuwe aandoening zouden willen behandelen en dat de bedenkers van die aandoening verzuimen om aan te geven waarmee scheikundigen het onderzoek naar nieuwe middelen moeten starten.

  Dit kan alleen maar slecht aflopen.

  We mochten het met zijn allen mee beleven bij de oude geestesziekten.

  Serotonine- of dopamine-defecten vermoedde (‘presume’) men alleen maar bij depressies of ADHD.

  En wat gebeurde?

  Bedrijven bedachten pompjes voor erbij en harddrugs voor de recyclage ervan, zonder zelfs te weten of er pompjes bestaan en nog minder hoe die harddrugs een en ander konden recycleren.

  Op de bijsluiter kwam ‘werking onbekend’ te staan.

  Evenwel een(1) zekerheid overheerste: de onbekende werking bracht ‘selectief’ een genezing tot stand.

  In het geval van Prozac althans.

  Enkele jaren later slaagde precies identiek dezelfde metaboliet uit Prozac, maar dan als een metaboliet in Strattera, erin om net zo goed even ‘selectief’ onbekend te werken bij stoornissen aan een noradrenaline-systeem, en dan nog bij patiënten die zouden lijden aan iets met dopamine.

  Of hoe ver men selectief therapeutisch kan ingrijpen in een materie die medisch als onbekend prijkt in de voornaamste academische handboeken.

  Vandaag is niets meer onbekend en vermoedt men ook niets meer.

  Vandaag zwijgt men erover.

  Zelfs Lilly (het bedrijf van Prozac en Strattera) en ook FDA hullen zich in een oorverdovende stilte.
  Ik verwachtte minstens dat men daar mijn ‘onzin’ over stoffetjes en hun werking had kunnen weerleggen.

  Niets daarvan.

  Het zal voortaan van de mooie couleuren moeten komen van dure hersensscans.
  Terwijl eigenlijk nog geen kat beseft dat de energie, waarop het volledige zenuwstelsel draait, voor het grootste deel in de buik moet gezocht worden.
  Psychiatrie is geen hersenspecialisatie, maar een platte (of een dikke) buikwetenschap.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us