Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Iatrogene agressie blijft een beleidsinstrument

  Posted on November 2nd, 2014 Fernand Haesbrouck 1 comment

   

  Zelfs een kritische tussenkomst als een obligaat gewaande schijnvertoning haalt het publieke forum niet.

  Vandaar toch even herhalen, wat zo ongeveer 4 jaar geleden al bij FDA bekend was, maar uiteindelijk gedoemd werd om te vergeten.
  Immers, door ermee in te stemmen, dat niemand weet (of mag weten) hoe die performante medicaties werken, blijft het volstrekt onmogelijk om uit die onbekende werking te concluderen dat ze een controleverlies over het gedrag veroorzaken, laat staan dat ze agressie zouden veroorzaken.

  Een evidentie om ‘U’ tegen te zeggen.

  DE wetenschappelijke stelling waarmee EvidenceBasedMedicine uiteindelijk al een tijdlang is afgegleden naar de huidige FIF-BasedMedicine.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Met H² verrijkt, zal Rilatine-geknoei tot in de hemel reiken.

  Posted on February 10th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

   

  Volgende week, op donderdag 16 februari 2012 moet ik om 15u00 in Brussel, Henri Jasparlaan 94, verschijnen voor de Nederlandstalige raad van beroep van de orde der apothekers, omdat zowel de hoge raad van de orde der apothekers als ikzelf beroep hebben aangetekend tegen de beslissing in eerste aanleg, waar ik bij verstek werd veroordeeld tot de tuchtstraf van de berisping.

  Ik weigerde in 2011 drie keer om in te gaan op een dagvaarding, omdat ik mij niet kan verdedigen tegenover een klacht van een persoon of een instantie, die door de hoge raad van de orde geheim wordt gehouden.

  De hoge raad weet al acht jaar dat ik tevergeefs probeer het werkingsmechanisme van psychotica wel bekend te maken, terwijl de medische wetenschap dit om commerciële redenen liever onbekend houdt.

  Zelfs ben ik vijf jaar geleden al door diezelfde eerste aanleg eens vrijgesproken met als motivering: ‘wie niet akkoord is met Haesbrouck, kan antwoorden en overtuigen.’

  Maar toen waren de klagers wel bekend (drie artsen, die optraden in naam van de orde der geneesheren en een stroman van de farmaceutische industrie).

  Sindsdien slaagde ik erin om begin 2010 de fabel van de reuptake te doorprikken, waarmee de industrie gevaarlijke doping als levensnoodzakelijke medicatie al een kwarteeuw lang  heeft vermomd om daarmee zeer lucratief iatrogeen nieuwe aandoeningen te doen ontstaan.

  Maar ook en vooral, sinds eind 2010, toonde ik aan dat het illegaal invoeren en (medisch?) verdelen van harddrugs bij kinderen gebruikt wordt bij een constructie die overheidsfondsen versluist naar kassen die veel geld verspillen aan zwijggelden in onder meer affaires van kindermisbruik, pedofilie en corruptie.

  En dat terwijl personen of (industriële) instanties, die zich door mij daardoor gekrenkt zouden voelen, veel beter af zouden zijn door klacht neer te leggen bij het parket.

  Immers, op 21 februari 2007, op het bureau van de provinciale raad van de orde, vertrouwde de toenmalige magistraat-assessor mij toe, dat de orde in dat soort zaken alleen maar  optreedt nadat een veroordeling door een gewone rechtbank uitvoerbaar is geworden.

  In de nieuwe aanklacht tegen mij in 2011 en in de tien pagina’s veroordeling bij verstek wordt met geen woord gerept over het werkingsmechanisme van de gebruikte harddrugs en nog minder over een illegaal circuit dat veel te opvallend door een politieke en medische overheid wordt gedoogd.

  Vaak wordt door de regering of overheid het politiek en/of militair ingrijpen gemotiveerd door te verwijzen naar nationale en internationale verplichtingen en een verwijzing naar betreffende wet en regelgeving.

  De verdachte staat zou dan het internationale recht schenden en onmenselijk bezig zijn tegen bijvoorbeeld de eigen bevolking.

  Maar als de overheid in een land als België  haar eigen bevolking benadeelt dan lijken zij hiermee weg te komen.

  Toch gloort er licht aan de horizon wanneer uiteindelijk het recht zal gaan zegevieren, omdat er ook nog zo iets is als het Europees Hof.

   

  H² is Deuterium een isotoop van waterstof, dat de waterstof-ionen in methylphenidaat zal vervangen. Mindcontrol stapt de 21ste eeuw in.

   

   

   

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Zoals voorspeld: dode met nieuw MS-medicijn.

  Posted on December 13th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Het duurde net geen jaar.


  Mijn nieuwsbrief 292 over fingolimod werd op 22 december 2010 gepubliceerd.

  Daarom herneem ik die tekst volledig.

  Niet dat ik zou durven juichen om die dode meer, en toegegeven, mijn teksten zijn niet-wetenschappelijk omdat ze strijdig zijn met de alwetende medische wetenschap, die stelt dat de werking van de nieuwe middelen, net als de veilig gewaande oude, (commercieel) beter onbekend blijft.

  Maar die dode zou nu nog geleefd hebben, als wat meer kennis zou gebruikt worden in de geneeskunde, in plaats van een evidentie, waar de schijn bedriegt.
  Die schone schijn van een kaste die zich als een operettegezelschap voordoet en daar heel rijk van wordt.

  Na onderzoek door Novartis, zal misschien wel blijken dat de doodsoorzaak te wijten was aan een vooraf niet te diagnosticeren aangeboren hartziekte, die net zoals een plotse dood  bij stimulantia, ervoor zorgt dat de veiligheid van de betreffende middelen buiten kijf staat.

  In het slechtste geval zal bij deze stof, net zoals bij het stimulantia-gebruik, het doodvallen tot een comorbiditeit van de aandoening uitgeroepen worden.
  Wat voortaan wel heel letterlijk zal moeten opgevat worden.

  Al bazuint de medische literatuur uit, dat ADHD-medicatie en stimulantia niet doen doodvallen.
  Daarbij voorbijgaand aan het feit dat twaalf jaar geleden de anorectica op basis van amfetamine allemaal verboden werden, precies omwille van de sterfgevallen ermee.
  Maar toen bestond een pulmonaire hypertensie nog.
  Terwijl de kennis daarover sindsdien door healthcare wordt achtergehouden (cardiologencongres Venetië 2003).

  Ik citeer nieuwsbrief 292 van 22 december 2010.

  Een nieuw MS-medicijn (fingolimod) is in de maak.

  En waar precies hetzelfde phenylpropylaminepatroon als magisch dopingpatroon depressieven drogeert en in hogere doseringen ADHD-ers dwangmatig dociel maakt, zal die truc nu dienen om MS-patiënten te mobiliseren.

  Net zoals men met Aricept, dementerende patiënten, via kortstondige lucide (gedrogeerde) momenten de waan verschaft van even iets beter te zijn en de aftakeling tegen te kunnen gaan.

  De wetenschappelijke tekst voor medische promotie ervan zou letterlijk uit de werken van Willem Elschot kunnen geplukt zijn.

  Een standaard stramien, waar hier en daar sommige woorden aan de stof schijnen aangepast te zijn.

   

  Fingolimod (rINN, codenamed FTY720) is an immunosuppressive drug. It is derived from the myriocin (ISP-1) metabolite of the fungus Isaria sinclairii. It is a structural analogue of sphingosine and gets phosphorylated by sphingosine kinases in the cell (most importantly sphingosine kinase 2).The molecular biology of phospho-fingolimod is thought to lie in its activity at one of the five sphingosine-1-phosphate receptors, S1PR1. It can sequester lymphocytes in lymph nodes, preventing them from moving to the central nervous system for auto-immune responses in multiple sclerosis and was originally proposed as a anti-rejection medication indicated post-transplantation. It has been reported to stimulate the repair process of glial cells and precursor cells after injury.[ Fingolimod has also been reported to be a cannabinoid receptor antagonist], a cPLA2 inhibitor and a ceramide synthase inhibitor.On September 22, 2010, fingolimod became the first oral disease modifying drug approved by the Food and Drug Administration as Gilenya to reduce relapses and delay disability progression in patients with relapsing forms of multiple sclerosis..

  http://en.wikipedia.org/wiki/Fingolimod

  en verder:

  De precieze werking in de hersenen is nog niet opgeklaard, maar de onderzoekers denken vooral aan de S1P1- receptoren op astrocyten als aangrijpingspunt.De rol van de S1PR receptoren in de hersenen is aangrijpingspunt voor andere nieuwe behandelingen en kan hetparadigma van de behandeling verschuiven van remmen van het immuunsysteem naar neuroprotectie.

  http://www.mednet.nl/nieuws/id4765-nieuw-ms-medicijn-werkt-ook-in-hersenen.html

  De precieze werking in de hersenen is nog niet opgeklaard, maar men schijnt er nu al van uit te gaan dat het richting neuroprotectie zal uitgaan, in plaats van neurodestructie.

  Immers, bij ADHD, bij depressies en bij Alzheimer is er sprake van een werking in de hersenen, die men veiligheidshalve ook liever onbekend wil houden.

  Al houdt de evidence based medicine het bij ADHD eerder op een werking ter hoogte van het achterwerk, om stil op de stoel te blijven plakken.

  Alvast toch een magisch patroon dat drogeert net zoals amfetamine, dat niet eens onder een opiumreglementering hoeft, dat om een of andere redenen serotonine en dopaminesprookjes in stand kan houden, dat nu ook MS-patiënten kan mobiliseren, dat vrijelijk door sporters mag gebruikt worden om de prestaties te verbeteren en dat, gelukkig voor het medisch bedrijf, ook de lucratieve comorbiditeiten doet ontstaan, waarmee men nog jaren kan bezig blijven.

  Einde citaat.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us