Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Psychiatrie in de greep van de commercie.

  Posted on March 16th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

   Helemaal niet erg, zo luidt de redenering, zij die geen geld krijgen van de industrie zijn sukkels en sukkels schaden de medische kwaliteit.

  Maar hoe noemt men dan de genieën, die artsen pushen om bij kinderen een toxicomanie in te stellen en te onderhouden en dat op basis van een neurobiologische diagnose die niemand kan stellen, van een ziekte die bovendien zelfs helemaal onbestaande is?

  Nuttig om hier de man die zoiets verkondigt te situeren.

  Die kreeg op 21 januari 2011 van mij al een ‘eervolle’ vermelding als expert.

  Prof.dr. Henk Jan Out wordt hoogleraar farmaceutische geneeskunde aan het UMC St Radboud.

  Ik citeer uit 21/01/2011:
  Wat een kans om een nieuwe generatie te onderwijzen in echte kennis, in plaats van SSRI’s SSRI’s te blijven noemen, terwijl ze helemaal niets met serotonine of een reuptake te maken hebben, maar doodgewoon alleen maar drogeren net als andere amfetaminestimulantia.
  Maar de medische wetenschappelijke literatuur zodanig laten sponsoren dat een commercieel cordon kan groeien tegen alles wat in de weg kan staan van een gevaarlijke waarheid, het intoxiceren en het nog zieker maken.

  Zou de man op de hoogte zijn van een nakende Alzheimer-epidemie en ook weten op welke manier die is tot stand gekomen?

  Of is het nu net dat gesponsord onderzoek, die ervoor zorgt dat farmaceutische stoffen formidabel goed zullen werken bij preventie of behandeling van dementies, die per slot van rekening konden ontstaan, precies omdat gesponsord onderzoek ervoor zorgde dat de dementie tot stand kon komen, door een opgelegde veilige waan over psychotica die zenuwstelsels verwoesten?

  Zou de man ook weten dat het plotse doodvallen door intens psychotica-gebruik, geen aangeboren hartziekte is, maar een pulmonaire hypertensie?

  Eigenlijk kan die man het niet weten, want gesponsorde technieken zorgden ervoor dat de conclusies van het wereldcongres van cardiologen in 2003 in Venetië, nooit tot in de medische literatuur zijn geraakt.

  In die conclusies stond immers, dat een van de grootste oorzaken van de vele fatale pulmonaire hypertensies in die tijd, veroorzaakt werd door het hoge methylphenidaatgebruik.

  Methylphenidaat staat voor Rilatine en Concerta.

  Hier is een operette gaande en het vuile, smerige gesjoemel gebeurt achter de coulissen.

  Een professor doctor hoogleraar farmaceutische geneeskunde aan een universiteit, waarvan de loopbaan afhangt, door te onderwijzen wat de farmaceutische industrie hem als fabeltjes voorhoudt.

  Plat op de buik gaan en basiskennis afzweren voor geld, aanzien en macht.

  Schandalig om zoiets dan nog, ten onrechte afgeschilderd, te gaan noemen.
  Walgelijk dat universiteiten daaraan medewerking verlenen.

  Einde citaat.

  Maar wat blijkt?

  Beste Fernand,De heer Out is weliswaar hoogleraar in Nijmegen, maar geen gewoon hoogleraar, dus niet op grond van een normale sollicitatieprocedure aangesteld en betaald door de universiteit.Hij is bijzonder hoogleraar, betaald en benoemd door de Saal van Zwanenbergstichting.

  En wie was Saal van Zwanenberg?

  De oprichter van Organon.

  De stichting zal dus ook wel door Organon (tegenwoordig MSD) worden gefinancierd.

   

  Wat een zwendel allemaal.

  Alleen de allerbesten worden door de bedrijven opgezocht en (financieel) ondersteund.
  Zoals de heer Out wil laten geloven.

  Wat volgt is een staaltje van wat de ‘besten’ in samenwerking met een gulle financiële steun van een farmakleutisch bedrijf in staat zijn.

  Sukkels overkomt zoiets niet, zelfs al zijn ze niet wetenschappelijk zo bevoegd om de werking van een en ander toch uit te leggen, waar de wetenschap voorhoudt dat de werking (commercieel) onbekend moet blijven.

  Een farmaceutisch bedrijf slijt een psychoticum (Efexor), dat met een menopauze-indicatie op plaats 10 voorkomt en als antidepressivum op plaats 9 voorkomt in de top-10-lijst van stoffen, die het meest agressie veroorzaken.

  Naast agressie zijn bij het gebruik van die stof ook bijwerkingen gemeld als opvliegers en blozen.
  Vanzelfsprekend worden die bijwerkingen door Lareb (Nederlands instituut die gemelde bijwerkingen van medicatie hoort te publiceren) bijgehouden en gepubliceerd op de website ervan.

  In april 2011 promoveert een dame aan de universiteit van Utrecht met sponsoring van het bedrijf van Efexor, met de stelling waarbij een ondersteunende chemotherapie bij borstkanker, het gebruik van Efexor nu juist opvliegers en blozen zou kunnen tegengaan.

  Lareb is schijnbaar op de hoogte van die gesponsorde promotie en laat de eerder gemelde bijwerkingen omwille van die tegenstrijdigheid door Efexor van hun website verdwijnen.

  Maar door wat de vorige twee verwijzingen aantoonden, raakte tevens de redacteur van het farmaceutisch weekblad gealarmeerd en verlangde van de gesponsorde genieën, die immers geen sukkels zijn omwille van de bik-farma-sponsoring, een farmacologische uitleg van de stelling waarmee aan de universiteit de graad van doctor werd behaald.

  En je raadt het nooit!!!

  Met de steun van de commercie kan iemand die anders een sukkel zou zijn geweest, door helemaal niets te weten, aan de universiteit van Utrecht tot DOCTOR PROMOVEREN, door evenmin iets te weten.
  De farmacologie waarop de doctoraats-scriptie van Annelies steunde, blijkt doodgewoon ONBEKEND te zijn.

  Of hoe een sukkel tot een genie kan uitgroeien op basis van die ene en dezelfde ONKUNDE, met alleen maar de financiële of commerciële trigger.

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Marc Moens colludeert crimineel.

  Posted on December 2nd, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Het merk is van belang, en als dit aan apothekers wordt overgelaten bij kankerpatiënten, gaan er doden vallen. (De Standaard , 2 dec 2011)

  Met het merk bedoelt de arts (voorzitter van het artsensyndicaat van specialisten), dat de vakkennis van de arts over medicatie uiteindelijk bij het farmaceutisch bedrijf ligt.

  En omdat niet alleen het aanzien, maar vooral het gepamper door healthcare daar van afhangt, valt te vrezen dat een en ander zou kunnen opdrogen.

  De laatste tijd immers begint stilaan duidelijk te worden op welke manier artsen zogezegd ‘kennis’ hebben over medicatie waarmee ondermeer voortaan ook een chemotherapie tegen borstkanker zou moeten behandeld worden.

  Een doctoraatsverhandeling, ook gesponsord door het bedrijf dat het psychoticum venlafaxine (Efexor) op de markt heeft, zet artsen aan om voortaan dit amfetamineproduct te gebruiken supplementair aan de kankertherapie.

  En waarop steunt die reclamestunt?

  Heel simpel, op de onkunde van het medisch establishment over de werking van de doping, die men als geneesmiddel heeft gekwalificeerd.

  Kennis hoeft al helemaal niet meer, het merk is daarbij van belang.

  Als het merk bepaalt dat je door een borstkankerpatiënt te drogeren met amfetaminedoping een leven kunt redden, dan zal niemand verrast opkijken als die patiënt uiteindelijk sterft door een pulmonaire hypertensie of door zelfmoord.

  De kanker zal de officiële doodsoorzaak zijn, en zowel arts als het merk zullen al fluitend vrijuit gaan.

  Immers van al de sterfgevallen op vandaag door het gebruik van psychotica bij alle uitgevonden aandoeningen worden niet eens statistieken bijgehouden.

  Houdt men statistieken bij van de aangeboren hartziekten tijdens de examens aan hogescholen en universiteiten, van voetballertjes of renners die plots doodvallen, dokter Marc Moens?

  Van de zelfmoorden die gebeuren wanneer iatrogeen depressies worden opgedrongen?

  Kan de dokter voor de blote vuist vertellen hoe bijvoorbeeld de merkpsychotica werken, die hij gebruikt?
  Ik zal heel geboeid luisteren naar die wetenschappelijke uitleg.

  Al vrees ik dat  het merk dit aan de dokter niet zal willen wijsmaken.

  Artsen zijn beter af en presteren commercieel beter wanneer ze die details niet kennen.
  En hoe zouden apothekers die wel kennen, wanneer de slimme doktoren ze eens niet (mogen) weten?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Gezonde opvliegers en perverse medische onkunde.

  Posted on November 26th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Opvliegers zijn lastig, maar SSRI’s zijn schadelijk.

  Maar wie denkt dat overheden de bevolking zouden beschermen tegen een winstgevende medische behandeldrang, is eraan voor de moeite.
  Mooie woorden, dat wel, maar als het op daden aankomt, dan kiest men voor het corruptiegeld.

  Dit gaat uit van de overheid, maar waag het eens om, als burger, een van de hoofdthema’s van dit subsidieprogramma van de EU,  zelf proberen uit te voeren.
  Berisping en verachting vallen je te beurt.

  Onlangs kon zowel healthcare als overheid door de eigen hubris toch betrapt worden op de kwade trouw, waarmee men de bevolking om puur geldgewin gemakkelijk comfort, via doping, gaat aansmeren, waardoor de bijwerkingen garant staan voor nieuwe ziekten en de daarbij horende lucratieve behandelingen.

  Tot grote publieke tevredenheid kan met amfetamine-en(of) cocaïnedoping elk welvaartskwaaltje even wijken, wat meteen ook de onvermijdelijke klantenbinding tot stand brengt.

  Opvliegers bij gezonden zijn al eeuwen bekend, maar sinds die voortaan ook als gevolg van een chemotherapeutische behandeling tegen borstkanker ontstaan, is de stap naar opvliegers als een te behandelen ziekte snel gemaakt.
  Vandaar: psychotica (Efexor, clonidine) voorschrijven om het circus op gang te houden.

  Terwijl het evengoed anders zou kunnen.

  Als er al zo veel bekend is en de meest simpele middelen uitkomst bieden, zou alleen met het oog op de zin of het nut van wetenschappelijk onderzoek hieraan geen cent moeten worden besteed.

  Een industrie van academische doctoraten draait op de onkunde van omhooggevallen vakidioten, die alleen door het eigen jargon van evidenties overeind blijven, maar blunderen wanneer simpele kennis vereist wordt.

  Wanneer komt de dag dat aan universiteiten eindelijk opnieuw kennis zal aangeleerd worden?
  De leerboeken om dit mogelijk te maken bestaan alvast.

  Alleen had Guyton (nog) niet chemisch uitgelegd hoe de ‘fatigue’ de cellen precies doet afsterven.

  Meestal leg ik dit uit op de lezingen die ik geef en staat ook uitgelegd in mijn eerste boek.
  Wat om begrijpelijke redenen dan ook als niet-wetenschappelijk wordt afgedaan.
  De medische wetenschap is vanzelfsprekend meer gediend met: ‘werking onbekend’, omdat de leuke evidentie van een toxicomanie, veel meer dan kennis, enorm loont.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Kleine toelichting bij iatrogene zelfmoorden.

  Posted on November 19th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Ter info : uit mijn antwoord aan iemand die vraagt: Lijkt het je een aanvaardbare combinatie of zou dit slikken ( hetgeen ik uiteraard niet van plan ben) ernstige gevolgen hebben? Mij gaat het vooral om het feit dat er 2 antidepressiva lijken te worden gecombineerd.”

   

  Van: Jan Vanhaelen [mailto:jan.vanhaelen@skynet.be]
  Verzonden: zaterdag 19 november 2011 12:06
  Aan: x

  Onderwerp: RE: kleine toelichting

  Paroxetine (oa Seroxat), SSRI : “ …dat sinds 1991 internationaal op de markt is. Sinds de introductie op de internationale markt hebben ongeveer twintig miljoenmensen het middel gebruikt.Het middel werd in 2005 in verband gebracht met een toename van het aantal zelfmoordpogingen door volwassenen. Uit een onderzoek onder meer dan 1500patiënten bleken 7zelfmoordpogingen plaats te vinden bij personen die paroxetine gebruikten. In de controlegroep, die een placebo toegediend kreeg, vond slechts één suïcidepoging plaats. Ook bleek het middel te leiden tot meer suïcidale gedachten”(Wikipedia)

  Je mag dus stellen: op 20 jaar 80.000 (tachtigduizend) zelfmoordpogingenméér dan wanneer dit middel niet op de markt zou geweest zijn.

  En er wordt op Wikipedia niet vermeld hoeveel “gelukte” zelfmoordpogingen, dus doden, er waren. gemiddeld met SSRI’s mag men rekenen op 1 “gelukte” zelfmoord op 5 pogingen. Dus mag je voor Paroxetine alleen al tot nu toe officieel minstens16.000 doden tellen. Dat zijn de officieel via studies op een doelgroepje aangetoonde cijfers, maar iedereen weet dat de reële cijfers 3 tot 4 keer zo hoog liggen. En dat is dus ong. 60.000 dodente vééldan wanneer dat middel niet zou bestaan hebben. En dit is maar één van de hele gamma ssri’s en maar een fractie van alle middelen die zelfmoord (en andere vernietigende werking) veroorzaken.

  Een aantal vroegere studies gaven zelfs nog veel ergere resultaten (studies 1997): bv. mét Serzone (ssri) 9 zelfmoorden tegenover 0 zonder en 12 pogingen tegenover 1 zonder ( op 3496 proefpersonen). Met het meer gekende Effexor (ssri) 7 zelfmoorden mét tegenover 1 zonder en 36 pogingen mét tegenover 2 zonder (op 3082 proefpersonen)… (artikel in Deviant juni 1998 Nr.17) Om een goed idee te hebben van wat er zoal gebeurt, zou je het hele artikel aandachtig moeten lezen en bestuderen, maar de conclusie is duidelijk: criminele activiteiten van de farma voor geldgewin.

  In België kom ik, zoals je weet, op basis van statistieken en getuigenissen en ingevolge wat ik las en vernam, tot meer dan 50.000 onnodige doden door toedoen van het bestaan van psychiatrie en van psychofarmaca in de jongste 50 jaar, maar ook hier mag je 3 tot 4 keer zoveel tellen, dus tot 200.000. Op het miljard mensen in onze ‘Westerse beschaving’ betekent dat dus ( x 100) ongeveer minstens 20.000.000 (20 miljoen) op 50 jaar! (natuurlijk een “peulschil” in vgl tot het aantal doden door oorlogen in de tweede wereldoorlog op één tiende van die tijd + geografisch en naar leeftijd en sociale klasse vrij gelijkmatig verspreid over die 50 jaar en precies daardoor “aanvaardbaar” voor de overheden en de media).

  Van Mirtazapine (Remeron, tetracyclisch AD) heb ik niet gaan opzoeken, maar het toedienen van 2 AD’s van gelijk welke soort tegelijkertijd is dus nooit professioneel te verantwoorden, maar (bijna?) iedereen doet het toch maar (soms zelfs combinaties met 1 tot 3 ad’s + 1 tot 3 neuroleptica + 1 tot 3 slaapmiddelen + 1 tot 3 kalmeermiddelen en dan nog andere niet-psycho farmaceutische middelen).

  Ik heb in de voorbije 20 jaar heel de pers en de media en alle verantwoordelijken gewezen op al die toestanden en op de totale onwetenschappelijke en daardoor dus criminele manier (met onschatbaarveel duizenden onnodige doden ieder jaar) van doen van héél de sector van de psychiatrische en van de (psycho)farmaceutische industrie, maar (op enkele uitzonderingen van journalisten en kleine vissen onder de parlementariërs, die al snel wisten dat ze er ook niet tegenop konden) wordt de waarheid over al die dingen gewoon stilgehouden enkel en alleen omwille van het vele geld dat ze eraan verdienen.

  In het Nederlandse taalgebied zijn ENKEL en VOORAL Fernand Haesbrouck en Frank Van Meerendonk en enkele van hun vrienden wetenschappers en professoren bekwaam om over deze toestanden te spreken of te publiceren.

  Al de rest is ofwel corrupt ofwel onbekwaam, onwetend (of opzettelijk blind).

  Ze zijn echter wel zeer bekwaam in het bedriegen en zelfs doden van mensen en in het geld verdienen, wat nu eenmaal het belangrijkste lijkt in onze maatschappij.

  Groetjes,

  Jan

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Dit draag ik, nederig, op aan de orde der apothekers.

  Posted on October 27th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  De orde der apothekers, die mij berispt en veracht… om wat volgt!
  Tekst is integraal overgenomen.

  Beste heer Fernand Haesbrouck,

  Artikelen zoals het uwe ( ook o.a. in Primo) in mensentaal geschreven, bereiken eindelijk het publiek.

  Meer dan 25 jaren geleden schreef en hoopte ik reeds dat andere mensen zouden opstaan.

  In nabeschouwingen van een eigen geschreven verwerkingsproces stelde ik als raad:

  “Laat je zeer goed begeleiden.”
  “Kies de nog zeldzaam rondlopende menselijk-technisch bekwame psychiaters. Blijf zoeken.”
  Geschreven: februari 1986-afgewerkt oktober 1986

  Maar wie ben(was) ik?

  Wie luisterde?

  Wat zou het mij dus nu nog kunnen schelen als anderen zich kapot pillenvreten?
  Maar zo werkt het niet.

  Het antwoord ligt in het ” bewust maken”, de boodschap laten doordringen en in het bekommerd zijn om de psychische gezondheid van onze medemensen.

  Want weet u: mensen willen het niet weten en zien.

  Nochtans eens de pillenlocomotief gestart is, valt hij moeilijk te stoppen.

  Dat deze mensen er na een tijd nooit meer uitraken, staat zo vast als een boom.

  Waar haal ik” simpele vrouwe” mijn wijsheid?

  -vader, gestorven meer dan 25 jaren geleden, heeft zelf voor zijn dood gekozen.

  -hij is meer dan dertien keren opgenomen geweest om aan het einde van de rit vast te stellen dat hij wel genoeg met zich had laten sollen.

  U begrijpt dat door het feit dat ik vanaf “mijn kind zijn” de pillendozen op de kast zag staan; ik een psychische allergie ontwikkeld heb voor al wat “pil” is.

  Dat is in wezen mijn geluk geweest: ik ben er vanaf gebleven.

  Er aan komen, was nochtans niet moeilijk.

  Ik ben bij veel dokters weggebleven; zoals ik in 1986 reeds wist: blijf zoeken.

  Serlain, efexor, prozac en trazonal zijn mij aangeboden geweest.

  Als 20-jarige afgestudeerde onderwijzeres werd ik er tijdens mijn loopbaan reeds mee geconfronteerd.

  Regelmatig had ik gesprekken over de kinderen met (toen)PMS-begeleiders.

  Toen één ervan opmerkte dat een bepaalde leerling “pillen” kreeg, viel ik zowat van mijn stoel. Ik was geschokt.

  Ik had immers heel mijn leven gezien wat pillen met een mens konden doen.

  Mijn spontane reactie was dat het kind geen pillen mocht krijgen. Ik heb toen een kleine rel veroorzaakt: Waar ik mij mee te moeien had? Wat ik daarvan kon weten?

  Ja, wat kon ik “snotneus en kleine garnaal in hun ogen” daar van weten? Ze moesten eens weten: die dossierkennende ego-trippers.

  Laat ze ZELF maar eens met hun pillen experimenteren, laat ze ZELF maar eens in een “gesticht” gaan zitten, laat ze ZELF maar eens kind of man of vrouw of ouder zijn van…., duw ze er eens ZELF in ….

  Heel mijn onderwijsloopbaan is in die aard geweest: de ander(e) wist het altijd beter; het was vechten tegen de stroom in.

  Dat ging van weet hebben van kindermishandeling, misbruik…en tandenknarsend en als éénling iets proberen te doen, opboksend tegen directies, ouders, PMS…

  Weet u, heer Haesbrouck, er lopen op deze aardkloot nog veel mensen naast hun schoenen. Ik schop hen dikwijls onbewust een geweten. U begrijpt dat ik op deze manier niet veel vrienden maak.

  Mijn pa mag niet voor niets pillen hebben gevreten en het water als een bevrijdende schoot hebben gezien.

  En jazeker; ook ik heb moeten vechten tegen droefheid en melancholie en weemoed.

  Soms overvalt het mij nog….omdat ik weet heb van familieleden die slikken…omdat ik ondervind hoe ze veranderen…in die mate dat ik afstand houd en mij onmachtig voel hen te helpen, omdat ik bang ben voor hun agressieve uitvallen…(cfr. apotheker Fernand Haesbrouck, u dus, die waarschuwt voor de effecten van Efexor) waarvan ze zeggen dat ze er niets kunnen aan doen!

  ….omdat ik weet heb van rilatine-slikkende kinderen en mij er reeds lang geleden bewust van ben: er zullen nog meer psychisch zieke mensen komen, men maakt mensen zo. Wie is er dus zot? Zij toch die de mensen zot maken?

  …omdat ik “deernis” heb met onschuldige rilatine-slikkende kinderen. Ik hield tijdens mijn onderwijsloopbaan van hen als druk doende, aandachtzoekende, gekkebekkende jochies en was er mij pijnlijk van bewust dat hetzelfde kind ‘s namiddags veranderd was in een voor zich uitstarende zombie.

  Anderzijds toch een lichtpuntje van bewuste jonge mensen die kiezen voor: no alcohol, no drugs, no pil, good doctors!
  Aan mijn lijstje toe te voegen: goede apothekers!

  Vandaar: ik wens u nog veel succes en respecteer zeer uw bekommernis om deze meer dan diepzittende onkruidwortel bloot te leggen.

  Nogmaals: mijn respect en hoedje af…

  Mag ik u vragen mijn identiteit te beschermen. Ik dank u.
  27 oktober 2011

  nabestaande
  geschreven in naam van mijn vader-zaliger

  slacht-offer op het altaar van de pillen


  NB. Heer Haesbrouck, valt het u ook op hoe mensen die het deksel op hun neus gekregen hebben, wrang en vrank uit de hoek kunnen komen? Ten minste..als de kracht er nog is. We hebben geen keuze; de mentaliteitsverandering moet er bijna ingepompt worden. Ten slotte heeft de consument het laatste woord, de vrijheid van keuze en hopelijk ….de WIL.

  Een verwittigde vrouw (man) …is er twee waard. Toch? Men kan niet zeggen….ik heb het niet geweten!
  Wie zijn gat verbrandt, moet dan maar op de blaren zitten.


   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Efexor (venlafaxine), begrijpe wie kan.

  Posted on October 26th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  In januari 2011 raakte bekend dat Efexor, die wordt aangewend als een niet-hormonale therapie bij menopauze, als desvenlafaxine (een metaboliet van venlafaxine) op nummer 10 gerangschikt staat in de top tien van geneesmiddelen die het meest agressie veroorzaken (met 7,9 keer meer agressie).
  Venlafaxine (Efexor) zelf, als SSRI, bekleedt plaats negen, met 8,3 keer meer agressie dan bij gewone geneesmiddelen.

  Op 28 januari 2011 maakte Lareb bekend dat gebruik van Efexor opvliegers zou veroorzaken en ook doet blozen. Het mechanisme daarover legt het document van Lareb uit.
  Dus nu net het tegenovergestelde van het off-label gebruik bij menopauze, van een stof, die chemisch eigenlijk een amfetamine, en bijgevolg, een psychoticum is, maar officieel de serotonine-huishouding op peil zou moeten houden.
  Psychotica zijn stoffen, die psychotisch maken, omdat het gebruik ervan het zenuwstelsel onklaar maakt, door neuronen te verwoesten.

  Op 16 maart 2011 promoveert een dame aan de universiteit van Utrecht met een gesponsorde dissertatie, die Efexor aanprijst als adjuvans in de chemotherapeutische behandeling van borstkanker.
  Het Amerikaans bedrijf (Pfizer) wil duidelijk in Europa verder gaan op het elan in de VS, door het off-label gebruik bij een sympathieke aandoening zodanig aan te prijzen, waardoor niemand gaat vermoeden, dat men eigenlijk drogeert, en dat als gevolg, het gevoel van welbehagen daarbij, de vervelende opvliegers en het blozen wel naar de achtergrond zal verdringen.

  Op 11 april 2011 wordt gewaarschuwd dat methylphenydaat kankerverwekkend zou zijn.

  Meer pech evenwel, want op 14 april 2011 verschijnt een studie die aantoont dat SSRI’s (de psychotica, waaronder ook Efexor, die droefheid behandelen, en die als serotonine reuptake inhibitors worden voorgesteld), ook kanker zouden veroorzaken, meer bepaald borst-en ovariumkanker.

  Hier waart zowaar een parfum van grote tegenstrijdigheid.
  Zou het echt kloppen, dat niemand weet hoe psychotica werken?

  Rilatine als een cocaïne en Efexor als een amfetamine.

  Kankerverwekkend dan nog?
  Terwijl op 16/03/2011 zelfs werd aangetoond dat venlafaxine ‘genezend’ zou zijn.
  Een puzzelstukje?

  Ook in diezelfde  april 2011 wil ‘een overheid’ de auteur kennen van het gedichtje (“Zonder sokken”) op een van mijn websites.
  Waarop ik niet kon ingaan.

  Twee weken later komt dan een klacht tegen mij van ‘ook een overheid’, met als bijzonderheid: “Er kunnen u – op heden – geen aanvullende inlichtingen over de reden of oorzaak van dit onderzoek verstrekt worden.”.

  Weer een puzzelstukje!

  Toen later dit jaar, iemand bij Lareb een opmerking maakte over het mechanisme dat men beschreef om te verklaren hoe volgens de fabeltjestheorie van de SSRI’s en de bijhorende verzonnen reuptakepomp, venlafaxine als bijwerking opvliegers en het hormonale blozen zou veroorzaken, en die opmerking in verband bracht met de gesponsorde dissertatie, die net het tegendeel wou bewijzen, toen verdween plots de Lareb-melding met de ‘gemelde bijwerkingen’ over Efexor.

  Een ‘objectieve’ reclame-actie van het bedrijf weegt bij Lareb schijnbaar zwaarder dan wat gebruikers, subjectief dan, kunnen melden.

  Eigenlijk tonen al die tegenstrijdigheden alleen maar een grote waarheid aan.
  En die waarheid wordt gepromoot door de medische wetenschap, die we daarvoor met zijn allen heel dankbaar moeten zijn.

  Het werkingsmechanisme van venlafaxine, als amfetamine en als psychoticum is terecht helemaal onbekend.

  Maar rest daarbij dan de vraag.

  Als venlafaxine geen reuptake bijeen tovert van serotonine, waarom verkoopt men dit dan bij droefenis, koude tenen, menopauze, opvliegers, blozen, PDS, borstkanker en zelfs bij angsten?
  En hoe kan men, zonder te weten hoe dit werkt, ervan uitgaan dat het geen borstkanker of ovariumkanker kan veroorzaken, geen opvliegers en niet doet blozen, of laat doodvallen aan pulmonale hypertensies, geen psychotisch gedrag tot  stand kan brengen en eventueel later zelfs helemaal geen iatrogene dementie?

  Quid met agressie?
  Een evidentie, die – terwille van dit verhaal – er helemaal geen is, zeker?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Autoriteit.

  Posted on October 23rd, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Om met autoriteit over geneesmiddelen te kunnen spreken, studeer je het best voor arts, kiest voor een bepaalde gespecialiseerde richting, waarmee je een bevoegde beroepsgevormde intellectueel wordt, die vervolgens autoriteit verwerft door een gesponsorde doctoraatsverhandeling te (‘laten’?) meeschrijven door het bedrijf dat doping wil slijten tijdens een behandeling tegen borstkanker en laat je brainwashen door objectief lijkende cijfers over evidentie, maar stel je nooit vragen over wat voor kennis dan ook, aangaande farmacologie, want die kennis is al bij voorbaat als onbekend uitgeroepen.

  Vanaf dit moment zijn de dogma’s die je spreekt onfeilbaar.
  Vanaf dit moment past zelfs Lareb de reeds bekende en gemelde bijwerkingen, met dito ‘wetenschappelijke’ verklaringen aan, aan de nieuwe wind die vanuit het medisch bedrijfsleven en jouw scriptie komt aangewaaid.

  Gezondheid kent maar een waarheid en van zodra een bevoegde beroepsgevormde ziel het etiket ‘autoriteit’ heeft verworven, dan moet een bestaande tegenstrijdigheid, die door ongelukkig gewaande evidenties is tot stand gekomen, zo snel mogelijk vervangen worden door de nieuwe leer.

  En waarom geen farmacologische toets aan de waarheid?

  Simpel: de autoriteit heeft de immuniteit en de dogma’s van het gezag verworven.
  En waarop is dit gezag gebaseerd?
  Nog meer simpel: we weten het helemaal niet… helaas!

  Nu kan je als apotheker gaan fluiten, want dan ‘vindt je geen gehoor bij de bevoegde instanties of overheden, derwijze dat je niet zonder de publieke verachting van groepen van gezondheidszorgsbeoefenaars of van ‘vermeende praktijken’, jouw uitspraken en oordelen met geen geluister worden ontmoet.’
  Dit zijn de berispende woorden van zeven apothekers bij de provinciale raad van orde der apothekers, West-Vlaanderen.
  De identiteit van die zeven prijkt op : http://www.ordederapothekers.be
  Op die manier wordt zoiets dan in het geheim, achter gesloten deuren beslist en in de annalen van de broederschap bekend gemaakt.

  Want wie zelfs ook maar durft de heerschappij van een triomferende middelmaat met ‘kennis’ in vraag poogt te stellen, valt alleen nog een publieke verachting te beurt.
  Zelfs bij de eigen broederschap, die, wanneer niemand meeluistert, zich wentelt in de waan dat zij de kenners zijn van het geneesmiddel.
  En precies daarom mag niemand meeluisteren, omdat het hier duidelijk over de eigen waan van … kennis gaat.

  Laat mij dan nog even bij deze samenvatten waarom venlafaxine (Efexor) als een amfetamine voortaan opvliegers en blozen kan genezen onder meer bij borstkanker (althans als de proef niet te lang mag duren), in plaats van ze te veroorzaken (als de realiteit wel wat langer duurt dan de proef), dan is dat omdat de sponsor dat zo wil, en omdat de medische wetenschap zich sterk kan houden als iemand, met gepaste autoriteit er (farmacologisch) best zo weinig mogelijk over  weet.

  Immers een apotheker weet nog veel minder en stelt alleen maar domme farmacologische vragen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Vraag over studie venlafaxine en clonidine.

  Posted on October 12th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Ik vertel nu al 8 jaar lang mijn verhaal over de werking van psychotica in de geneeskunde.

  Die psychotisch makende stoffen tieren welig in het weelderig landschap van de gezondheid en bovendien onder de meest aantrekkelijke naampjes, die wijzen naar de sprookjes waarmee ze aan de man worden gebracht.

  Maar wat is nu medische wetenschap? Werking onbekend?

  Waarom is het verhaal dat ik vertel, niet medisch wetenschappelijk? Werking WEL bekend?

  De redactieverantwoordelijke van het Nederlands Pharmaceutisch Weekblad trok op onderzoek.

  Laat dit resultaat nu de graad van kennis aangeven, over de stoffen waarover geleerde dissertaties worden gemaakt en waarover op het hoogste medisch niveau academisch onderwijs wordt verstrekt.

  12 oktober 2011 : 09u55Geachte heer Schellens,Graag zou ik u het volgende willen vragen.

  Bij het Lareb zijn een aantal meldingen van opvliegers bij venlafaxine bekend. Het Lareb verklaart dat dit komt door een effect op 5-HT-receptoren die betrokken zijn bij de thermoregulatie. http://www.lareb.nl/LarebCorporateWebsite/media/publicaties/kwb_2011_2_ssri.pdf

  De studie waaraan u meewerkte, naar venlafaxine en clonidine bij opvliegers bij borstkankerpatiënten, toont het tegenovergestelde. Venlafaxine vermindert juist opvliegers.

  Kunt u mij deze tegenstelling verklaren?

  Wat is het farmacologisch mechanisme waardoor venlafaxine juist opvliegers tegen zou gaan?

  Ik ben benieuwd.

  12 oktober 2011 : 10u15..dank voor uw bericht en belangstelling voor ons onderzoek. Ik cc de eerste auteur Dr Annelies Boekhout die uw vraag ongetwijfeld wil beantwoorden.Mvg,

  Jan Schellens

  Prof. Jan HM Schellens, MD PhD

  Dept. Clinical Pharmacology, Div. Med. Oncology

  The Netherlands Cancer Institute

  12 oktober 2011 : 11u38Dank voor uw bericht en interesse. De SSRIs beïnvloeden de serotonine en noradrenaline heropname. Daarnaast beïnvloeden zij ook andere neurotransmitters. Helaas weten we niet heel precies waarom de SSRIs opvliegers kunnen doen verminderen. Niet alleen venlafaxine maar ook paroxetine veroorzaakt een daling van opvliegers.

  Er nog heel veel onduidelijkheid over de pathofysiologie van het ontstaan van opvliegers. En daardoor is er ook nog heel weinig bekend over het effect van bepaalde middelen in de bestrijding van opvliegers.

  Ik stuur hierbij een interessant artikel over de pathofysiologie van opvliegers en de werking en het effect van interventies in de bestrijding van opvliegers.

  Met vriendelijke groeten,

  Annelies Boekhout

  12 oktober 2011 : 12u03Geachte mevrouw Boekhout,Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Toch blijf ik zitten met de vraag hoe het kan dat het Lareb vermeerdering van opvliegers constateert en uw onderzoek juist vermindering. Daar moet toch een farmacologische verklaring voor zijn?
  12 oktober 2011 : 12u09Geachte heer de Leeuw,Dat zou inderdaad wenselijk en logisch zijn. Maar als wij de pathofysiologie niet in zijn geheel begrijpen dan is het werkingsmechanisme op dit symptoom ook lastig te onderbouwen …

  Ik begrijp helemaal waar het probleem ligt en dat dit lastig te verklaren is. Ik heb geen verklaring en zoals we in de literatuur zien is hier ook nog geen duidelijke verklaring voor gevonden, helaas.

  Met vriendelijke groet,
  Annelies

  12 oktober 2011 : 12u16En nog interessanter, er is nog geen verklaring voor deze tegenstelling, werkingsmechanisme onbekend….Groeten,
  Marc

  Marc de Leeuw

  Redacteur Pharmaceutisch Weekblad

  12 oktober 2011 : 14u49Bij deze neem ik dan de vrijheid om deze schijnbare tegenstrijdigheid te verklaren.Over de werking van het off-label voorschrijven van een en ander, gebruik ik op mijn lezingen steeds een anekdote, die helemaal niet verzonnen is.

  Een vriend van mij (bijna 70 jaar oud) bezocht de arts, omdat hij last had van koude tenen.
  Kwam terug met recept, ging medicijn ophalen bij apotheek, trok ermee naar huis en las de bijsluiter.
  In paniek werd ik door de man opgebeld, want hij las de bijsluiter van Cymbalta en schrok hevig omdat hij een antidepressivum had gekregen.
  Waarop ik onbedaarlijk begon te lachen en hem verzekerde, dat hij nog meer koude tenen zou krijgen, omdat die stof de bloedvaten doet dichtklappen.

  “Maar waarom schreef de arts dit dan voor?”

  “Omdat ge zoudt stoppen met zagen over Uw koude tenen”.

  Hij heeft niet een pil ervan geslikt.

  De reden waarom Efexor als een niet-hormonale therapie bij menopauze wordt gebruikt, is precies dezelfde.
  (Efexor is een phenylethylamine, net als amfetamine ook een phenylethylamine is)

  Doping toedienen, is zeer dankbaar.
  Er niets over weten, nog veel meer, want dan is doping veilig.

  Het wordt hoog tijd dat de fabels van de industrie eens en voorgoed doorbroken worden, en men zich opnieuw gaat bezighouden met echte … kennis.

  De zeepbel rond het drogeren is een groot incestueus gebeuren, waarbij elk ideetje wordt besprongen, wanneer men zich maar kan verantwoorden met ‘werking onbekend’, of een (welluidende abstracte en vermoedelijke) invloed op een of andere neurotransmitter.

  Dit begint echt wel lachwekkend te worden.

  Vandaar deze niet-wetenschappelijk geachte theorie.

  Chemisch kent men vier grote groepen, die als drugs of als psychotica de neuronen van het zenuwstelsel verwoesten.

  De stoffen zelf, weten vanzelfsprekend niet, of ze nu als een verboden drug of als een levensreddend medicijn worden gebruikt.
  Hun gebruik hangt vooral af van de perceptie die de maatschappij eraan wil geven en wie er welk geld wil aan verdienen, misdaad-geld of medisch-geld.

  Deze groepen (indolen, cannabinoïden, piperidilbenzylaatesters, phenylalkylamines) zijn psychotica omdat ze dosis per dosis neuronen verwoesten.

  Indolen: LSD, melatonine, circadianes.
  Cannabinoiden: zijn alom bekend.
  Piperidilbenzylaatesters: cocaïne, methylphenidaat (Rilatine, Concerta) trazodone, varenicline (Champix).
  Phenylalkylamines: waarbij: Phenylmethylamine → Ketalar.
  Phenylethylamines: → dexamfetamine, Desoxyn, Wellbutrin, Zyban, Pervitin, Efexor, methamfetamine,Aderall.
  Phenylpropylamines → Prozac, Strattera en de meeste andere SSRI’s (genre paroxetine) .
  Phenylbutylamine → Silomat (intussen verboden).

  Daardoor verandert de werking van het zenuwstelsel: controleverlies over gedrag (psychotisch gedrag), zelfmoord, veranderde perceptie op de realiteit (antidepressief, maar ook nieuwe depressies), tics, hallucinaties, stemmen horen, wanen,agressie.
  Het ontstane psychotisch gedrag door het controleverlies, corrigeert men medisch met de gekende antipsychotica (neuroleptica).

  Omdat het zenuwstelsel het gevaar aanvoelt reageert het met een gevarenreflex (fight or flight, of de doping-kick -> opvliegers? blozen?), en met het vormen van antilichamen om de aanvallers proberen te neutraliseren.

  Op het patroon van die antilichamen kan immunochemisch getest worden met bijvoorbeeld de speekseltest.

  De gevarenreflex doet de bloedvaten dichtklappen.

  Vandaar dat chronisch gebruik, en het chronisch dichtklappen van de bloedvaten ervoor zorgt dat:

  1) (op het hart) een pulmonaire hypertensie ontstaat, waaraan men meestal plots doodvalt (en dus geen aangeboren hartziekte is). (Cardiologencongres Venetië 2003)

  2) (in de hersenen) de diepere hersencellen, die het geheugen onderhouden, via de al zeer fijne bloedvaatjes, die dus dichtklappen, geen zuurstof meer krijgen om te overleven, en ervoor zorgen dat zij de mysterieuze amyloidplakken gaan vormen, waarvan men nu al weet dat die Alzheimer veroorzaken.

  Bemerk dat naast het toedienen van ‘kant en klare’ psychotica ook nog ‘geneesmiddelen’ als reagentia toegediend worden, die door de chemische fabriek, die het spijsverteringsstelsel is, perfect in staat zijn om omgetoverd te worden tot performante psychotica.

  Zo kan Depakine (valproinezuur) in bepaalde doseringen ‘ongemerkt’ maar wel zeer bedrijfszeker doping aanmaken, die positief test op methamfetamine.
  Wat dan in afkickklinieken als gevolg heeft, dat patiënt wordt ontslagen, zogezegd door zich niet te willen houden aan de afbouw van drugs.
  Terwijl de KENNIS over een en ander, enorm ten goede komt aan behandelde patiënten.
  Want door Depakine te schrappen, blijven de tests op methamfetamine negatief.

  Ook Tegretol (carbamazepine) en acetylcysteine dienen als precursoren in de synthese van therapeutisch weldoende psychotica.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us