Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Haal cannabis eindelijk uit de illegaliteit

  Posted on May 2nd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

   

   

  Redeneren om te redeneren heet zoiets.
  Ik verslikte mij zowaar.

  Citaat:
  [...]Is het wel de taak van de overheid om roesmiddelen te produceren?
  ‘Je moet cannabis natuurlijk niet door ambtenaren laten kweken, maar ambtenaren kunnen bij legale productie wel de samenstelling van het product controleren. Zo kun je voorkomen dat het spul herbiciden bevat, bijvoorbeeld, of dat de actieve bestanddelen in te hoge concentraties aanwezig zijn.’
  U hebt het dan over THC, dat psychoses zou veroorzaken.
  ‘Daar heeft iedereen het tegenwoordig over, ja. Maar cannabis bevat ook antipsychotische stoffen, die je dan weer in hogere concentraties zou kunnen laten voorkomen. Zo kom je tot een veel milder en milder schadelijk product.’[...]

  Waarover gaat het?

  Over THC als een psychoticum en over “antipsychotische” stoffen.
  Zonder specificatie van de antipsychotische componenten.

  Tot zover volg ik nog even, wanneer ik niet hoef na te denken.

  Immers, medisch is het op vandaag ‘bon ton’ en vooral lucratief om patiënten chemisch en bipolair te laten balanceren op psychotica en antipsychotica.
  Het zou vooral een kwestie zijn van fijntjes te titreren, zoals Mark VanBellingen in de Morgen van 12 juli 2012 uitlegt.
  Zelfs titreren bij kinderen met psychotica in hogere doseringen die WHO bepaalt, dan om alleen maar te drogeren.
  Maar … soit.

  Waar kan ik niet meer volgen?

  Bemerk het subtiele woordgebruik.
  Er staat niet dat THC een psychoticum is maar wel dat THC ‘psychoses’ ‘zou’ veroorzaken.
  Het woord ‘psychoticum’ staat niet in het Nederlands, noch in het medisch vocabularium.
  Medici, van het slag van Mark VanBellinghen, kennen dus geen psychotica, maar alleen antipsychotica.

  Uit het artikel in De Morgen waar ik naar verwijs, blijkt dat deze Mark zowel psychotica en antipsychotica op een(1) hoopje gooit.
  Vandaar dat THC in de medische terminologie alleen als een antipsychoticum is gekend.
  Vandaar, dat cannabis ook… antipsychotische stoffen zou bevatten.

  Ik begrijp dat zelfs een psychiater kan doldraaien bij het idee dat sommige medicatie, waarvan hij de farmacologie door en door schijnt te kennen, bij wijlen soms even schizofreen kan zijn als de patiënten die hij vakkundig trotseert.

  Wat een geruststellende gedachte.

  We kennen al de harddrugs uit de amfetamine- en de cocaïnegroep van psychotica voor medisch gebruik, zelfs bij kinderen.
  Nu is de prodrug-groep (cannabis), als derde van de vier groepen psychotica, aan de beurt om de maatschappij legaal in te palmen.

  Voor de duidelijkheid: de vierde groep bestaat uit de indolen (de bekende LSD-stoffen).

  Waar wachten we nog op?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Psychotica-gebruik irrelevant op proces Kim De Gelder

  Posted on March 16th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Vandaag illustreerde een operettegezelschap op assisen hoe een perceptie op gedrag een nog grotere spraakverwarring dan de toren van Babel kan veroorzaken.

  Wat zijn de feiten?

  Hier staat een moordenaar terecht die op vandaag chemisch balanceert op psychotica en antipsychotica.

  Maar niemand die uitlegt waarom de persoon chronisch agressief blijft behandeld worden en waarom precies ook daarom chronisch chemisch moet gecorrigeerd worden.

  Niemand die uitlegt wat het chronisch blijven toedienen van psychotica veroorzaakt en waarom daardoor een bipolaire toestand ontstaat.

  Waarom niemand?

  Geen kat gaf op assisen uitleg waarom de moordenaar bij voorkeur zijn volbloed amfetamine-psychoticum blijft slikken en een verklaring waarom, volgens de feiten, het bipolair corrigeren met antipsychotica niet erg wordt gewaardeerd.

  Geen kat gaf op assisen een uitleg onder invloed van welke psychotica de feiten zijn gepleegd.

  Waarom gaf geen kat op assisen een krimp daarover?

  Geen kat, en zeker niet het operettegezelschap, is in staat om het publiek in te lichten over wat amfetamine-en(of) cocaïnestoffen als psychotica aanrichten en waarom die producten een controleverlies over het gedrag doen ontstaan.

  Geen kat op assisen noemde Efexor een psychoticum, die zoals wetenschappelijke literatuur aangeeft, op nummer negen prijkt van de lijst met stoffen die meest agressie veroorzaken.

  Maar Efexor gaat door het leven als een antidepressivum, een koosnaampje die de veiligheid ervan zou moeten garanderen, maar geen kat op assisen heeft medisch wetenschappelijk aangetoond waarom hier in dit geval een agressief-makend antidepressivum het psychotisch gedrag van de beschuldigde moet in stand houden.

  Geen kat op assisen maakte een vroeger gebruik bekend van psychotica (al of niet medisch verstrekt), waarvan intussen al wereldwijd bekend is dat deze een controleverlies over gedrag veroorzaken, wanen, hallucinaties, agressie of stemmen laten horen.
  Geen kat die daarbij enige moeite aan de dag legde om een verband te leggen tussen het huidige (onmisbare?) amfetaminegebruik en de vorige verslavende mindcontrol, die misschien wel om vermeende therapeutische redenen werd ingesteld?
  Wie werd daarover ondervraagd?

  Immers, stel nu nog dat alle deskundigen van het operettegezelschap tot een medisch establishment mogen gerekend worden, wat weet de medische wetenschap over de werking van psychotica?

  Niets.

  Het woord bestaat niet eens, niet in het gewone taalgebruik, en nog veel minder therapeutisch.
  Want wie haalt het nu in zijn hoofd om patiënten te drogeren tot psychotisch?

  Vandaar de verzonnen koosnaampjes en de verzonnen theorie over het herladen van de energiecomponenten die ieders zenuwstelsel gezond en wel levendig zouden moeten houden.

  Prozac en de reuptake van serotonine maakten een aardbol die ooit eens rond was opnieuw helemaal plat.

  Sinds een kwarteeuw drijft gezondheid op een reuptake van stoffen, die door de almacht van een medische wetenschap, alleen maar vermoed wordt.
  Die niemand kan aantonen, simpelweg omdat het aantonen ervan de fabel zou doorprikken.

  Intussen is die fabel doorprikt.

  Intussen heerst paniek omdat nog steeds geen nieuwe fabel is verzonnen.
  Intussen verzwijgt zelfs assisen waarom Kim De Gelder een psychoticum (Efexor) blijft slikken als mindcontrol.
  Een psychoticum dat dosis per dosis zijn zenuwstelsel verwoest en daardoor minder controleerbaar maakt.
  Maar ook een psychoticum dat net als andere amfetamines, cocaïnes, indolen (LSD), of prodrugs (cannabinoiden, anti-epileptica, anti-Parkinsons) zodanig verslavend zijn, dat gebruikers er heel moeilijk vanaf geraken.

  Waarom legde geen kat op assisen uit, waarom Kim De Gelder verslaafd is aan Efexor als een volbloed amfetamine?
  En, vanwaar die verslaving?
  En waarom wordt die in stand gehouden?
  Stel nu nog dat zijn dodelijke antipsychotica te hoog werden gedoseerd, waarbij medisch en bipolair dient gecorrigeerd te worden met een psychoticum van het amfetamine-type, waarom dan geen Zyprexa-toedieningen meer?
  Functioneert Kim beter, gedrogeerd met een psychoticum onder nauwelijks corrigerende antipsychotica?

  Ik stel vast dat wat zich wetenschappelijk (of medisch?) op assisen heeft afgespeeld eigenlijk maar als een rookgordijn heeft gediend om te vermijden dat de publieke opinie de neuzen zou gaan richten op de farmacologie van moordmateriaal, dat om commerciële redenen als onbekend werd uitgeroepen.

  Jammer, maar ooit komt het toch zover.
  Intussen maakt men hier het proces van iemand waarbij decisionmakers (VRT-nieuws 15/03/2013-19h00) zelf verklaren dat op basis van hun kennis (of het gebrek daaraan) het niet mogelijk is om juridisch een uitsluitsel te geven over al of niet toerekeningsvatbaar.
  Uiteindelijk oordeelde de Kamer van Inbeschuldigingstelling als Pilatus met een arrest : “Jesus of Barabas?”.
  Het volk (volksjury) zoekt het maar uit, wie men wil lynchen.
  Na de ‘deskundigen’ van vandaag en het ‘geleide debat’ weet niemand nog wie Barabas wel is.

  Een kaste, die moordt door agressie therapeutisch voor te schrijven, geniet bescherming van de voorzitter die de debatten leidt.
  Een rechtspleging onwaardig.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Tomeloos psychotica-gebruik oorzaak explosie antipsychotica

  Posted on January 3rd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Psychiaters blunderen in media en in gerechtsmiddens door van krommenaas te gebaren en zich zogezegd onschuldig of onwetend te wanen over het explosieve antipsychotica-gebruik.

  Meer dan 90% van de medicatieplannen in psychiatrische ziekenhuizen bevatten 1 tot 4 psychotica (weliswaar onder andere – commerciële – koosnaampjes) waarop dan de geldverslindende industrie van een psychiatrische antipsychotica-behandeling steunt.

  Bovendien komen meestal maar weinig patiënten binnen zonder het ritueel waarbij preventief ook antiepileptica (als pro-drugs) worden toegediend.

  De psychotisch makende bijwerkingen worden steeds professioneel achtergehouden.

  Bemerk vooral een blunderende deskundige die er zowaar in slaagt om in de media psychotica en antipsychotica op een hoopje te gooien.
  Farmacologie in mineur.

  Zelfs buiten de psychiatrie promoten healthcare en openbare volksgezondheid het verspreiden van zogeheten levensnoodzakelijke psychotica.
  Zonder die vanzelfsprekend bij de echte naam te noemen.

  En omdat ADHD-medicatie, SSRI’s, anti-epileptica, antidementica en sommige antiParkinsonmiddelen geen psychotica (mogen?) genoemd worden, betekent dit niet dat onbekend moet blijven dat hun werking steunt op de gevarenreflex die ontstaat doordat neuronen ermee worden kapotgemaakt.

  Toch merkwaardig dat niemand promoveert aan universiteiten met statistieken over medicatiefiches in de psychiatrie of met cijfers over het corrigeren van bovengenoemde kaskrakers met neuroleptica (of antipsychotica).

  Wel raakte het mooie woordje ‘bipolair’ intussen ingeburgerd.

  Al vermijdt men ijverig om een ‘bipolaire’ behandeling te omschrijven als het chemisch balanceren op psychotica (depressies drogeren) en antipsychotica (manisch-hypomane toestanden corrigeren).

  Met andere woorden: psychotica zijn stoffen die psychotisch maken en wanneer dit even (te) goed wil lukken, dan wordt bijgestuurd met antipsychotica.

  Een redenering die er bij healthcare maar niet wil in geraken.

  De bijgevoegde afbeeldingen dateren uit 2006, een periode waar FDA zwaar onder druk werd gezet om iets te ondernemen tegen het groeiend misbruik van psychotica, maar uiteindelijk bezweek onder een nog grotere druk ‘to protect the ADHD-market’, zoals dit toen in de media werd verwoord.

  Uiteindelijk bleef en blijft FDA blind voor alles wat  wel met volksgezondheid te maken heeft.
  Voor volksgezondheid bestaat een markt.
  En waar een markt is, heerst het geld.

  Onbegrijpelijk dat de corruptie op dit niveau niet uitgeroeid raakt.   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • ADHD-medicatie ook om antipsychotica te testen op proefdieren

  Posted on November 28th, 2012 Fernand Haesbrouck 1 comment

  In mijn opleiding in Leuven (48 jaar geleden) leerden wij dat voor methylphenidaat geen therapeutische indicatie bestaat omwille van het werkingsmechanisme.

  Vele jaren later werd wel een indicatie uitgevonden en precies omwille van het commerciële eraan, is het werkingsmechanisme als onbekend uitgeroepen.

  Psychotica, zoals de cocaïnes (methylphenidaat) en de amfetamines (Desoxyn, Pervitin, Aderall en ook Prozac (20mg/70kg), Strattera (80mg/70kg) zijn intussen medisch tot de best verkochte psychotisch makende ‘geneesmiddelen’ uitgegroeid.

  Maar de commerciële jongens en meisjes kunnen vanzelfsprekend niet zomaar aan alles denken.
  En daarbij is niet zomaar alle wetenschap als onbekend achtergebleven.

  Wie anders is beter in staat dan Janssens Pharmaceutica om dit aan de bevolking uit te leggen.
  De producent van Concerta, Haldol, Risperdal, Invega enz. publiceert immers nog steeds waarvoor psychotica (in dat verband ook de huidige ADHD-medicatie) in het bedrijf als een wetenschappelijke standaard worden gebruikt.

  Maar vooral om het succes van de cocaïnedoping met Concerta als een psychoticum in een bijna dubbele zo hoge dosering dan de DDD (30mg/70kg) van methylphenidaat te vrijwaren, verkiest het bedrijf om de echte farmacologie van die stof NIET op de bijsluiters te plaatsen.

  De echte werking, zoals die ook blijkt uit de eigen fabrieksliteratuur, steunt op het dwangmatig psychotisch maken van kinderen en(of) patiënten met hoge doses stoffen, die psychotisch maken.

  Die echte werking staat dan ook als hoofding op mijn weblog, maar is een doorn in het oog van de syndicale revendicaties van lieden die zelf lijden aan GPOS en hun aandoening projecteren op weerloze kinderen.

  Vandaar de klacht tegen mij, waarbij de minister van Volksgezondheid via een anonieme stroman van de bende van Dutroux, niet alleen het onderwijssysteem terwille wou zijn, maar vooral de corruptie wou dienen rond het versassen van ziekteverzekeringsfondsen als zwijggeld in verband met een zeer chanteerbare eerste-minister en partijgenoot.

  Een minister van Volksgezondheid (uit corruptie) en een geneeskunde (uit onkunde), die nieuwe generaties om zeep helpen en daar al jaren straffeloos in slagen.
  Brengt mijn vrijspraak daarin nu een verandering?

  Het stellen van foutieve diagnoses en het onnodig behandelen met medicatie of andere methoden betekent dus toebrengen van letsel en is strafbaar.

  http://www.telegraaf.nl/incoming/21112971/___1_2_mln_voor_patienten_Ernst_J.S.__.htm

  http://nos.nl/artikel/445158-miljoen-voor-patienten-neuroloog.html

  http://nos.nl/artikel/379293-zware-aanklacht-oudneuroloog.html

  http://nos.nl/audio/387971-schadevergoeding-voor-slachtoffers-neuroloog.html

  http://www.metronieuws.nl/nieuws/schadevergoeding-voor-ex-patienten-neuroloog/IWIlfy!7vR3CoKoZEJ0BwTA6B1TTQ/

  Goed om dat te weten in verband met het onnodig vaccineren en foutieve diagnoses van ADHD en onnodige medicatie met Ritalin, Rilatine, Concerta of Strattera. of Strattera.

  Ook het drogeren van weemoed of neerslachtigheid met psychotica kan zuiver medisch gezien niet verantwoord worden als geen lichamelijk letsel of stoornissen in bloedwaarden kunnen aangetoond worden.

  Uit Alephnr.45 deze week:http://www.verontrustemoeders.nl/pagina51.htmlHet is te hopen dat de hierboven geciteerde hoogleraren contact hebben (of zullen opnemen) met hun confrères van de UGent, Marc Bogaert en Thierry Christiaens, die op hun beurt hebben onderzocht hoe klinische studies naar nieuwe medicijnen betrouwbaarder kunnen worden. Zij zijn van mening dat dit een collectieve verantwoordelijkheid is van artsen, gezondheidsinstanties en patiënten.Bovendien hebben ze enkele concrete voorstellen voor verbetering. Zo zouden de door de farmaceutische industrie gefinancierde onderzoeken zonder belangenverstrengeling van experts in adviescommissies moeten gebeuren en dit dan vooral zonder de resultaten rooskleuriger voor te stellen dan ze zijn. Ook is het meer dan noodzakelijk dat de overheid de grote invloed van farmabedrijven op bijvoorbeeld bijscholingen van artsen onder de loep neemt.Ook Charles Seife, hoogleraar journalistiek aan de New York University, spreekt zich in een kritisch artikel uit over de financiële banden tussen onderzoekers en de farmaceutische industrie.

  Bron : EOS magazine van december 2012

  Einde citaat.

  Als het verzet tegen een frauduleuze onderdrukking van de bevolking niet van de bevolking zelf zal komen, zal deze fraude nog grotere vormen aannemen.

  Toen ik negen jaar geleden mijn kruistocht tegen het psychotisch maken van kinderen ben gestart, was ik zo naïef om te geloven dat het zou volstaan om wel de werking van die “medicatie” bekend te maken om daarmee die criminele waan een halt te kunnen toeroepen.

  Niets was minder waar.
  Intussen kwam ik in een beerput terecht, die ik in mijn voorbije loopbaan niet voor mogelijk had gehouden.

  Stilletjes toch begint de farmacologie door te dringen en blunderen opinionleaders al open en bloot door mediatiek af te gaan als gieters.

  Hopelijk kan ik binnenkort het woord en de daden aan het publiek overlaten.
  Ik ben geen leidersfiguur met de hemelse gave om een massa te bedriegen.

  Wanneer de behandeling van een onbestaande ziekte met psychotica ertoe leidt dat met antipsychotica dient gecorrigeerd te worden, kunnen ouders een klacht indienen wegens het toebrengen van letsels of wegens een foutieve diagnose.

  Een aandoening verzinnen aan de hand van criteria van normaal gedrag, om tot dwangmatig psychotisch te drogeren is niet alleen fraude, maar brengt een schade toe, die men vervolgens met antipsychotica (Dipiperon, Haldol, Risperdal, Invega, Zyprexa of Abilify) (bipolair) moet corrigeren.

  Dat corrigeren bovendien als een comorbiditeit gaan uitroepen is een op de spits gedreven frauduleuze onkunde.

  Wraakroepend bovendien is de manier waarop onbenullen in farmacologie de media bespelen om het publiek zo lang mogelijk dom te houden.

  Mogelijk wordt het zelfmoorden opnieuw brandend actueel en zonder op til zijnde nieuwe verkiezingen voelt geen politieke strever op vandaag de dadendrang om opnieuw een strijd te veinzen tegen het veel te hoge zelfmoordgedrag.

  Is het nu zo moeilijk om de farmacologie van psychotica aan de bevolking uit te leggen?

  Zelfs Janssens Pharmaceutica publiceert het openlijk en hanteert dit wetenschappelijk om de werkzaamheid van hun antipsychotica te bewijzen.

  Alleen… neemt niemand de moeite om die wetenschap te lezen.
  En nadien even helder na te denken.

  Tenzij men dit verkiest.

  Mijn hond en de DSM-IV criteria

  Tot mijn grote opluchting weet ik eindelijk wat mijn hond mankeert: ik kreeg via een belangenvereniging een lijst van symptomen in handen.Een vrij vertaalde versie van de DSM IV- criteria.
  Ik heb de buurvrouw erbij gehaald. We hebben samen aan de keukentafel wat zitten turven, in de verschillende blokken gedragskenmerken.

  En ja hoor: zeer duidelijke gedragskenmerken van ADHD.

  Ik ben erg blij: hiermee is komen vast te staan, dat het niet aan mij ligt, maar aan mijn hond.

  Ik ben op bezoek gegaan bij de dierenarts.

  Dan kon hij ondersteunende amfetamine voorschrijven, om deze gedragstoornissen de kop in te drukken. Het buurjongetje heeft dat, tot ieders tevredenheid ook tot zijn 10e geslikt.

  Totdat hij plotseling met een zware psychose en hartklachten werd opgenomen en helaas zomaar is overleden.

  Ik had op Google al TMC ingetypt, in de hoop dat er psychomedicatie wordt verkocht, onder de merknaam Total Mind Control. Dat leverde geen bruikbaar zoekresultaat op.

  Volgens mijn dierenarts mag je niet zomaar amfetamineproducten, zoals Ritalin in je hond stoppen.

  Dat is voor kinderen bedoeld.

  Hij waarschuwde mij ook nog, dat amfetamine erg lijkt op cocaïne.
  Het kon dan wel eens slecht aflopen met mijn hond.
  Ik dacht nog wel, dat wat voor kinderen als veilig en uitstekend aan de man gebracht wordt, door psychologen en belangengroepen, bij mijn hond ook geen kwaad zou kunnen.

  Vooral omdat hij dezelfde gedragskenmerken heeft.

  Ik hou heel veel van mijn hond en ik wil natuurlijk geen ongelukkig proefdier van hem maken, waarmee het slecht afloopt. Vooral niet nu via de mondiale waarschuwing van de Food en Drugs Administration (VS)blijkt, dat het met (proef)kinderen in de praktijk, ondanks de mooie beloften en sussende woorden van de voorschrijvers, soms dodelijk afloopt.

  Kijk, ik heb toch liever een druk hondje dan een dood hondje.

  Truus.

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • De werking volgens het evangelie van Buitelaar

  Posted on November 24th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Juridisch, wetgevend en uitvoerend steunt het democratisch gehalte van de besluitvorming in dit land inzake volksgezondheid op de waan van tovenaars die zich tooiden met de lianen uit de wouden van de Boeloeboeloes en de Wadawadas.

  Lianen, die men kan verdienen door sprookjes aan te leren en die sprookjes als een soort van geneeskunde dan nog verondersteld (“presumed”) wetenschappelijk aan de man te brengen.

  Het jargon alleen volstaat, en de magie van de lianen houdt de massa van de kudde in bedwang.
  Want de massa houdt van sprookjes en van lianen van macht.

  Hoe werken psychotica om kinderen dwangmatig dociel en voor een korte tijd slimmer te laten lijken?
  We hoorden het maandag (19/11/2012) nog vanuit de mond van de hoogste guru op dat vlak.

  “Waarom werkt het goed?”
  http://youtu.be/MeH7dvP-M4k

  Het verhaal van dopamine en noradrenaline, terwijl de sprookjes daarover al sinds een aantal jaren wetenschappelijk doorprikt zijn.
  Maar commercieel blijven ze het doen, terwijl niemand kan aantonen dat het sprookje echt is en terwijl nog minder iemand kan aantonen waarom precies de gebruikte harddrugs chemisch wat dan ook iets met de dopamine zouden aanvangen en op welke manier.
  Geen enkele literatuur toont wetenschappelijk aan hoe dopamine iets met ADHD te maken zou hebben.

  Beter nog… op de bijsluiter van dopamine, als een inspuitbaar geneesmiddel – Dynatra (Almirall) – , wordt ADHD zelfs niet eens als een indicatie vermeld.
  Bij Ritalin, Concerta of Strattera of amfetamine weet niemand op welke manier er iets gebeurt op het niveau van dopamine, maar de dopamine, die als een geneesmiddel zou moeten toegediend worden bij vermeende tekorten eraan, gebruikt niemand.

  Toch merkwaardig, voor medici die als een wetenschappelijke bovenlaag wensen door te gaan.
  En op de vraag op welke manier Ritalin, Strattera of amfetamine iets met dopamine zouden aanvangen kan doodgewoon niemand een antwoord geven.

  “Werking onbekend”, zoals het zelfs op de bijsluiter staat van Concerta, Janssens.


  Deze tekst, met het waarmerk erop van CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), komt van het bedrijf waarvan de CEO in Nederland in het filmpje vlak naast Buitelaar zit.
  De CEO, die van opleiding apotheker is en dus heel goed weet en heel goed zou kunnen uitleggen waarom psychotica kinderen geconcentreerd dociel maken.
  Het geconcentreerd dociel zijn, is immers een eufemisme dat men gebruikt om de echte term: dwangmatig psychotisch, te vermijden.
  Lees daarover deze studie (van hetzelfde bedrijf van deze CEO), die beschrijft hoe men daar proefdieren met psychotica, die ook bij ADHD worden gebruikt, eerst psychotisch maakt om dan vervolgens op die psychotisch gemaakte diertjes de nieuwe antipsychotica te kunnen uittesten.


  En raad nu eens, waarom bij chronisch gebruik van ADHD-psychotica ook met antipsychotica wordt gecorrigeerd?

  En raad nu eens, waarom de laatste jaren het gebruik van antipsychotica bij de jeugd is geëxplodeerd?

  Het medisch establishment hoort het zowaar in Keulen donderen, bij die evidentie die gaapt als een oven.
  Vandaar een medisch establishment dat al een tijd lijdt aan twee nieuwe aandoeningen uit de komende en nieuwe DSM-V.

  Het FIF-syndroom (F*** Inconvenient Facts) en het MPIS-syndroom (Malign Professioneel Interpretatie Syndroom).

  Noteer hierbij vervolgens dat het begrip REUPTAKE helemaal niet bestaat, maar uitgevonden werd om te vermijden dat eind vorige eeuw een groep nieuwe psychotica omwille van hun gevaar onder een opiumreglementering hadden moeten gebracht worden.

  Als een heropname zou bestaan van de energiecomponenten die nodig zijn om de elektrische prikkels voort te brengen die het zenuwstelsel doen functioneren, dan zou niemand nog dagelijks drie tot vier keer hoeven te eten en zou het volstaan om alleen maar Ritalin, Concerta of Strattera of zelfs nog Prozac (voor de serotonine) te slikken.

  HET middel om een dreigende voedingsschaarste aan te pakken.
  ProProZakZak.
  Nomen est omen.

  Beluister daarover Buitelaar en hoe hij kwakkelt.

  Buitelaar als een handtassen-verkoper, net als de Eddy Wally (in Vlaanderen, dan) van weleer.
  Maar Eddy kon nog zingen, Buitelaar kwakkelt alleen maar.
  En hier bewonder ik de fijne manier waarop Derksen met een verhaaltje, dat, in crescendo bovendien, het werking-gebeuren onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt.

  De apotheker, de CEO, de sponsor en de kenner van het geneesmiddel zit erbij en kijkt ernaar.
  Zittend, kijkend en genietend van de pakken geld die zijn bedrijf met dat evangelie van Buitelaar verdient.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Koosnaampje van psychoticum paroxetine is: antidepressivum

  Posted on August 31st, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Net zoals men fluoxetine (Prozac) vermomde met een maskertje gekoppeld aan een instabiele zuurstofbrug om het amfetaminepatroon ervan minder te laten opvallen en zodoende die stof niet onder een opiumreglementering hoeven onder te brengen, is bij paroxetine (Seroxat) aan het cocaïnepatroon ook via een instabiele zuurstofbrug een schijnbaar inert ‘maskertje’ gekoppeld.
  Vandaar ook geen opiumreglementering als cocaïnedoping.

  En daarom net als fluoxetine veilig te gebruiken, zonder dat iemand zelfs vermoedt wat men slikt.

  Eén metaboliet van paroxetine gedraagt zich dus als een cocaïnepsychoticum en de ander gaat in lichaam – als een reagens – zich binden aan de afbraakstoffen van tryptofaan, die we vormen uit de voeding.
  Ook die tweede metaboliet zal zich na de scheikundige reactie en het maken van nieuwe (ongecontroleerde) substanties, zich als een giftig psychoticum gedragen, met de gekende performante werking als doping.

  Het is immers bekend dat het toedienen van reagentia – als geneesmiddel dan nog – er zorg voor draagt dat die ook met de metabolieten van tryptofaan, ongecontroleerd nieuwe (giftige) stoffen gaan vormen, waardoor die reagentia dan een zogezegd therapeutische werking hebben verkregen.

  Ik verwijs hierbij naar valproinezuur (Depakine), dat in het lichaam een stof maakt met een patroon dat ervoor zorgt dat antistoffen tot stand komen, die positief testen op methamfetamine.
  Vandaar het gebruik van Depakine als een soort van mood-stabilisator (weer zo een koosnaampje).

  Hetzelfde met reagentia als Tegretol, Campral enz.

  Nu is het zo dat de antidepressiva van de SSRI-soort het fabeltje van de serotonine-heropnameremming hebben meegekregen om hun werking te verklaren.
  Dit fabeltje en de reuptake zijn compleet verzonnen om te vermijden dat de echte farmacologie zou bekend raken en die stoffen veel strenger als doping zouden moeten gecontroleerd worden.

  Maar om de waan van veiligheid commercieel overeind te houden, blijft die echte farmacologie ervan top secret.
  Ik word zelfs door de orde van apothekers en de overheid achtervolgd omdat ik dit wel bekend maak, terwijl nog niemand mijn stelling heeft weerlegd.

  De bloedige trofeeënlijst  ermee is wereldwijd bekend, dikt dagelijks aan, de bedrijven betalen al fluitend gigantische schadeclaims bij ongevallen die ermee gebeuren, maar nog steeds tiert de fabel over serotonine welig, om het gebruik als veilig te promoten.

  Het controleverlies over het gedrag en de psychotische bijwerkingen corrigeert de medische industrie lucratief met antipsychotica, waarvan intussen bekend is geraakt dat ook met dat corrigeren een ware epidemie is ontstaan.

  Van het plotse doodvallen houdt healthcare geen statistieken bij, enerzijds omdat de fabels over de farmacologie met serotonine of dopamine daaraan commercieel voorbijgaan en anderzijds omdat zowel voorschrijvers als gebruikers zich beter van geen gevaar bewust zijn.
  Vandaar dat een plots sterfgeval geen zorggerelateerde calamiteit wordt genoemd, maar een aangeboren hartafwijking en statistisch is de patiënt dan uitbehandeld.
  Iets wat beter oogt vanuit het standpunt van de zorg.

  Onbegrijpelijk het bochtenwerk waarmee geleerde instanties koosnaampjes of fabels verzinnen voor stoffen met dezelfde zenuwverwoestende patronen als de harddrugs uit het recreatieve milieu die men verbiedt, omdat die de eigen structuren niet verrijken.

  De 28 doden in Sierre waren nog in leven, was de geneeskunde op de hoogte geweest van de echte farmacologie, in plaats van als domme ganzen of kiekens zonder kop de sprookjes van healthcare te blijven geloven.
  Hoelang zal ik nog moeten waarschuwen?

  Gelukkig schijnt iedereen nog overtuigd te blijven dat overheden, geneeskunde en vooral de pers alles onder controle hebben.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • ADHD-medicatie, antidepressiva: maak farmacologie bekend!

  Posted on July 10th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Niet meer om aan te zien, hoe pilaren van een chemische industrie bekvechten om hun imago overeind te houden.

  Geen van hen schijnt in staat te zijn om de bevolking uit te leggen, hoe men de maatschappij bedriegt met de fabels waarmee ze zelf onnozel gehouden worden.

  Met als het meest recente hoogtepunt, de heisa rond Laura Batstra.

  De donderspeech van Robert Vermeiren.

  Het Scientology-verwijt van Pereira.

  En de sussende woorden van Bram Bakker, die jammer genoeg ook niet de klepel weet hangen, omdat niemand hem ooit leerde hoe de wondermedicatie werkt.

  [...]De kinderarts Pereira, die claimt dat er nog veel te weinig ADHD wordt gediagnosticeerd, en daarmee dat er nog veel meer psychostimulantia zouden moeten worden voorgeschreven, maakte het zaterdag j.l. wel heel bont, toen hij in de Volkskrant liet optekenen dat hij de indruk heeft dat psychologe Laura Batstra onder invloed staat van Scientology. Een belachelijke vergelijking, die niet veel meer demonstreert dan afkeer van degenen die het niet met hem eens zijn.[...]

  Bovendien wordt mij ook dezelfde invloed verweten, zelfs terwijl die bewuste organisatie daar zelf niets van weet.

  In mijn reactie op die sussende woorden naar de krant, stelde ik dan ook voor simpelweg om die werking uiteindelijk wel bekend te maken.
  Mijn reactie is niet door de krant gepubliceerd.

  Immers, waarom zijn psychotica veilig als ze als medicijn worden toegediend?

  Maar waarom slikken steeds meer minderjarigen antipsychotica?


  Omdat niemand weet of mag weten dat antidepressiva en ADHD-medicatie, psychotica zijn.

  Psychotica zijn stoffen die (dwangmatig) psychotisch maken.

  En bij chronisch gebruik ontstaan dan de (psychotische) bijwerkingen die men handig comorbiditeiten heeft genoemd.

  Professor Geert Dom schijnt bovendien heel verrast zijn, in volle onschuld, lijkt het wel.
  Natuurlijk.
  Nomen est omen.

  Ik zou de kolder eens willen aanhoren op welke manier de geleerde professor Dom uitlegt hoe de amfetamines en cocaïnes werken bij bedroefden en bij stuiteraars.
  Stinkend rijk worden door blijk te geven van niet eens te (willen) kennen, wat de maatschappij van hem verwacht dat hij WEL zou MOETEN kennen.

  Al zal ik zelf die farmacologie nog negen jaar moeten blijven herhalen, uiteindelijk zal ooit wel een ouder, een opvoedkundige, een arts, een professor, een universiteit of een FDA, dit toch eens lezen en begrijpen.

  http://www.megablunder.net/werking

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Een derde van de rusthuisbewoners neemt antipsychotica.

  Posted on July 7th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

   

  Uit dit artikel blijkt niet of de thesis heeft nagegaan met welke psychotica de ouderlingen werden behandeld, waardoor ze, al of niet noodzakelijk, moesten gecorrigeerd worden met antipsychotica.

  Verder blijkt niet uit het verslag of de drie vierden van de succesvolle behandelden naast het stoppen van de antipsychotica ook hun psychotica-gebruik hebben gestaakt.
  En indien niet, hoelang het zal duren vooraleer opnieuw naar de anti-psychotica zal moeten gegrepen worden.

  Een woordje uitleg.
  Het slaapmiddel dat bijna elke rusthuisbewoner toegediend krijgt, is Trazolan.
  De actieve metaboliet, die na een nachtje slapen ‘s morgens de oudjes vrolijk laat ontwaken, is mCPP, een cocaïne-achtig psychoticum.

  En eentje van het soort dat niet alleen vrolijk maakt, maar ook (dwangmatig?) ‘assertief”.
  Een assertiviteit waarbij de omgeving vanzelfsprekend steeds om maatregelen smeekt.

  Stel dat sommige oudjes ook aan de mood-stabilisatoren zitten, welnu, de SSRI’s die welig tieren in rusthuizen zijn amfetamine-(of) cocaïnestoffen, dus ook: psychotica.
  Medici zijn trouwens goed bekend met dit fenomeen, omdat ze daarmee (trouwens zeer lucratief) chemisch en bipolair kunnen laten balanceren op psychotica en antipsychotica.

  Is immers het bipolair zijn, ook bij de jeugd, niet aan een wonderbaarlijke opmars begonnen?
  Noteer dat kinderen, die aan een veronderstelde aandoening zouden lijden, met Strattera zelfs een tot vier keer verhoogde Prozac-dosis toegediend krijgen, om ook dwangmatig geconcentreerd en rustig te lijken, terwijl de ouderlingen met simpele enkelvoudige Prozac-doseringen alleen maar wat opgepept hoeven te worden.
  Chronisch gebruik evenwel van psychotica, vraagt dan ook om correcties met antipsychotica.

  Aricept, de kaskraker bij dementerenden, verschaft kortstondige lucide momenten, die een waan doet ontstaan dat men daarmee een voortschrijdende dementie kan vertragen.

  Maar die ‘kick’ van helderheid komt er, doordat de stof, als een psychoticum, de nog overblijvende goede neuronen kapot maakt, waarop het zenuwstelsel reageert met een gevarenreflex, die als een therapeutische kick ervaren wordt.

  Psychotica vernielen de neuronen van het zenuwstelsel en zorgen daardoor voor gedragsstoornissen.
  Gedragsstoornissen, die men psychotisch gedrag heeft genoemd, waarbij dan een simpele diagnose en antipsychotica voor de hand liggen.

  Is uit dit artikel soms niet heel veel info achtergehouden, of verzuimde de persoon die wou promoveren om de echte waarheid te vertellen?

  Uit ervaring is mij bekend dat geen enkele arts in rusthuizen, Trazolan, Prozac of consoorten en Aricept zal stoppen, niet omdat de patiënten er verslaafd aan zouden zijn (de term verslaving neemt men niet graag in de mond), maar zogezegd omdat die stoffen levensnoodzakelijk zijn om niet te hervallen in de aandoening, die de oorzaak was om een toxicomanie ermee op te starten.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Bipolaire hype is een negatieve evidentie van de ADHD-hype.

  Posted on February 25th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Volgens de media zou de bipolaire hype de ADHD-hype vervangen.

  Een illustratie van het FIF-syndroom waar Evidence Based Medicine aan lijdt.

  Wat mij in die media opviel, was het feit dat iedereen zorgvuldig vermeed om een oorzaak van het exploderende verbruik aan te halen.
  Zelfs Danckaerts is perfect op de hoogte dat onder meer en vooral zijzelf aan de basis ligt van de kinderen die (dwangmatig) psychotisch worden gemaakt, zogezegd omwille van de kwaliteit van het leven.
  Zo geslepen is ze wel, dat ze vermijdt om over een ‘ziekte’ te spreken en zo cynisch dat men precies deze dame voor de TV-spots heeft gebracht om ‘het brandje te blussen’.

  Mensen toch, wat worden jullie belazerd.

  De ADHD-hype is niet vervangen, maar ADHD is doodgewoon de oorzaak van het bipolaire gedoe.
  Met als resultaat dat voortaan het medicatiegebruik meer dan verdubbeld wordt.

  Stevig psychotica-gebruik mondt onvermijdelijk uit in psychotisch gedrag, dat met antipsychotica wordt gecorrigeerd.

  En wat zijn nu de psychotica, die niet mogen afgebouwd worden, omdat ze de levenskwaliteit zouden verbeteren bij veronderstelde aandoeningen?

  Ik noem er enkele, zonder een onderscheid te maken of die stoffen als een geneesmiddel zijn voorgesteld of als een maffieuze drug (de stoffen zelf kennen dat onderscheid niet, het onderscheid is alleen een maatschappelijke perceptie).

  Cocaïnes (cocaïne, methylphenidaat alias Rilatine, Champix, Trazolan, Seroxat).
  Amfetamines (Desoxyn of Pervitin, alias methamfetamine, SSRI’s als phenylpropylamines, Aderall of speed, Efexor, Wellbutrin, Zyban).
  Melatonines (LSD, circadianes).
  Cannabinoïden.

  Meest spectaculair is methamfetamine.
  De stof waarmee Duitse kierewiete troepen in de tweede wereldoorlog een continent onder de voet hebben gelopen, maar ook dezelfde stof waarmee in de VS momenteel veronderstelde ADHD-kindjes even kierewiet en medisch worden behandeld om dwangmatig ‘genormaliseerd’ te lijken, en tevens ook dezelfde stof, die door het lichaam wordt aangemaakt, wanneer de gepaste reagentia als precursoren (die men als geneesmiddel vermomt, cfr.valproinezuur of Depakine) worden toegediend.

  Allemaal psychotica, dus stoffen die psychotisch maken, omdat dosis per dosis neuronen worden verwoest, waardoor een controleverlies over het gedrag ontstaat, maar ook hallucinaties, wanen, agressie en zelfmoordgedachten.

  Vandaar dat deze vormen van psychotisch gedrag medisch worden gecorrigeerd met antipsychotica.
  Antipsychotica werden nooit op kinderen uitgetest.

  Wat bij puberende jongens en Risperdal-gebruik soms al eens borstjes kan doen ontstaan, die ze uiteindelijk liever bij het ander geslacht zien groeien.‘.
  Citaat uit nieuwsbrief 90 van 5 juni 2009.
  (Tip: die NB handelt over hersenpotentialen en hun rol bij een veronderstelde aandoening.)

  En daarmee belanden wij bij de nieuwe hype, die de aandacht even zal moeten afleiden van de ADHD-industrie, die sinds 2004 in België is tot stand gekomen om een politiek rijk, gebaseerd op onder meer pedofilie, stiekem in stand te houden.

  Structurele hervormingen in ons staatsbestel, om te besparen, zullen op dat vlak nooit worden doorgevoerd.
  Want pedofilie en georganiseerd kindermisbruik zullen blijven lonen, wanneer het toedienen van psychotica bij normaal kindergedrag een industrie – ook die van de antipsychotica – tot stand brengt, waarmee een politieke partij via een geniale constructie, gedijt aan de uier van een federale sociale zekerheid.

  Gek zijn is gezond.
  Gek gemaakt worden omwille van de democratie, is bovendien politiek gezond.

  Deze illustraties dateren uit 2006 en zijn afkomstig uit een FDA-omgeving.

   

  http://www.nytimes.com/2006/03/23/health/23fda.html?ei=5094&en=e18b3ebe56dce
  6bf&hp=&ex=1143090000&partner=homepage&pagewanted=print

  Bovendien:

  He Murdered a Friend After Taking This Best-Selling Drug

  Deze Top10 verscheen ook al eens begin 2011 en staat in deze nieuwsbrief 301 met commentaar.

   

  Noteer dat Strattera precies dezelfde actieve metaboliet heeft als Prozac, waardoor ze beiden met die phenylpropylamine als doping en als psychoticum worden gebruikt.

  Het verschil in toepassing bestaat hierin, dat Prozac aan een Defined Day Dose van 20mg/70kg. lichaamsgewicht wordt toegediend bij depressies om alleen maar te drogeren, terwijl identiek dezelfde phenylpropylamine in Strattera bij kinderen met ADHD wordt toegediend aan een DDD van 80mg/70kg. lichaamsgewicht, precies omdat het princiep van werking bij ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken.
  In deze rangschikking staat Strattera lager dan Prozac, omdat Strattera in de VS pas in 2003 in de handel kwam, terwijl Prozac in 1987 en dus in absolute cijfers al meer geweld kon veroorzaken.

   

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Sag mir wo die Pädophilen-Jäger sind. Wo sind Sie geblieben?

  Posted on February 24th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Het pedofielentijdperk is voorbij.

  Wat meer is, vanaf 2013 zal de nieuwe DSM-V pedofilie niet meer als een ziekte opnemen.
  Nadat gebleken is dat zij die eraan leden, eigenlijk kerngezond zijn.

  En zoals vaker al eens kon gebeuren, dit zou een verzonnen ziekte geweest zijn, waaraan vooral een multidisciplinair team zou geleden hebben, door een optelling te maken van tekenen van de eigen onverdraagzaamheid en die som te projecteren op de vermeende ‘gestoorden’.

  Schijnbaar is dit jachtseizoen nu voorbij.

  Vreest men eigenlijk een ADHD-markt te gaan ontwrichten, door de geldstroom van het RIZIV naar de PS bloot te leggen, zodat geen dure zwijggelden meer kunnen betaald worden?

  Met de baten van een industrie van psychotica (vermomd als leerpillen), die de jeugd op termijn bipolair en chemisch laat balanceren op diezelfde (onmisbare) psychotica en antipsychotica.

  Vreest healthcare een kwalijk imago, als zal blijken welke loze hype dient om met harddrugs (psychotica) nieuwe en echte ziekten, verslavingen, zinloos geweld, moorden en zelfmoorden te doen ontstaan?

  Zal de afzet van de leerpil naar huisdieren verhuizen, waarmee uiteindelijk behandelde of beter: ‘genezen’ labradors dan kinderen kunnen verscheuren?
  Wat natuurlijk nooit zal voorvallen, omdat die harddrugs reeds met goed gevolg op mensen en op kinderen werden uitgetest.
  En toen is gebleken dat geen volwassene en geen kind ooit een labrador heeft verscheurd.

  Immers, het zinloze geweld, de moorden en zelfmoorden als evidenties bij mensen, heeft men comorbiditeiten genoemd, terwijl op vandaag nu al dierenartsen opgeleid worden om ook beestachtige comorbiditeiten te herkennen voor het geval de huisdieren bij een succesvolle chemische therapie zich al te menselijk of huiselijk zouden gedragen.

  Maar toch klopt iets niet.

  Nooit tevoren streed een gezondheidsindustrie intenser tegen ziekten, die zich sneller verspreidden dan ze ooit kunnen behandeld worden.
  Nooit tevoren werden krachtiger harddrugs aangewend om in sommige gevallen zelfs koude tenen, normaal kindergedrag en menopauze te behandelen.
  Nooit tevoren doken genetische afwijkingen zo snel op en zijn ze schijnbaar niet onder controle te krijgen, zelfs al verweert een maatschappij zich ertegen door te zelfmoorden, door een-mansoorlogjes te voeren en door de dragers van slecht genetisch materiaal eugenetisch en bipolair met neuroleptica vol te proppen.

  Kent niemand dan de ziekten waaraan de nieuwe generaties zouden lijden?

  Bedacht men er de verkeerde naampjes voor?

  Waarom hoeven diagnosen niet meer?

  Vertel aan niemand dat zowel bij mensen als bij huisdieren nu aandoeningen worden behandeld, die men alleen maar vermoedt.
  Presume, is het woord waarmee wetenschappelijk behandelingen met psychotisch makende harddrugs worden ingesteld.
  Toxicomanieën, die vanzelfsprekend veilig zijn, zonder bijwerkingen of alleen maar wat … comorbiditeiten.

  Immers, die horen bij de veronderstelde ziekte.
  Blijkbaar toch iets dat wetenschappelijk vast zou staan.

  Zelfs al hoeft een diagnose niet meer en nog minder een kennis over de werking van harddrugs.

  Vraag is natuurlijk: waarom pakt men dan niet de comorbiditeiten eerst aan, die men schijnbaar wel kent, zonder dat vooraf publiek en huisdieren behandeld worden voor een veronderstelde ziekte, zonder diagnose, met harddrugs, waarvan niemand de werking wil kennen?

  Bestaat er wetenschappelijke medische literatuur over de comorbiditeiten, die ontstaan zonder het ritueel van een veronderstelde diagnose, bij ontbrekende medische diagnosecriteria en zonder een chemische behandeling met chemicaliën, waarvan niemand weet hoe ze werken en daarom veilig zijn.

  Ik ken geen enkele bevoegde beroepsbevoegde derde met autoriteit, die daarover al heeft geschitterd.

  Los het probleem op van de jongeren, die bipolair moeten behandeld worden, door simpelweg psychotisch makende stoffen psychotica te noemen, die bij ADHD zo hoog gedoseerd zijn, waardoor ze uiteindelijk bij chronisch gebruik met antipsychotica moeten gecorrigeerd worden.

  http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1399196/2012/02/24/Onze-bipolaire-kinderen.dhtml

  Immers laag doseren, om alleen maar te drogeren, verergert de symptomen van ADHD, schreef het College ter Beoordeling van Geneesmiddel in een tekst in 2005.

  Geen enkele arts legt aan de ouders uit dat ADHD wordt behandeld door met psychotica (cocaïnes, amfetamines) te doseren tot dwangmatig psychotisch.
  Niet meer dan logisch dat daarmee een epidemie van bipolaire aandoeningen is ontstaan.
  Groot geluk bij dat alles… wir haben es nicht gewusst.

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us